Codul deontologic al profesiei de geodez
13-09-2007

CAPITOLUL  I

Introducere


Art. 1. - (1) Prezentul cod deontologic al profesiei de geodez, denumit în continuare Cod, stabileşte normele de conduită ce revin membrilor Ordinului Geodezilor din România, denumit în continuare Ordin. Codul are ca scop adoptarea şi aplicarea unor principii şi reguli de comportament al membrilor Ordinului pentru a evita apariţia unor situaţii care ar putea afecta reputaţia membrilor săi, dezvoltarea şi consolidarea  Ordinului, precum şi imaginea acestuia.
(2) Prezentul Cod este întocmit în temeiul prevederilor art. 17 din Legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez nr. 16/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43/2007, denumită în continuare Lege.

CAPITOLUL II

Principii generale


Art. 2. - Codul cuprinde principiile şi regulile obligatorii în legătură cu exercitarea drepturilor şi îndatoririle geodezului cu drept de semnătură, membru al Ordinului, denumit în continuare geodez.
Art. 3. - Respectarea întru totul a prevederilor prezentului Cod constituie obligaţie profesională şi morală fermă pentru fiecare geodez.
Art. 4.  - Geodezul are obligaţia de a-şi exercita profesia conform tuturor prevederilor legale în vigoare, precum şi a normelor şi instrucţiunilor de specialitate din domeniul geodeziei, topografiei, fotogrammetriei, teledetecţiei, cadastrului, cartografiei şi sistemelor informaţionale geografice şi a altor norme care au legătură cu profesia de geodez.
Art. 5. - Geodezul are obligaţia să promoveze şi  să menţină valorile Ordinului, asigurând realizarea calităţii actului profesional de liberă practică în relaţiile cu instituţiile publice, cu beneficiarii şi cu partenerii persoane fizice sau juridice.
Art. 6. - Geodezul recunoaşte şi îşi asumă prevederile Legii, Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez, prezentului Cod şi ale hotărârilor emise de Ordin, aprobate de organismele şi de comisiile acestuia.
Art.7. - Geodezul are obligaţia să-şi îmbogăţească permanent cunoştinţele profesionale, să caute în mod consecvent să-şi ridice standardele practicii, cercetării şi promovarea noilor tehnologii în domeniul de activitate.

CAPITOLUL III

Obligaţii generale şi norme de comportament în activitatea profesională


Art. 8. -   (1) Geodezul se bucură de libertate şi independenţă în exercitarea profesiei, în condiţiile legilor în vigoare, neputând fi supus nici unei presiuni din partea autorităţilor publice.
(2) Geodezul este responsabil pentru fiecare din actele sale profesionale.
Art.9. - Geodezul, în orice situaţie, poartă întreaga răspundere tehnică a lucrărilor executate şi semnate în condiţiile Legii, a actelor normative în vigoare şi are angajată întreaga sa reputaţie.
Art.10. - Geodezul este obligat să-şi exercite profesiunea fără discriminare în conformitate cu gradul de pregătire atestată, având îndatorirea de a trata cu maximă responsabilitate obligaţiile asumate prin contracte.
Art. 11. – (1) Geodezul are obligaţia ca pe proiectele sau documentaţiile de specialitate întocmite să-şi menţioneze explicit titlul, numele şi calitatea în care le-a întocmit, să le semneze şi să le ştampileze.
(2) Sunt interzise:
a) atribuirea de calităţi nereale sau neconforme cu gradul de pregătire atestat profesional;
b) semnătura de complezenţă;
c) să semneze lucrări de o complexitate pentru care nu este autorizat de Ordin să le execute;
(3) Geodezul are aceleaşi obligaţii şi în cazul lucrărilor teoretice.
Art.12. - Pentru aceeaşi lucrare, geodezul nu poate îndeplini o activitate profesională de concepţie, execuţie sau coordonare şi pe cea de verificare, decât în condiţiile în care deţine gradul profesional cel mai înalt acordat de Ordin.
Art. 13. - Orice prestaţie remunerată a geodezului, indiferent de modul de exercitare a profesiei, se va realiza pe baza unui contract, în conformitate cu legislaţia română, orice faptă contrară putând atrage consecinţele răspunderii disciplinare, administrative sau penale, după caz.
Art. 14. - Geodezul va angaja prin contract numai categorii de lucrari corespunzatoare cunostintelor si gradului de autorizare.
Art. 15.- (1) Pentru serviciile prestate în relaţiile contractuale stabilite cu beneficiarul, geodezul poate beneficia de un onorariu negociat în mod liber cu acesta.
(2) Geodezului, în orice situaţie, îi este interzisă concurenţa neloială, putând atrage suspendarea de către Ordin a exercitării dreptului de semnătură, ca sancţiune disciplinară.
Art. 16. - Geodezul are obligaţia să se asigure de competenţa profesională a angajaţilor şi colaboratorilor săi, să le solicite şi să urmărească realizarea de către aceştia a unor prestaţii la nivel ridicat de profesionalism, să le asigure participarea directă şi accesul deplin la datele necesare îndeplinirii obligaţiei lor, de care răspunde nemijlocit.
Art. 17. - Geodezul poate menţiona în contractul încheiat cu angajatorul, clauze specifice privind dreptul de autor, morale şi patrimoniale, precum şi compatibilitatea prestaţiilor solicitate cu prevederile prezentului Cod.
Art.18. - Geodezul care schimba  locul de munca poate prelua documenţatii sau parti din acestea în copii, numai cu acordul scris al conducerii.
Art.19. - Geodezul cu drept de semnătură, care părăseşte firma, este obligat sa reglementeze în scris transferul de obligaţii şi probleme între el şi firmă cu privire la continuarea lucrărilor neterminate, drepturile băneşti care îi revin, precum şi drepturile de autor.
Art.20. - Geodezul îşi poate face publicitate profesională numai pe baza propriilor realizări, evitând promovarea unui palmares profesional într-o manieră falsă, înşelătoare sau exagerată.
Art.21. – Orice geodez trebuie să se abţină, chiar în afara vieţii profesionale, de la acte de natură să ducă la desconsiderarea sa. Condamnarea penală datorată exercitării profesiei de goedez, survenită, este de natură să ducă la reevaluarea situaţiei sale în cadrul Ordinului, în conformitate cu prevederile Legii.
Art. 22. - Geodezul va sprijini organele competente pentru restabilirea legalităţii în domeniul exercitării profesiei şi va apăra interesele beneficiarului său ca pe cele proprii.
Art. 23. – (1) Relaţiile geodezului cu clienţii săi se bazează pe onestitate, corectitudine şi confidenţialitate, având obligaţia de a-i informa înainte de angajarea prestaţiilor asupra problemelor speciale şi cheltuielilor probabile pe care acestea le implică.
(2) Geodezul are obligatia de a-şi informa beneficiarul, în timp util, cu privire la orice modificare intervenită în legatură cu prestaţia sa, care ar putea influenţa calitatea, costurile sau termenele de execuţie a lucrării.
Art. 24. Geodezul va refuza executarea de activităţi profesionale care conduc la nerespectarea legalităţii sau care contravin prevederilor prezentului Cod. El va lua măsurile de precauţie contractuale care să-i permită întreruperea, la nevoie, a relaţiilor contractuale cu acei beneficiari sau cu acei angajatori care, prin cerinţele sau atitudinea lor pe parcursul desfăşurării activităţilor contractate, generează situaţii incompatibile cu cele enunţate la art. 23.
Art. 25. - Geodezul care desfăşoară o activitate profesională contractuală în nume propriu are obligaţia să păstreze şi să arhiveze originalele documentaţiilor elaborate în format digital şi să predea beneficiarului copii după acestea în format analogic, conform contractului.

CAPITOLUL IV

Obligaţii faţă de profesia de geodez

     Art. 26. - Geodezul, membru al Ordinului, trebuie să acorde din timpul său şi să contribuie cu pregătirea şi priceperea sa la promovarea meseriei de geodez şi a specialităţilor legate de aceasta, precum şi la întreţinerea spiritului de breaslă.
Art. 27  - În spiritul promovării demnităţii profesiei, geodezul se va îngriji ca partenerii, asociaţii şi angajaţii săi să se comporte în aşa fel încât să nu lezeze drepturile persoanelor cu care sau pentru care lucrează şi să nu diminueze încrederea publică în profesionalismul, onestitatea şi responsabilitatea cu care membrii Ordinului s-au angajat să-şi exercite profesia.

CAPITOLUL V

Obligaţii faţă de colegii de profesie

Art. 28. – (1) Relaţiile dintre geodezi se bazează pe respect şi respectarea dreptului de autor.
(2) Geodezul îşi va construi reputaţia profesională pe baza meritelor, performanţelor şi efortului propriu, fără a pune în cauză activitatea altui geodez.
Art. 29. – (1) Concurenţa între geodezi se bazează pe competenţa şi calitatea serviciilor profesionale oferite beneficiarilor.
(2) Sunt interzise şi se consideră concurenţă neloială următoarele acţiuni:
a) tentativa sau acţiunea de atragere sau deturnare de beneficiari, prin denigrarea sau discreditarea altui geodez;
b) practicarea de subevaluări ale prestaţiilor profesionale sau onorariilor;
c) folosirea unei funcţii publice pe care o deţine în scopul atragerii de comenzi în interes personal, familial sau de grup;
d) utilizarea oricăror informaţii de specialitate nepublicate, la care geodezul a avut acces pe căi nelegale în scopul avantajării sale în competiţia cu alţi colegi.
Art. 30.  - Geodezul nu va încerca să înlocuiască pe un alt geodez din calitatea şi atribuţiile deţinute de acesta, decât pe calea participării la o selecţie legal organizată.
Art. 31. - Geodezul nu-şi va însuşi proprietatea intelectuală şi nici nu va încerca să obţină avantaje pe nedrept din munca altui geodez sau colaborator. În acest sens, va preciza în mod explicit aportul fiecărui geodez la realizarea unei lucrări.
Art. 32. - Geodezul va aduce la cunoştinţa Ordinului, prin orice mijloace şi în timpul cel mai scurt, abuzurile pe care le constată sau despre care a luat cunoştinţă cu privire la activitatea altui geodez sau a instituţiilor cu care are raporturi profesionale.
Art. 33. – (1) Calomnierea unui alt geodez sau răspândirea de comentarii care ar putea să-i prejudicieze reputaţia profesională a acestuia sunt condamnabile, potrivit legii.
(2) Este principial ca geodezii să ia apărarea unui geodez atacat pe nedrept.
Art. 34. - Orice litigiu între geodezi cu privire la exercitarea profesiunii trebuie supus imediat spre conciliere, împreună cu toate documentele necesare cercetării, Comisiei de disciplină a Ordinului, înainte de sesizarea altor instanţe.

CAPITOLUL VI

Obligaţiile geodezului  faţă de Ordin

Art. 35. - Obligaţiile geodezului faţă de Ordin sunt stabilite prin Lege, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez şi prin hotărârile  Ordinului.
CAPITOLUL VII.
Obligaţiile geodezului în relaţiile cu instituţiile publice
Art.36. - Geodezul, membru al unor comisii sau organisme tehnice ale unor instituţii publice, nu va divulga şi nu va folosi în scopul obţinerii de avantaje materiale personale, familiale sau de grup, informaţii de specialitate care nu au fost făcute publice.
Art. 37.- Geodezul, membru al unor comisii sau organisme publice sau tehnice de analiză sau decizie, nu se poate pronunţa asupra unor proiecte sau documentaţii la a căror realizare este implicat personal.
Art. 38.  - Geodezul nu va oferi avantaje materiale sau de orice natură unui funcţionar public cu intenţia de a influenţa o decizie de care este interesat.
Art. 39. – Geodezul, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei instituţii a administraţiei publice, în învăţământ sau participă în diverse foruri decizionale şi de jurizare, nu va accepta avantaje materiale sau de orice natură oferite pentru a influenţa decizia sa.

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

Art. 40. - Nerespectarea prevederilor prezentului Cod atrage răspunderea disciplinară a geodezului în condiţiile legii şi regulamentelor în vigoare.
Art. 41. - Comisia de disciplină a Ordinului, sesizată în prealabil, are competenţa de a cerceta nerespectarea prevederilor prezentului Cod şi de a aplica sancţiuni disciplinare, în condiţiile Legii, şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez.
Art. 42. - Geodezul răspunde, potrivit legii, în cazurile în care prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională creează prejudicii persoanelor fizice şi juridice.
Art. 43. - Orice interpretări sau modificări ale prezentului Cod sunt exclusiv de competenţa Ordinului, care are obligaţia de a informa membrii Ordinului în cel mai scurt timp despre acestea.
Art. 44. – Prezentul Cod deontologic a fost aprobat de Conferinţa Naţională a Ordinului Geodezilor din România la data de 22 iunie 2007 şi intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


p. PRESEDINTELE ORDINULUI  GEODEZILOR
DIN ROMANIA

VICEPRESEDINTE

Cornel PAUNESCU