Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
Home arrow Legislatie arrow Regulament–cadru pentru organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale OGR
Regulament–cadru pentru organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale OGR Imprimare
13-09-2007
 
Art. 1 –Filialele teritoriale ale Ordinului Geodezilor
(1) Filialele teritoriale ale Ordinului Geodezilor din România, denumit în continuare Ordin, se înfiinţează în condiţiile Legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez nr. 16/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43/2007, denumită în continuare Lege, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez, denumit în continuare Regulament, şi a prezentului Regulament-cadru pentru organizarea şi funcţionarea Filialelor teritoriale ale Ordinului Geodezilor din România, denumit în continuare Regulament-cadru.
(2) Filialele Ordinului sunt structuri teritoriale cu personalitate juridică de drept privat, nonprofit, cu buget şi patrimoniu proprii.
Art. 2 – Constituirea filialelor teritoriale ale Ordinului
(1) La nivelul judeţelor cu cel puţin 25 de geodezi cu drept de semnătură, denumiţi în continuare geodezi, precum şi în municipiul Bucureşti se vor înfiinţa filiale teritoriale ale Ordinului, reunindu-i pe geodezii domiciliaţi în raza teritorială a judeţului.
(2) Dacă într-un judeţ există un număr mai mic de 25 de geodezi cu drept de semnătură, se va putea înfiinţa o filială teritorială a geodezilor cu drept de semnătură cu domiciliile în judeţe limitrofe până când numărul acestora va ajunge la minim 25 de membri.
(3) În cadrul unui judeţ sau într-o zonă formată din judeţe limitrofe, precum şi în Municipiul Bucureşti se poate înfiinţa o singură filială a Ordinului.
(4) În cadrul filialelor teritoriale constituite din geodezi cu drept de semnătură cu domiciliul în judeţe limitrofe, precum şi în cadrul filialei municipiului Bucureşti, se pot constitui secţiuni ale filialelor, organizate pe judeţele componente, respectiv pe sectoarele municipiului Bucureşti.
(5) Secţiunile filialelor constituite conform alin. (4) nu dobândesc personalitate juridică.
(6) Hotărârea de înfiinţare a unei filiale teritoriale, în condiţiile legii, aparţine majorităţii geodezilor cu drept de semnătură dintr-un judeţ sau din judeţe limitrofe.
(7) Filialele teritoriale dobândesc personalitate juridică de drept privat de la data adunării generale constitutive a membrilor, conform legii. În cadrul adunării generale constitutive se vor stabili:
a) oraşul de reşedinţă a filialei teritoriale şi sediul acesteia;
b) forurile de conducere ale filialei şi componenţa comisiei de dişciplină;
c) propriile regulamente potrivit prezentului regulament-cadru pentru organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale Ordinului Geodezilor din România, aprobat de Conferinţa naţională a Ordinului.
Art. 3 – Sediile filialelor teritoriale ale Ordinului  
(1) Sediile filialelor teritoriale constituite într-un singur judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, se stabilesc în oraşul de reşedinţă al judeţului, respectiv în municipiul Bucureşti.
(2) Sediile filialelor teritoriale constituite din geodezi cu drept de semnătură din judeţe limitrofe se stabilesc prin hotărârile conferinţelor teritoriale, de regulă, în oraşul de reşedinţă al judeţului cu cel mai mare număr de membri.
Art. 4 – Comunicarea înfiinţării filialelor
La constituire filialele teritoriale vor transmite la Ordin procesul-verbal al şedinţei de constituire, regulamentul propriu de funcţionare, forurile de conducere şi sediul filialei.
Art. 5 – Organizarea filialelor teritoriale ale Ordinului  
(1) Filiala teritorială are patrimoniu propriu constituit şi finanţat din bugetul filialei.
(2) Secţiunile filialelor teritoriale constituite conform art. 2, alin. (4) nu au patrimoniu propriu.
(3) Funcţie de creşterea sau reducerea numărului geodezilor dintr-un judeţ, filialele teritoriale se pot reorganiza în condiţiile prevăzute de Lege şi de prezentul Regulament-cadru.  (4) În condiţiile în care o filială teritorială se dizolvă, patrimoniul respectivei filiale teritoriale se transmite în patrimoniul filialei la care geodezii cu drept de semnătură se afiliază. Retragerea unor membri din filiala teritorială nu dă dreptul la retragerea nici unei părţi din patrimoniu.
(5) În toate cazurile reorganizarea filialelor teritoriale (absorbţie, fuziune, divizare) se face prin hotărâre a conferinţelor teritoriale ale filialelor în cauză.  (6) Orice modificare în structura filialelor teritoriale trebuie adusă la cunoştinţa Ordinului în cel mult 7 zile de la apariţia acesteia.
Art. 6 –Atribuţiile filialelor teritoriale ale Ordinului
(1) Filialele teritoriale ale Ordinului au următoarele atribuţii:
a) protejează şi promovează calitatea lucrărilor din domeniile geodeziei în raza sa teritorială;
b) urmăreşte exercitarea competentă şi calificată a profesiei de geodez în respectul codului deontologic;
c) reprezintă interesele membrilor lor în faţa autorităţilor publice şi administrative locale;
d) gestionează evidenţa teritorială a geodezilor cu drept de semnătură.
(2) Filialele teritoriale exercită şi alte atribuţii stabilite de Ordin sau de conferinţele teritoriale, în condiţiile Legii şi ale Regulamentului.
Art. 7 –Veniturile filialelor teritoriale ale Ordinului
Activitatea filialelor teritoriale se finanţează din cota parte din cotizaţiile anuale ale membrilor, stabilită de Conferinţa naţională a Ordinului, din sponsorizări, donaţii, sau alte venituri dobândite în condiţiile legii.
Art. 8 –Drepturile membrilor filialelor teritoriale ale Ordinului
(1) Membrii filialelor teritoriale ale Ordinului au drepturile conferite în Regulament.
(2) În completarea acestora membrii filialelor teritoriale au următoarele drepturi:
a) să participe la toate activităţile şi manifestările care constituie obiectul de activitate al filialelor teritoriale;
b) să aleagă şi să fie aleşi în comisiile şi forurile de conducere ale filialelor teritoriale;
c) să fie informaţi asupra activităţii desfăşurate de filialele teritoriale şi să facă propuneri pentru sporirea eficacităţii şi îmbunătăţirea activităţii acestora;
d) să poată consulta baza de date a membrilor, lucrările, publicaţiile şi materialele documentare de care dispun filialele teritoriale şi să beneficieze de toate condiţiile puse la dispoziţie pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională;
e) să facă propuneri de amendamente la toate documentele supuse aprobării în conferinţele teritoriale şi naţionale;
Art. 9 – Obligaţiile membrilor filialelor teritoriale ale Ordinului
Membrii filialelor teritoriale au obligaţiile ce le revin conform Regulamentului.
Art. 10 – Forurile de conducere ale filialelor teritoriale ale Ordinului
(1) Organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale se face, potrivit prevederilor Legii, Regulamentului şi a prezentului Regulament-cadru, de către forurile de conducere alese ale acestora, care au funcţie reprezentativă, de conducere, decizie şi control în raza lor teritorială.
(2) Forurile de conducere ale filialelor teritoriale sunt:
a) Conferinţa filialei teritoriale;
b) Colegiul director al filialei teritoriale;
c) Preşedintele filialei teritoriale.
(3) Persoanele alese în Colegiul director şi preşedintele filialei teritoriale au mandat de 4 ani. Ele nu pot exercita mai mult de două mandate consecutive în aceeaşi funcţie.
Art. 11 – Conferinţa filialei teritoriale
(1) Conferinţa filialei teritoriale este alcătuită din membrii filialei teritoriale.
(2) Conferinţa teritorială se organizează o dată pe an, de regulă în primul trimestru, de către Colegiul director al filialei teritoriale, care va stabili data, ora şi locul desfăşurării acesteia, precum şi ordinea de zi şi documentele care vor fi supuse dezbaterii şi aprobării conferinţei filialei teritoriale.
(3) Conferinţa extraordinară a filialei teritoriale se organizează obligatoriu în condiţiile demisiei sau imposibilităţii de exercitare a funcţiilor de către Colegiul director al filialei teritoriale, de preşedinte, de comisia de disciplină sau de comisia de cenzori, ocazie cu care se vor organiza alegeri doar pentru acele funcţii sau comisii, după caz.
(4) Conferinţa extraordinară a filialei teritoriale se organizează obligatoriu de Colegiul director al filialei teritoriale şi în cazul solicitării scrise, motivate şi semnate a majorităţii membrilor Colegiului director al filialei teritoriale, sau a cel puţin o treime din membrii filialei teritoriale, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea solicitării, ocazie cu care conferinţa extraordinară a filialei teritoriale va hotărî asupra problemelor care au constituit motivul convocării.
(5) Convocarea Conferinţei filialei teritoriale se face prin afişarea anunţului scris la sediul filialei teritoriale şi telefonic. În comunicare se vor menţiona ordinea de zi, locul, data şi ora desfăşurării conferinţei.
Art. 12 – Condiţiile de desfăşurare a conferinţei filialei teritoriale
(1) Conferinţa filialei teritoriale este constituită la prima convocare în prezenţa majorităţii membrilor.
(2) În cazul că nu se întruneşte prezenţa majorităţii membrilor se procedeaza la a doua convocare în termen de 7 zile.
(3) La a doua convocare conferinţa filialei teritoriale este constituită în prezenţa a cel puţin o treime din membrii filialei.
(4) Colegiul director al filialei teritoriale se va preocupa de participarea la conferinţă a cel puţin unui reprezentant al fiecărui judeţ cuprins în filiala teritorială.
(5) Sunt consideraţi participanţi cu drept de vot toţi membrii filialei cu cotizaţia plătită pentru anul în curs sau pentru anul precedent, în cazul în care conferinţa se desfăşoară în primul semestru al anului.
(6) La conferinţa de constituire a filialei va fi ales un prezidiu condus de reprezentantul Consiliului naţional al Ordinului.
(7) Conferinţa naţională a filialei teritoriale va fi condusă de preşedintele filialei teritoriale, iar prezidiul va fi format din membrii Colegiului director al filialei teritoriale.
Art. 13 – Atribuţiile conferinţei filialei teritoriale
Conferinţa filialei teritoriale are următoarele atribuţii:
a) alege şi revocă preşedintele filialei teritoriale;
b) alege şi revocă membrii colegiului director al filialei teritoriale;
c) alege membrii comisiei de disciplină şi comisiei de cenzori ale filialei teritoriale;
d) desemnează delegaţii la Conferinţa naţională a Ordinului conform dreptului de reprezentare stabilit prin decizia Colegiului director al Ordinului.
e) stabileşte prin hotărâre proprie candidaţii propuşi pentru Consiliul naţional al Ordinului;
f) adoptă şi modifică regulamentul filialei, după avizul prealabil al Colegiului director al Ordinului;
g) propune Ordinului amendamente şi modificări la Regulament, la Codul deontologic al profesiei de geodez, şi la Regulamentul-cadru;
h) aprobă regulamentele de funcţionare ale comisiilor filialei, stabilind numărul membrilor şi competenţele lor;
i) adoptă hotărâri cu privire la toate problemele aflate pe ordinea de zi stabilită în convocare.
j) numeşte un secretariat pentru redactarea procesului-verbal al conferinţei.
Art. 14 – Procesul-verbal al conferinţei filialei teritoriale
(1) Secretariatul conferinţei filialei teritoriale va redacta procesul-verbal al conferinţei, care va cuprinde:
a) caracterul ordinar sau extraordinar al conferinţei;
b) data, ora şi locul unde se desfăşoară conferinţei;
c) numărul total al participanţilor cu drept de vot prezenţi;
d) componenţa prezidiului conferinţei;
e) ordinea de zi votată de conferinţă;
f) luările de cuvânt;
g) hotărârile adoptate;
h) componenţa forurilor de conducere şi a comisiilor alese.
(2) Procesul-verbal va fi semnat de membrii prezidiului conferinţei filialei teritoriale.
(3) Procesul-verbal va fi înregistrat şi depus la sediul filialei teritoriale, consultarea acestuia fiind permisă membrilor filialelor teritoriale şi forurilor de conducere ale Ordinului.
(4) Procesul-verbal va fi transmis Ordinului în termen de 5 zile.
Art. 15 – Comisia de verificare şi numărare a voturilor
(1) În cazul când conform ordinei de zi adoptată se desfăoară alegeri, conferinţa va desemna o comisie de verificare şi numărare a voturilor;
(2) Numărul membrilor comisiei de la alin. (1) va fi stabilit de conferinţă, după caz, şi va fi formată dintre participanţii care nu sunt propuşi candidaţi pentru forurile de conducere sau comisiile ce vor fi alese.
(3) Comisia de verificare şi numărare a voturilor alege un preşedinte dintre membrii săi, care are rolul de a coordona etapele procesului de votare şi de a supune votului comisiei problemele de procedură apărute pe parcursul procesului de votare şi de a comunica rezultatele.
(4) Urnele de votare vor fi sigilate în faţa conferinţei, vor fi supravegheate pe tot parcursul votării, până la deschiderea lor, de către membrii comisiei de verificare şi numărare a voturilor.
(5) Buletinele de vot pentru primul şi al doilea tur de scrutin vor avea înscrise pe ele numele tuturor candidaţilor în aceeaşi ordine.
(6) Alegerea forurilor de conducere a filialei teritoriale, la prima sau la a doua convocare, se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
Art. 16 – Procesul-verbal al comisiei de verificare şi numărare a voturilor
(1) Comisia de verificare şi numărare a voturilor va întocmi un proces-verbal semnat de toţi membrii ei, care va fi prezentat participanţilor la conferinţă.
(2) Procesul-verbal trebuie să conţină:  – numărul total al membrilor filialei teritoriale;
– numărul total al membrilor prezenţi;
– numărul total al voturilor exprimate;
– numărul total al voturilor valide;
– numărul candidaţilor şi funcţiile care au fost eligibile, inclusiv comisiile;
– numărul de voturi obţinut de fiecare candidat, în ordinea descrescătoare a acestora;
– numele şi prenumele persoanelor declarate alese.
Art. 17 – Alegerea Colegiului director al filialei teritoriale
(1) Numărul membrilor în Colegiul director al filialei teritoriale va fi stabilit de conferinţă în funcţie de numărul membrilor filialei teritoriale, după cum urmează:
- 5 membri pentru filialele cu 25 până la 75 membri;
- 7 membri pentru filialele cu 76 până la 150 membri;
- 9 membri pentru filialele cu 151 până la 300 membri;
- 11 membri pentru filialele cu peste 300 membri;
(2) În cazul filialelor teritoriale constituite din mai multe judeţe componenţa colegiului director al filialei teritorilae va asigura reprezentativitatea proporţională a membrilor din fiecare judeţ component al filialei teritoriale.
(3) Stagiul profesional minim pentru candidaţii de membri ai Colegiului director al filialei teritoriale este 7 ani.
Art. 18 – Buletinele de vot
(1) Buletinele de vot vor fi puse la dispoziţia participanţilor, cu drept de vot, în ziua conferinţei.
(2) Buletinele de vot se ridică de fiecare participant numai personal.
(3) Pierderea sau distrugerea buletinului de vot nu dă dreptul la obţinerea unui duplicat.
Art. 19 –Votul
(1) Buletinul de vot nu trebuie să aibă nici un semn distinctiv sau de recunoaştere ascuns, în caz contrar el urmând a fi anulat.
(2) Votarea se face prin tăierea cu o linie a numelui şi prenumelui candidaţilor nealeşi.
(3) Buletinele de vot pe care vor rămâne mai multe nume de candidaţi decât numărul locurilor în structura pentru care se desfăşoară votul vor fi anulate.
Art. 20 – Alegerea preşedintelui filialei teritoriale
(1) Candidaţii pentru funcţia de preşedinte al filialei teritoriale prebuie să aibă un stagiu prefesional de cel puţin 10 ani.
(2) Preşedintele filialei teritoriale se alege cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi.
(3) Dacă nici-un candidat nu a întrunit majoritatea voturilor la primul tur de scrutin se va organiza al doilea tur de scrutin, la care participă numai primii doi candidaţi care au obţinut cele mai multe voturi, în primul tur.
(4) În al doilea tur de scrutin este considerat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
Art. 21 – Alegerea Colegiului director al filialei teritoriale
(1) Scrutinul are loc într-un singur tur.
(2) Votarea se face direct şi secret, prin introducerea buletinelor în urnă.
(3) Sunt aleşi candidaţii care au obţinut numărul cel mai mare de voturi, în ordine descrescătoare a numărului acestora. În caz de egalitate pentru ultimile locuri vor fi consideraţi aleşi candidaţii cei mai vârstnici.
Art. 22 – Colegiul director al filialei teritoriale
(1) Între reuniunile conferinţei filalei teritoriale activitatea filialei teritoriale este coordonată de Colegiul director al filialei teritoriale.  (2) Prima şedinţă a Colegiului director al filialei teritoriale se va ţine în cel mult 5 zile de la data conferinţei filialei teritoriale.
Art. 23 – Atribuţiile Colegiului director al filialei teritoriale
Colegiul director al filialei teritoriale are următoarele atribuţii:
a) pune în aplicare hotărârile şi deciziile Ordinului, ordinele Preşedintelui Ordinului şi hotărârile conferinţei filialei teritoriale;
b) pregăteşte conferinţa filialei teritoriale şi întocmeşte documentele ce vor fi supuse aprobării acesteia;
c) întocmeşte proiectul de buget pe care îl supune aprobării conferinţei filialei teritoriale; d) decide asupra procedurii de preluare a prerogativelor preşedintelui filialei teritoriale, în caz de indisponibilitate temporară sau de lipsă a acestuia;
e) aprobă şi aplică sancţiunile prevăzute de Lege şi de Regulament, la propunerea comisiei teritoriale de disciplină.
f) asigură informarea membrilor filialei teritoriale asupra problemelor specifice şi hotărârilor adoptate;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii, hotărâte de conferinţa filialei teritoriale, cu respectarea prevederilor Legii şi Regulamentului.
Art. 24 – Şedinţele Colegiului director al filialei teritoriale
(1) Colegiul director al filialei teritoriale se întruneşte o dată la trei luni, sau de câte ori este cazul, la convocarea preşedintelui filialei teritoriale.
(2) Preşedintele filialei teritoriale va convoca Colegiul director al filialei teritoriale şi la cererea scrisă, motivată şi semnată de majoritatea membrilor acestuia.
(3) Ordinea de zi este fixată de preşedinte.
(4) Şedinţele Colegiului director al filialei teritoriale se convoacă cu cel puţin 7 zile înainte. Convocarea va cuprinde locul, data, ora de desfăşurare şi ordinea de zi. Materialele supuse discuţiei vor fi puse la dispoziţia membrilor, cu cel puţin trei zile înainte.
(5) Colegiul director al filialei teritoriale poate lucra dacă sunt prezenţi majoritatea membrilor acestuia.
(6) Hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea celor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este decisiv.
(7) Şedinţele Colegiul director al filialei teritorial vor fi consemnate într-un proces verbal de şedinţă ţinut într-un registru special, cu filele numerotate şi parafate.  
(8) Copii ale procesului-verbal al fiecărei şedinţe, semnat de preşedintele filialei teritoriale şi de secretarul de şedinţă, însoţite de documentele adoptate prin vot, în forma lor definitivă, vor fi transmise la Ordin în termen de 7 zile.
Art. 25 – Preşedintele filialei teritoriale
(1) Preşedintele filialei teritoriale reprezintă filiala în relaţiile ei cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat.
(2) Preşedintele filialei teritoriale conduce lucrările conferinţei filialei teritoriale.
(3) Preşedintele filialei teritoriale poate convoca colegiul director al filialei teritoriale din proprie iniţiativă.
(4) Preşedintele filialei teritoriale ordonanţează cheltuielile bugetare ale filialei teritoriale.
(5) În caz de indisponibilitate temporară sau de lipsă pentru o perioadă mai mare de 10 zile prerogativele sale vor fi preluate de un vicepreşedinte ales. Procedura preluării prerogativelor va fi stabilită prin hotărârea colegiului director al filialei teritoriale.
Art. 26 – Vicepreşedintele/Vicepreşedinţii filialei teritoriale
(1) Filialele teritoriale vor avea un vicepreşedinte pentru filialele cu până la 150 de membri, respectiv doi vicepreşedinţi pentru filialele cu peste 150 de membri.
(2) Vicepreşedintele/vicepreşedinţii filialei teritoriale este/sunt înlocuitor/înlocuitori de drept ai preşedintelui, în ordinea stabilită de Conferinţa fililalei teritoriale.
(3) Vicepreşedinţii asistă preşedintele în activitatea de coordonare, informare şi reprezentare a filialei şi fiecare are atribuţii specifice legate de:
a) profesie, educaţie şi pregătirea profesională
b) organizare, relaţia cu membrii filialei şi cu structurile Ordinului.
Art. 27– Trezorierul
(1) Trezorierul este ales de conferinţa filialei teritoriale şi este însărcinat cu controlul şi execuţia bugetului filialei.
(2) Proiectul de buget, pregătit de trezorier, se supune aprobării colegiului director al filialei teritoriale.
(3) În fiecare an, cel mai târziu la 31 martie, trezorierul va prezenta Consiliului naţional al Ordinului un raport privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul financiar anterior.
Art. 28 – Comisia de disciplină a filialei
Constituirea şi funcţionarea comisiei de disciplină a filiailei teritoriale se va face cu respectarea prevederilor Legii şi, Regulamentului şi ale Regulamentului comisiei de disciplină, adoptate de Ordin.
Art. 29 – Comisia de cenzori a filialei teritoriale
(1) Comisia de cenzori a filialei este formată din 3 membri aleşi de conferinţa filialei teritoriale pentru un mandat de 4 ani.
(2) Comisia de cenzori alege un preşedinte dintre membrii săi.
(3) Comisia de cenzori se întruneşte în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui filialei teritoriale sau a preşedintelui comisiei de cenzori, în condiţiile în care este sesizată existenţa unor nereguli financiare legate de gestiunea bugetului şi a patrimoniului.
(4) Şedinţele comisiei de cenzori se pot desfăşura dacă sunt prezenţi cel puţin 2 dintre membrii săi.
(5) Pentru întocmirea raportului privind gestiunea fondurilor şi a patrimoniului comisia de cenzori poate apela la un expert contabil autorizat.
Art. 30 – Atribuţiile comisiei de cenzori
Comisia de cenzori analizează execuţia bugetară pe anul precedent şi la sfârşitul mandatului forurilor alese ale filialei teritoriale, înainte de conferinţa filialei teritoriale;
Comisia de cenzori a filialei teritoriale asigură controlul financiar intern al filialei şi are următoarele atribuţii:
a) verifică execuţia bugetară şi gestiunea patrimoniului filialei teritoriale pe anul precedent şi la sfârşitul mandatului forurilor alese ale filialei teritoriale, înainte de conferinţa filialei teritoriale;
b) întocmeşte raportul de descărcare de gestiune a forurilor alese ale filialei teritoriale şi îl prezintă conferinţei filialei teritoriale;
c) verifică şi certifică bilanţul anual al filialei teritoriale;
d) verifică dacă operaţiunile financiare ale filialei sunt conforme cu hotărârile colegiului director al filialei teritoriale;
e) ţine legătura cu comisia de cenzori a Ordinului.
Art. 31 – Raporturile filialelor cu Ordinul
(1) Filialele teritoriale se află într-un raport de subordonare ierarhică faţă de Ordin, conform Legii şi Regulamentului.
(2) Între Ordin şi filialele teritoriale există relaţii de autoritate şi de coordonare de la Ordin către filialele teritoriale, precum şi de colaborare reciprocă.
(3) Hotărârile, deciziile şi ordinele forurilor de conducere ale Ordinului care privesc activitatea şi atribuţiile filialelor teritoriale sunt obligatorii pentru forurile de conducere ale filialelor teritoriale. (4) Filialele teritoriale, sub sancţiunea nulităţii absolute, nu pot emite hotărâri şi decizii contrare prevederilor Legii, Regulamentului şi hotărârilor, deciziilor, ordinelor şi actelor administrative ale forurilor de conducere ale Ordinului. (5) Filialele teritoriale sunt obligate să aducă la cunoştinţa Ordinului următoarele:
a) modul în care au fost aduse la îndeplinire hotărârile, deciziile şi ordinele forurilor de conducere ale Ordinului.
b) hotărârile şi deciziile emise de forurile de conducere ale filialelor teritoriale.
c) modul în care a fost constituit bugetul filialelor şi execuţia acestuia, precum şi modul în care s-au colectat cotizaţiile anuale.
Art. 32 – Raporturile patrimoniale
(1) Filialele teritoriale ale Ordinului pot încheia în nume propriu acte juridice de administrare şi conservare.
(2) Filialele teritoriale ale Ordinului pot încheia acte de dispoziţie numai în numele şi pe seama Ordinului, în baza hotărârii Consiliului naţional al Ordinului.
Art. 33 – Relaţia cu membrii filialei teritoriale
(1) Colegiul director al filialei teritoriale are obligaţia de a menţine şi dezvolta la nivelul teritoriului filialei legătura între Ordin şi membrii săi.
În scopul realizării prevederilor alin. (1) colegiul director al filialei teritoriale va lua toate măsurile pe care le consideră adecvate.
Art. 34 – Evidenţe şi baze de date
(1) În aplicarea prevederilor Regulamentului filialele teritoriale întocmesc evidenţe şi baze de date proprii.
 (2) Persoanele care operează bazele de date vor semna un angajament de confidenţialitate ai cărui termeni vor fi stabiliţi de colegiul director al filialei teritoriale.
Art. 35 – Dispoziţii finale
Prezentul Regulament-cadru se aplică conform cu prevederile Legii şi Regulamentului.p. PRESEDINTELE ORDINULUI GEODEZILOR DIN ROMANIA
VICEPRESEDINTE

Cornel PAUNESCU
 
< Precedent   Următor >