Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
Home
Regulamentul de funcţionare a Comisiei de examinare (CEx) Imprimare
29-11-2007

A. Cadrul general

Art. 1

 • Prezentul Regulament de funcţionare a Comisiei de examinare , numit în continuare Regulament, este elaborat în conformitate cu prevederile Legii 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, cu prevederile din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România, numit în continuare ROF şi cu prevederile Codului deontologic al profesiei, numit în continuare Cod.
 • Membrii comisiei de examinare se supun reglementărilor de mai sus şi îşi desfăşoară activitatea conform prezentului Regulament.

Art. 2

 • Componenţa Comisiei de examinare este conformă cu prevederilor art. 36 alin. (2) şi (3) din ROF;

Art. 3

 • Pentru anul 2008 taxa de examinare a fost stabilită la 300 lei;

B. Atribuţiile si activitatea Comisiei de examinare

Art. 4

 • Atribuţia principală a Comisiei de examinare este conformă cu prevederile art. 36 alin. (1) din ROF.
 • Activitatea CEx se desfăşoară conform prevederilor art. 36 alin. (4) din ROF, iar atribuţiile membrilor CEx sunt cele prevăzute la art. 36 alin (7) din ROF.

Art. 5

 • Examenul standard de absolvire de nivel universitar are componentele prevăzute la art. 74 alin. (1) din ROF;
 • Verificarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se realizează conform art. 74 alin. (2) şi (3) din ROF;
 • Rezultatul examinării se consemnează într-un catalog, notele fiind semnate de preşedintele CEx;
 • La sfârşitul şedinţei de examinare, catalogul va fi semnat de toţi membrii CEx.

Art. 6

 • Rezultatul examenului va fi comunicat candidatului la sfârşitul şedinţei de examinare şi se va înscrie în catalog.

Art. 7

 • Contestaţiile privind hotărârea CEx se depun în scris la Secretariatul Ordinului, în termen de 24 ore de la comunicarea rezultatelor examinării;
 • Analiza şi rezolvarea contestaţiilor se va realiza în termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii la Ordin, de către Comisia de contestaţii, numită prin decizie a Colegiului director.

C. Structura lucrării de absolvire

Art. 8

 • Lucrarea de absolvire va avea structura prevăzută în anexa 1 la prezentul regulament.

D. Procedura de examinare

Art. 9

 • Includerea unui candidat pe lista de examinare se va face conform prevederilor art. 74 alin. (6) din ROF, cererea fiind însoţită de copii legalizate după actele de studii şi un Curriculum Vitae;
 • Lucrarea de absolvire, având structura menţionată în anexa 1, se depune şi se înregistrează la secretariatul Ordinului cu 10 zile înaintea datei de susţinere, când se face şi dovada achitării taxei de examinare;
 • După înregistrare, secretariatul predă solicitantului confirmarea înregistrării lucrării de absolvire.
 • La predarea lucrării, secretariatul Ordinului va comunica solicitantului locul şi data susţinerii examenului;
 • Durata sesiunii de examinare va fi stabilită în funcţie de numărul cererilor înregistrate. Într-o zi de examinare vor fi programate maximum 12 susţineri;

Art. 10

 • În prima parte a procedurii de examinare, comisia va verifica asimilarea de către candidaţi a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, conform art. 74 alin. (1) din ROF;
 • Nota de promovare a primei părţi este de cel puţin 5 (cinci), conform art. 74 alin. (4) din ROF şi va fi formată din media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de examinare;
 • Vor fi admişi pentru susţinerea probei a 2-a numai candidaţii care au promovat proba 1 a procedurii de examinare;
 • Întregul examen este promovat dacă toate probele componente sunt promovate în aceeaşi sesiune, iar media aritmetică a notelor acordate – media de promovare a examenului- este de cel puţin 6,00.

Art. 11

 • În termen de 30 de zile de la promovarea examenului, secretariatul Ordinului va elibera candidatului certificat de atestare, conform modelului din anexa 2, care va fi anexat în copie legalizată la dosarul de autorizare.
 
< Precedent