Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
Home arrow Autorizare arrow Conţinutul dosarului de autorizare
Conţinutul dosarului de autorizare Imprimare
 1. Cerere pentru autorizarea dreptului de semnătură adresată Ordinului, model Anexa nr. 2a (pentru geodezii români) sau Anexa nr. 2b (pentru cetăţenii din UE, SEE sau CH) din ROF;

 2. Copie legalizată după diploma de studii conform art. 2 din Lege şi, după caz, după titluri ştiinţifice sau cursuri de pregătire şi perfecţionare postuniversitare. Copie legalizată după foaia matricolă anexă la diploma de studii superioare, pentru persoanele care se încadrează în prevederile art. 65 alin. (3) din ROF;

 3. Copie după certificatul de autorizare emis de ANCPI / OCPI, respectiv de ONCGC / OJCGC, după caz. Această copie este obligatorie numai pentru geodezii care au fost autorizaţi anterior datei depunerii cererii pentru autorizare la Ordin;

 4. Curriculum vitae cu specificarea studiilor şi a stagiului profesional, model OGR;

 5. - Lista principalelor lucrări realizate în domeniul geodeziei şi a celor la care a participat/colaborat (denumirea lucrării, zona, perioada), model OGR;
  - Dovada (înscrisuri)  efectuării stagiului profesional, conform art. 8 alin. (3) din Legea nr. 16/2007, dacă este cazul;

 6. Declaraţie pe proprie răspundere privind modul de exercitare a dreptului de semnătură în cadrul unui birou individual sau într-o societate comercială care are obiectul principal de activitate în domeniul geodeziei, cu precizarea acesteia (denumire, adresa sediului, CUI);
  • În cazul în care geodezul care solicită dreptul de semnătură declară exercitarea acestui drept într-un birou individual se vor prezenta înscrisuri, prin care să se facă dovada că deţine în proprietate personală aparatură, computer PC şi software specializat şi licenţiat pentru executarea lucrărilor pentru care solicită autorizarea dreptului de semnătură, model OGR;
  • În cazul în care geodezul care solicită dreptul de semnătură declară exercitarea acestui drept în societatea comercială precizată, înscrisurile privind existenţa şi proprietatea privind aparatura, computer PC şi software specializat şi licenţiat vor proveni de la firma nominalizată, însoţită de o adeverinţă de la locul de muncă, model OGR;

 7. Certificat privind cazierul judiciar, eliberat de organele abilitate, în original;

 8. Declaraţie pe proprie răspundere că îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, prevăzute de art. 53 alin. (2) din ROF, model OGR;

 9. Punctul de vedere al Colegiului director al filialei teritoriale sau reprezentantului regiunii de dezvoltare în Colegiul director al Ordinului, conform prevederilor art. 65, alin. (4) si (5) din ROF, model OGR;

 10. Dovadă privind plata taxei de autorizare, în copie;

 11. Dovada faptului ca este membru al unei asociaţii profesional-ştiinţifice, conform prevederilor art. 61, lit. h) din ROF (Uniunea Geodezilor din Romania, Societatea Română de Fotogrammetrie şi Teledetecţie sau Asociatia Cartografilor din România).

 12. Copie dupa actul de identitate;

 13. Două fotografii color 3x4 cm.

Anexe : 

 

 
< Precedent