Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
Home arrow Legislatie arrow Regulament de organizare şi funcţionare a OGR şi de exercitare a profesiei de geodez
Regulament de organizare şi funcţionare a OGR şi de exercitare a profesiei de geodez Imprimare
13-09-2007PARTEA I

Organizarea şi funcţionarea Ordinului Geodezilor din România


CAPITOLUL I

Dispoziţii generale


Art. 1 - (1) Ordinul Geodezilor din România, numit în continuare Ordin, se organizează, funcţionează şi îşi desfăşoară activitatea în baza Legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez nr. 16/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2007, denumită în continuare Lege, a Statutului Ordinului, adoptat de Conferinţa naţională din 25 mai 2007 şi a prezentului Regulament de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România, denumit în continuare Regulament.
(2) Ordinul este organizaţie profesională, nonprofit, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu şi buget proprii, autonomă şi independentă a geodezilor cu drept de semnătură.
(3) Ordinul are rolul de a reprezenta şi apăra, la nivel naţional şi internaţional, interesele profesiei de geodez şi ale geodezilor cu drept de semnătură.
Art. 2 - Ordinul este singura asociaţie profesională care acordă geodezilor dreptul de semnătură, în condiţiile Legii.
Art. 3 – (1) Ordinul are sediul central în municipiul Bucureşti.
(2) Ordinul este organizat cu filiale teritoriale cu personalitate juridică de drept privat.
Art. 4 – (1) Activitatea Ordinului se finanţează din taxe de înscriere, cotizaţii anuale ale membrilor, fonduri rezultate din manifestări ştiinţifice, economice şi drepturi editoriale specifice pe care le desfăşoară, precum şi din donaţii legale, sponsorizări sau alte surse, în condiţiile legii.
(2) Activitatea Ordinului este o activitate administrativă specifică autorizată.
(3) Taxele şi cotizaţiile încasate de Ordin nu sunt supuse taxei pe valoarea adăugată.

CAPITOLUL II

Funcţii, atribuţii, acţiuni şi activităţi ale Ordinului


Art. 5 – Ordinul are următoarele funcţii:
a) de reglementare a autorizării dreptului de semnătură al geodezilor, prin care se stabilesc condiţiile de autorizare şi procedura de autorizare;
b) de îndrumare a geodezilor pentru realizarea de servicii de calitate prin aplicarea corectă a prevederilor legale şi promovarea de tehnici, standarde, procedee şi metodologii moderne în domeniul geodeziei, definite conform art. 5, alin. (1) din Lege;
c) de autoritate profesională, prin monitorizarea respectării de către geodezi a principiilor Codului deontologic al profesiei de geodez;
d) de reprezentare a intereselor membrilor săi în faţa autorităţilor publice, a organismelor profesionale şi/sau patronale interne şi internaţionale;
e) de coordonare a filialelor teritoriale;
f) de elaborare de propuneri legislative, norme, regulamente şi metodologii în domeniul geodeziei;
g) de administrare a patrimoniului Ordinului.
Art. 6 - În realizarea rolului său, Ordinul are următoarele atribuţii principale:
a) adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez, Codul deontologic al profesiei de geodez şi Regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale, potrivit art. 25, alin. (1), lit a) din Lege.
b) acordă geodezilor dreptul de semnătură şi gestionează Registrul Naţional al Geodezilor;
c) protejează şi promovează calitatea serviciilor efectuate de geodezii cu drept de semnătură;
d) monitorizează exercitarea competentă şi calificată a profesiei de geodez în respectul codului deontologic al acesteia;
e) reprezintă interesele Ordinului în faţa autorităţilor publice, a organismelor patronale interne şi internaţionale, precum şi în organismele profesionale interne şi internaţionale;
f) propune reglementări legislative şi normative specifice, în vederea promovării lor.
g) poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite de conferinţa naţională, care au legătură cu activitatea din domeniul geodeziei.
Art. 7 - În exercitarea atribuţiilor sale, Ordinul realizează următoarele acţiuni şi activităţi principale:
a) organizează activitatea pentru acordarea dreptului de semnătură, conform prezentului Regulament;
b) înfiinţează Registrul Naţional al Geodezilor, gestionează evidenţa geodezilor cu drept de semnătură şi publică anual Registrul Naţional al Geodezilor în Monitorul Oficial al României, Partea I;
c) stabileşte modalităţile de exercitare a dreptului de semnătură;
d) monitorizează aplicarea şi respectarea de către geodezi a Legii, a prezentului Regulament, a Codului deontologic al profesiei de geodez şi modul de exercitare a dreptului de semnătură;
e) controlează exercitarea dreptului de semnătură, ca urmare a sesizării autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, a persoanelor juridice şi fizice sau din oficiu şi aplică, după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute de Lege, potrivit prezentului Regulament;
f) publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Statutul Ordinului, prezentul Regulament, Codul deontologic ale profesiei de geodez şi Regulamentul-cadru pentru organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale.
g) elaborează şi face propuneri Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru adoptarea sau modificarea de legi, hotărâri ale guvernului, ordine, norme, regulamente, metodologii sau instrucţiuni care privesc activitatea în domeniile profesiei de geodez;
h) organizează conferinţe, simpozioane şi cursuri de perfecţionare în domeniul geodeziei în colaborare cu instituţii de învăţământ superior acreditate, asociaţii profesionale ştiinţifice şi asociaţia patronală din domeniul geodeziei sau instituţii publice, după caz;
i) editează sau susţine editarea de publicaţii de specialitate, cărţi şi materiale documentare în domeniul geodeziei în colaborare cu asociaţii profesionale ştiinţifice şi patronale din domeniul geodeziei.

CAPITOLUL III

Forurile de conducere a Ordinului


Secţiunea I

Dispoziţii generale


Art. 8 – (1) Forurile de conducere a Ordinului sunt:
a) Conferinta naţională;
b) Consiliul naţional;
c) Colegiul director;
d) Preşedintele Ordinului.
(2) Geodezii aleşi în Consiliul naţional, în Colegiul director şi preşedinte al Ordinului au un mandat de 4 ani. Ei nu pot exercita mai mult de două mandate consecutive în aceeaşi funcţie.
Art. 9 - (1) Conferinţa naţională este forul suprem de conducere a Ordinului.
(2) Conferinţa naţională, constituită conform prevederilor din Statutul Ordinului, alege prin votul secret al majorităţii delegaţilor prezenţi Preşedintele Ordinului, Consiliul naţional, Comisia de disciplină la nivel naţional şi Comisia de cenzori.
(3) Consiliul naţional este ales pe principiul reprezentării proporţionale a membrilor filialelor teritoriale.
Art. 10 - Consiliul naţional alege dintre membrii săi, prin votul secret al majorităţii acestora, doi vicepreşedinţi ai Ordinului, membrii şi membrii supleanţi ai Colegiului director.
Art. 11 – (1) Colegiul director este format din 13 membri şi 5 membri supleanţi;
(2) Sunt membri de drept ai Colegiului director: Preşedintele Ordinului, cei doi vicepreşedinţi, preşedintele Comisiei de disciplină la nivel naţional şi reprezentantul numit al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
(3) Ceilelţi 8 membri ai Colegiului director sunt aleşi câte unul din fiecare regiune de dezvoltare economică.
(4) Membrii supleanţi sunt declaraţi aleşi primii 5 în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute dintre candidaţii pentru calitatea de membru al Colegiului director, fără să se ţină seama de regiunea economică de dzvoltare din care provin.
Art. 12 – Activităţile Ordinului se organizează, se coordonează şi se conduc corespunzător următoarelor niveluri ierarhice:
a)Conferinţa naţională este forul suprem de conducere a Ordinului;
b) Consiliul naţional coordonează activitatea Ordinului între sesiunile Conferinţei naţionale, aplicând prezentul Regulament şi hotărârile Conferinţei naţionale;
c) Colegiul director coordonează activitatea curentă a Ordinului pe baza prevederilor Legii, a prezentului Regulament, a hotărârilor Conferinţei naţionale şi ale Consiliului naţional;
d) Preşedintele Ordinului reprezintă Ordinul în relaţiile sale cu persoane fizice şi juridice sau cu autorităţi din România şi din străinătate, putând să încheie, în numele Ordinului, convenţii şi contracte. De asemenea, conduce lucrările Conferinţei naţionale şi ale Consiliului naţional şi ordonanţează cheltuielile bugetare ale Ordinului;
e) Vicepreşedinţii sunt înlocuitori de drept ai preşedintelui, în ordinea şi în situaţiile stabilite de Conferinţa naţională;
f) Comisia naţională de disciplină se subordonează direct Colegiului director;
g) Preşedintele comisiei de autorizare a dreptului de semnătură este numit de Colegiul director, împreună cu membrii acestei comisii, şi se subordonează direct acestuia;
h) Secretarul Ordinului este numit de Preşedintele Ordinului, căruia i se subordonează direct.
Art. 13 – (1) În activitatea lor Conferinţa naţională şi Consiliul naţional adoptă hotărâri, Colegiul director emite decizii, iar Preşedintele Ordinului emite ordine.
(2) De regulă, ordinele emise de Preşedintele Ordinului vor fi vizate pentru legalitate de un consilier juridic.
Art. 14 – (1) Între structurile Ordinului se instituie, după caz, relaţii ierarhice, relaţii de autoritate, relaţii de îndrumare şi coordonare, relaţii de răspundere disciplinară.
(2) Ordinul poate stabili, de asemenea, relaţii cu autorităţi publice, instituţii sau organizaţii interne sau internaţionale, precum şi cu mass-media, fiind reprezentat de Preşedinte sau de vicepreşedinţi, în condiţiile Legii, ale prezentului Regulament şi a celorlalte prevederi legale în vigoare.
Art. 15 – (1) Relaţiile ierarhice se stabilesc pe linie de subordonare nemijlocită între nivelurile ierarhice ale Ordinului şi structurile subordonate, precum şi între funcţiile de conducere şi cele de execuţie. De asemenea, aceste relaţii ierarhice pot funcţiona temporar şi în situaţia constituirii unor colective de lucru, analiză şi decizie.
(2) Relaţiile de autoritate ce se stabilesc între structurile centrale ale Ordinului şi filialele teritoriale pot fi ierarhice, de coordonare, de cooperare şi de consiliere;
(3) Preşedintele Ordinului poate delega în scris autoritatea sa unuia dintre vicepreşedinţi pentru rezolvarea unor probleme determinate, specifice domeniului stabilit acestora prin Conferinţa naţională.
(4) Relaţiile de coordonare constau în îndrumarea filialelor teritoriale ale Ordinului, în scopul desfăşurării unitare a activităţilor specifice potrivit prevederilor legale, statutare şi regulamentare în vigoare.
(5) Relaţiile de cooperare se stabilesc între structurile centrale şi filialele teritoriale ale Ordinului în vederea realizării în comun a unor activităţi sau pentru elaborarea în comun a unor proiecte în interesul profesiei de geodez.
(6) Relaţiile de consiliere se stabilesc între structurile specializate ale Ordinului, Comisia naţională de disciplină, Comisia de autorizare, Secretariatul Ordinului, şi filialele teritoriale, repectiv structurile acestora, în scopul furnizării acestora a unor puncte de vedere viabile pentru soluţionarea unor probleme din activitatea curentă pentru îndeplinirea obiectivelor. Structurile care consiliază acţionează în calitate de reprezentanţi ai factorilor de conducere.
(7) Relaţiile de răspundere disciplinară apar între comisiile de disciplină şi membrii Ordinului, pe baza prevederilor Codului deontologic al profesiei de geodez şi ale prezentului Regulament.

Secţiunea a II-a

Conferinţa naţională


Art. 16 – (1) Conferinţa naţională este forul suprem de conducere al Ordinului.
(2) Conferinţa naţională se convoacă în sesiune ordinară din 2 în 2 ani.
(3) Convocarea Conferinţei naţionale ordinare se face de Preşedintele Ordinului, pe baza deciziei Colegiului director, cu 30 de zile înainte, cu specificarea datei, orei, locului şi a ordinii de zi.
(4) Materialele ce urmeaza a fi discutate in Conferinta nationala vor fi publicate pe site-ul Ordinului sau vor putea fi consultate la sediul Ordinului.
(5) Conferinţa naţională este constituită din membrii Ordinului delegaţi de filialele teritoriale. Filialele teritoriale desemnează, dintre membrii lor, delegaţii la Conferinţa naţională potrivit principiului reprezentării proporţionale, conform deciziei Colegiului director.
(6) Colegiul director stabileşte numărul de membri ai Ordinului care vor fi reprezentaţi de un delegat. Cel puţin un reprezentant al fiecărui judeţ cuprins în filiala teritorială va fi desemnat delegat la Conferinţa naţională.
(7) Conferinţa naţională este constituită, la prima convocare, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul delegaţilor. Dacă la prima convocare condiţia de prezenţă nu este îndeplinită, la a doua convocare, care va avea loc după cel puţin 14 zile, Conferinţa naţională este statutar constituită în prezenţa majorităţii delegaţilor.
(8) Conferinţa naţională alege forurile de conducere şi comisiile Ordinului prin votul secret al majorităţii delegaţilor prezenţi.
(9) Conferinţa naţională adoptă hotărâri cu votul majorităţii delegaţilor prezenţi.
(10) Conferinţa naţională extraordinară poate fi convocată între sesiunile ordinare în următoarele situaţii:
a) la solicitarea scrisă, motivată şi semnată a Preşedintelui Ordinului, cu acordul Colegiului director exprimat prin votul majorităţii membrilor acestuia;
b) la solicitarea scrisă, motivată şi semnată a două treimi dintre membrii Colegiului director;
c) la solicitarea scrisă, motivată şi semnată a majorităţii membrilor Consiliului naţional;
d) la solicitarea a 1/3 din numărul membrilor Ordinului.
(11) Când este întrunită una din situaţiile de la alin. (10) Preşedintele şi Colegiul director au obligaţia să convoace şi să organizeze sesiunea extraordinară a Conferinţei naţionale în condiţiile de la alin. (3).
(12) Conferinţa naţională extraordinară este constituită conform prevederilor de la alin. (7).
Art. 17 – Atribuţiile Conferinţei naţionale sunt următoarele:
a) adoptă şi modifică Statutul Ordinului Geodezilor din România;
b) adoptă şi modifică Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez, Codul deontologic al profesiei de geodez şi Regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale, conform art. 25, alin. (1), lit. a) din Lege;
c) alege şi revocă Preşedintele Ordinului;
d) stabileşte numărul membrilor Consiliului naţional pe principiul reprezentării proporţionale a numărului de membri din filialele teritoriale ;
e) alege şi revocă membrii Consiliului naţional;
f) alege şi revocă membrii comisiei de disciplină la nivel naţional şi membrii comisiei de cenzori;
g) hotărăşte situaţiile în care unul dintre vicepreşedinţii Ordinului poate înlocui Preşedintele Ordinului şi limitele competenţelor acestora;
h) adoptă hotărâri cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi aprobată de Conferinţa naţională;
i) aprobă valoarea taxei de însciere şi a cotizaţiei anuale pentru membrii Ordinului;
j) aprobă desfăşurarea de activităţi cu caracter economic ce au drept scop creşterea resurselor financiare şi patrimoniale ale Ordinului;
k) hotăreşte asupra condiţiilor de acceptare a donaţiilor sau sponsorizărilor şi stabileşte modul de folosire a acestora în scopul îndeplinirii atribuţiilor Ordinului;
l) hotărăşte asupra patrimoniului Ordinului;
m) aprobă editarea de publicaţii sau cărţi de specialitate sub egida Ordinului;
n) adopta organizarea aparatului administrativ al Ordinului.

Secţiunea a III-a

Consiliul naţional


Art. 18 - (1) Consiliul naţional coordonează activitatea Ordinului între sesiunile Conferinţei naţionale.
(2) Numărul membrilor Consiliului naţional este aprobat prin hotărâre a Conferinţei naţionale.
(3) Candidaţii pentru Consiliul naţional sunt propuşi de fiecare filială teritorială a Ordinului prin hotărâre proprie.
(4) Candidaţii propuşi pentru a fi membri ai Consiliului naţional trebuie să aibă un stagiu de minimum 7 ani în exercitarea profesiei de geodez.
(5) Preşedintele Ordinului face parte de drept din Consiliul naţional.
(6) Membrii Consiliului naţional al Ordinului nu beneficiază de indemnizaţii pentru participarea la şedinţele acestuia.
Art. 19 - (1) Consiliul naţional se întruneşte anual în şedinţă ordinară, sau în şedinţă extraordinară, la convocarea Preşedintelui Ordinului, pe baza deciziei Colegiului director sau la solicitarea scrisă, motivată şi semnată a cel puţin o treime din membrii săi.(2) Convocarea şedinţei Consiliului naţional se face cu 15 zile înainte, cu specificarea datei, orei, locului şi a ordinei de zi.
(2) Materialele ce urmează a fi discutate în Consiliul national vor fi afişate pe site-ul Ordinului si/sau vor putea fi consultate la sediul Ordinului.
(3) Consiliul naţional este constituit la prima convocare în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă la prima convocare condiţia de prezenţă nu este îndeplinită, la a doua convocare, care va avea loc după cel puţin 7 zile calendaristice, Consiliul naţional este legal constituit în prezenta majorităţii membrilor săi.
(4) Consiliul naţional adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. La număr egal de voturi este decisiv votul Preşedintelui Ordinului.
Art. 20 - Consiliul naţional are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea Ordinului între sesiunile Conferinţei naţionale în vederea aplicării hotărârilor acesteia;
b) alege dintre membrii săi, şi revocă, prin vot secret, vicepreşedinţii Ordinului;
c) alege, dintre membrii săi, şi revocă, prin vot secret, membrii Colegiului director;
d) adoptă hotărâri cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi aprobată;
e) adoptă bugetul de venituri şi cheltuieli al Ordinului pentru anul în curs;
f) aprobă descărcarea de buget al Ordinului pentru anul financiar precedent, în anii când nu se întruneşte Conferinţa naţională, pe baza raportului comisiei de cenzori;
g) stabileşte valoarea taxei de însciere şi a cotizaţiei anuale pentru membrii Ordinului, în anii când nu se întruneşte Conferinţa naţională;
h) aprobă desfăşurarea de activităţi cu caracter economic ce au drept scop creşterea resurselor financiare şi patrimoniale ale Ordinului;
i) aprobă cuantumul indemnizaţiei lunare a Preşedintelui Ordinului, a indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Colegiului director şi ai comisiei de disciplină, precum şi a cheltuielilor ce pot fi decontate acestora, ocazionate de deplasări în alte localităţi decât cea de domiciliu;
j) adoptă modificarea, după caz, a aparatului administrativ al Ordinului;
k) aprobă editarea de cărţi de specialitate sub egida Ordinului;
l) îndeplineşte orice alte atribuţii hotărâte de Conferinţa naţională.

Secţiunea a IV-a

Colegiul director


Art. 21 - (1) Colegiul director coordonează activitatea curentă a Ordinului pe baza prevederilor Legii, ale Statutului Ordinului, ale prezentului Regulament, ale hotărârilor Conferinţei naţionale şi ale Consiliului naţional.
(2) Colegiul director este format din 13 membri şi 5 membri supleanţi.
(3) Fac parte de drept din Colegiul director: Preşedintele Ordinului, cei doi vicepreşedinţi, preşedintele Comisiei naţionale de disciplină şi reprezentantul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, numit conform art. 28, alin. (3) din Lege.
(4) Fiecare regiune de dezvoltare economică din România va fi reprezentată de un membru în Colegiul director.
(5) Membrii Colegiului director au drept de vot în adoptarea deciziilor acestuia.
(6) Membrii supleanţi ai Colegiului director pot participa la şedinţele acestuia, fără a avea drept de vot.
(7) Membrii supleanţi pot deveni membri ai Colegiului director, în ordinea numărului de voturi obţinute în Consiliul naţional, în cazul vacantării locului unui membru sau în situaţia în care unul dintre membrii Colegiului director se află în imposibilitatea exercitării mandatului său.
Art. 22 – (1) Colegiul director se întruneşte în şedinţe o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui Ordinului sau la solicitatrea scrisă, motivată şi semnată a cel puţin o treime din membrii săi.
(2) Convocarea şedinţei Colegiului director se face cu 7 zile înainte sau la date fixate de acesta anterior, cu specificarea locului, datei, orei şi a ordinii de zi.
(3) Materialele ce urmează a fi discutate în şedinţele Colegiului director vor fi transmise membrilor săi odată cu convocarea pentru şedinţă sau vor putea fi consultate la sediul Ordinului.
(4) Colegiul director poate lucra în prezenţa majorităţii membrilor săi.
(5) Colegiul director adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi, iar la număr egal de voturi este decisiv votul Preşedintelui Ordinului.
(6) Colegiul director, după caz, poate invita la şedinţele sale geodezi cu drept de semnătură în vederea analizării şi discutării unor probleme de pe ordinea de zi.
(7) Lucrările şedinţelor Colegiului director se consemnează într-un registru special de procese-verbale, care poate fi consultat, la cerere, de membrii Ordinului.
(8) Membrii Colegiului director prezenţi la şedinţele acestuia au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă stabilită prin hotărârea Consiliului naţional şi la decontarea cheltuielilor de deplasare şi de cazare.
(9) Membrii Colegiului director care înregistrează mai mult de trei absenţe nemotivate consecutive pot fi revocaţi de Consiliul naţional din calitatea lor de membru.
Art. 23 - Colegiul director are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea curentă a structurilor Ordinului şi acţionează pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii, ale prezentului Regulament, ale Statutului Ordinului, ale hotărârilor Conferinţei naţionale şi ale Consiliului naţional;
b) numeşte preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei de autorizare în vederea acordării dreptului de semnătură;
c) validează hotărârile Comisiei de autorizare privind acordarea dreptului de semnătură şi decide înscrierea geodezilor cu drept de semnătură în Registrul Naţional al Geodezilor, conform art. 33 din Lege;
d) analizează şi soluţionează contestaţiile privind acordarea dreptului de semnătură;
e) constată încetarea calităţii de geodez cu drept de semnătură şi decide radierea din Registrul Naţional al Geodezilor;
f) decide suspendarea sau retragerea dreptului de semnătură, precum şi consemnarea acestora în Registrul Naţional al Geodezilor, în condiţiile Legii şi a prezentului Regulament;
g) aprobă, la solicitarea Preşedintelui Ordinului, angajarea de credite bancare în interesul Ordinului pentru situaţii deosebite şi justificate;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii hotărâte de Conferinţa naţională sau de Consiliul naţional.

Secţiunea a V-a

Preşedintele Ordinului


Art. 24 - Preşedintele Ordinului are următoarele atribuţii:
a) reprezintă Ordinul în relaţiile sale cu autorităţi publice sau cu instituţii publice sau private din România sau din străinatate, cu alte persoane juridice sau fizice;
b) încheie, în numele Ordinului, convenţii şi contracte, inclusiv pentru credite bancare, în condiţiile de la art. 23, lit. g);
c) conduce lucrările Conferinţei naţionale a Ordinului;
d) face parte din Consiliul naţional şi din Colegiul director şi conduce şedinţele acestora;
e) emite şi semnează actele Ordinului, hotărârile Conferinţei naţionale, ale Consiliului naţional, deciziile Colegiului director, ordinele pe care le emite, precum şi certificatele de autorizare a dreptului de semnătură;
f) ordonanţează cheltuielile bugetare ale Ordinului ;
g) în activitatea pe care o desfăşoară Presedintele Ordinului emite ordine;
h) semnează şi trimite spre publicare la Monitorul Oficial al României, Partea I, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez, Codul deontologic al profesiei de geodez, Regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale, adoptate de Conferinţa naţională şi, anual, Registrul Naţional al Geodezilor;
i) acţionează cu consecvenţă pentru aplicarea hotărârilor Conferinţei naţionale, ale Consiliului naţional şi a deciziilor Colegiului director;
j) numeşte prin ordin secretarul Ordinului;
k) prezintă Conferinţei naţionale şi Consiliului naţional rapoarte şi sinteze privind activitatea Ordinului;
l) se consultă cu UGR şi alte uniuni profesionale reprezentative din Romania şi cu universităţile acreditate care au programe de studii în domeniul geodeziei, cu privire la exercitarea profesiei şi a Codului deontologic;
m) se consultă cu asociaţia patronală cu privire la exercitarea profesiei de geodez, a Codului deontologic al profesiei de geodez, în elaborarea şi aplicarea normelor tehnice din domeniu, precum şi în alte probleme specifice domeniului de activitate;
n) îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini hotărâte de Conferinţa naţională sau de Consiliul naţional;
o) pentru activitatea depusă Preşedintele Ordinului primeşte o indemnizaţie lunară, stabilită de Consiliul naţional, cu excepţia perioadelor de concedii de orice fel, fără să primească şi indemnizaţie de şedinţă.
Art. 25 – Preşedintele Ordinului trebuie să aibă stagiu în profesia de geodez de minimum 10 ani.

Secţiunea a VI-a

Vicepreşedinţii Ordinului


Art. 26 - (1) Ordinul are doi vicepreşedinţi aleşi de Consiliul naţional dintre membrii săi, cu votul secret al majorităţii membrilor acestuia.
(2) Vicepreşedinţii Ordinului sunt membri de drept în Colegiul director.
(3) Vicepreşedinţii Ordinului sunt înlocuitori de drept ai Preşedintelui Ordinului.
(4) Vicepreşedinţii asistă preşedintele în activitatea de coordonare, informare şi reprezentare a Ordinului.
(5) Vicepreşedintele 1 poate înlocui Preşedintele când acesta lipseşte de la Ordin mai mult de 3 zile lucrătoare consecutive, exercitând atribuţiile acestuia conform art. 27, alin. (1) din Lege. Poate să încheie, în numele Ordinului, convenţii şi contracte numai cu împuternicire specială scrisă şi semnată de Preşedinte, care prevede această posibilitate. Are atribuţii specifice legate de profesie, legislaţie, regulamente şi pregătire profesională.
(6) Vicepreşedintele 2 poate înlocui Preşedintele în situaţia când acesta şi vicepreşedintele 1 lipsesc simultan de la Ordin mai mult de 3 zile lucrătoare consecutive, exercitând atribuţiile acestuia conform art. 27, alin. (1) din Lege, cu excepţia încheierii de convenţii şi contracte în numele Ordinului. Are atribuţii specifice legate de organizare şi relaţia cu filialele teritoriale ale Ordinului.
(7) Vicepreşedinţii Ordinului trebuie să aibă stagiu profesional de minimum 10 ani.

CAPITOLUL IV

Comisiile Ordinului


Secţiunea I

Comisia de disciplină


Art. 27 – (1) Comisia de disciplină este organ cu activitate jurisdicţională şi se organizează la nivel naţional şi la nivel teritorial pentru fiecare filială.
(2) Între comisia de disciplină la nivel naţional şi comisiile teritoriale de disciplină există relaţii ierarhice de autoritate, de coordonare şi de consiliere.
(3) Comisia de disciplină este alcătuită din 5 geodezi autorizaţi cu drept de semnătură cu minimum 10 ani de stagiu profesional şi se alege din 4 în 4 ani prin vot secret de Conferinţa naţională, respectiv de conferinţele filialelor teritoriale.
(4) Comisia de disciplină îşi alege un preşedinte din rândul membrilor săi.
(5) Comisia de disciplină poate lucra numai dacă sunt prezenţi majoritatea membrilor săi. In situatia in care presedintele comisiei lipseste, din motive intemeiate, unul dintre membrii comisiei, ales prin vot consemnat in procesul verbal de sedinta, va prelua prerogativele preşedintelui de sedinta.
(6) Procedura judecării abaterilor disciplinare se stabileşte prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, Anexa nr. 5 la prezentul Regulament.
(7) Hotărârile comisiei de disciplină se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi.
Art. 28 - (1) Comisia de disciplină a Ordinului, sesizată în prealabil, are competenţa de a cerceta nerespectarea prevederilor prezentului Regulament şi ale Codului deontologic al profesiei de geodez şi de a aplica sancţiuni disciplinare, în condiţiile Legii şi ale prezentului Regulament.
(2) Abaterile disciplinare constatate prin actele de control ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/OCPI, potrivit art. 39 din Lege, pot fi sesizate, în scris şi motivat, structurilor de conducere ale Ordinului prin reprezentantul său în Colegiul director sau de catre directorul OCPI filialei teritoriale a Ordinului, pentru luarea măsurilor corespunzătoare.
(3) În cazul în care instanţele judecătoreşti pronunţă hotărâri definitive de condamnare a unui geodez cu drept de semnătură, pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei sau aplică sancţiunea complementară a interdicţiei de exercitare a acestei profesii, o copie de pe dispozitivul hotărârii va fi comunicată filialei Ordinului, organizată la nivel teritorial, pentru actualizarea evidentelor.
(4) După un an de la aplicarea deciziei de retragere definitivă a dreptului de semnătură sau a calităţii de membru al Ordinului cel în cauză poate cere reexaminarea deciziei. În caz de respingere, o nouă cerere nu poate fi făcută decât după un an.

Secţiunea a II-a

Comisia de cenzori


Art. 29 - (1) Comisia de cenzori are atribuţia de a verifica şi controla modul cum sunt utilizate resursele Ordinului, privind:
a) gestiunea patrimoniului Ordinului;
b) legalitatea desfăşurarii operaţiunilor financiare ale Ordinului;
c) conformitatea operaţiunilor financiare cu hotărârile Conferinţei naţionale sau ale Consiliului naţional cu privire la bugetul aprobat;
d) legalitatea bilanţului contabil al Ordinului.
(2) Comisia de cenzori întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Conferinţei naţionale sau Consiliului naţional, după caz.
(3) Comisia de cenzori este formată din 3 membri.
(4) Mandatul Comisiei de cenzori este de 4 ani.


Secţiunea a III-a

Comisia de autorizare


Art. 30 – (1) Comisia de autorizare acordă geodezilor dreptul de semnătură pe grade de competenţă, în raport cu nivelul studiilor şi stagiul profesional în profesia de geodez, conform prevederilor Legii şi ale prezentului Regulament.
(2) Comisia de autorizare este compusă din 7 geodezi cu stagiu profesional de minimum 10 ani, care se bucură de prestigiu profesional şi autoritate morală şi un secretar, numit de Colegiul director din personalul Secretariatului Ordinului.
(3) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei de autorizare sunt numiţi prin decizia Colegiului director.
(4) Membrii comisiei de autorizare îşi păstrează calitatea de salariaţi ai unităţilor de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta calitate.
(5) Componenţa Comisiei de autorizare se poate modifica prin decizia Colegiului director, cu respectarea prevederilor alin. (4), la propunerea scrisă şi motivată a preşedintelui acesteia, sau în cazul în care unul sau mai multe locuri ramân vacante.
(6) Colegiul director poate revoca preşedintele comisiei de autorizare şi/sau membrii acesteia, la solicitarea scrisă, motivată şi semnată a majorităţii membrilor acesteia.
(7) Comisia de autorizare, în toată activitatea sa şi în raport cu oricine, trebuie să dovedească principialitate, corectitudine, demnitate, să aplice în mod unitar şi consecvent prevederile prezentului Regulament, să nu discrimineze şi să nu avantajeze pe nimeni în deciziile sale privind autorizarea dreptului de semnătură.
(8) Activitatea membrilor comisiei de autorizare este supusă prevederilor Codului deontologic al profesiei de geodez şi răspunderii disciplinare conform Legii.
Art. 31 - (1) Comisia de autorizare se consideră constituită în prezenţa a 5 membri, inclusiv preşedintele şi/sau vicepreşedintele comisiei.
(2) Dacă la şedinţa Comisiei de autorizare nu este prezent preşedintele şedinţa se desfăşoară în prezenţa vicepreşedintelui. Dacă nici vicepreşedintele nu este prezent şedinţa comisiei se suspendă.
(3) Hotărârile Comisiei de autorizare se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei de autorizare este decisiv, iar în cazul când lipseste preşedintele Comisiei, votul vicepreşedintelui este decisiv.
(4) Procedura de acordare a dreptului de semnătură trebuie finalizată în termen de 90 de zile de la data înregistrării la Ordin a cererii cu dosarul complet.
(5) Pentru activitatea depusă în Comisia de autorizare membrii prezenţi ai acesteia primesc o indemnizaţie de şedinţă, în cuantumul hotărât de Consiliul naţional.
Art. 32 - Atribuţiile preşedintelui Comisiei de autorizare sunt următoarele:
a)aprobă graficele cuprinzând programarea şedinţelor Comisiei de autorizare;
b)conduce şi coordonează lucrările şedinţelor de analiză a dosarelor de autorizare prezentate;
c) semnează procesele-verbale cuprinzând hotărârile Comisiei de autorizare şi, după caz, comunicările privind respingerea motivată a cererilor de autorizare;
d) ţine evidenţa prezenţei membrilor Comisiei de autorizare la şedinţele acesteia şi propune Colegiului director înlocuirea celor care absentează nemotivat la mai mult de trei şedinţe consecutive;
e) informează trimestrial, sau de câte ori solicită Colegiul director, despre modul de desfăşurare a activităţii Comisiei de autorizare şi despre hotărârile luate;
f) întocmeşte anual un raport asupra activităţii Comisiei de autorizare, pe care îl prezintă Colegiului director până la data de 31 ianuarie a anului următor.
Art. 33 - În lipsa preşedintelui Comisiei de autorizare atribuţiile acestuia sunt preluate de vicepreşedintele acesteia.
Art. 34 – (1) Membrul Comisiei de autorizare are următoarele atribuţii:
a) participă la şedinţele Comisiei de autorizare, cu drept de vot direct în adoptarea hotărârilor acesteia;
b) examinează cererile şi documentele prezentate de geodezi în vederea acordării dreptului de semnătură şi solicită completarea dosarului de autorizare, dacă este cazul;
c) îşi prezintă punctul propriu de vedere în şedinţa comisiei de autorizare;
d) propune acordarea dreptului de semnătură pentru geodezii care îndeplinesc condiţiile de autorizare din prezentul Regulament;
e) propune respingerea cererilor de autorizare ale celor care nu întrunesc condiţiile de autorizare;
f) semnează procesele-verbale întocmite la fiecare şedinţă, pe baza cărora se vor formula răspunsurile la cererile de autorizare prezentate;
g) poate solicita consemnarea în procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de autorizare a opiniilor şi punctelor de vedere divergente faţă de hotărârile adoptate.
(2) Membrul Comisiei de autorizare are obligaţia să se abţină de la vot în următoarele cazuri:
a) când este soţ/soţie sau rudă până la gradul al doilea cu geodezul care solicită autorizarea dreptului de semnătură;
b) când geodezul care solicită autorizarea dreptului de semnătură este salariat al firmei din care el însuşi face parte.
Art. 35 - Secretarul comisiei de autorizare are următoarele atribuţii:
a) primeşte şi înregistrează cererile de autorizare, însoţite de dosarul de autorizare cu documentele necesare;
b) verifică conţinutul dosarelor de autorizare;
c) solicită, dacă este cazul, completarea dosarului pentru autorizare;
d) întocmeşte evidenţa cererilor de autorizare primite care au dosarul complet într-un registru special destinat acestui scop.
e) întocmeşte graficul de şedinţe ale Comisiei de autorizare şi îl prezintă spre aprobare preşedintelui Comisiei de autorizare;
f) anunţă membrilor Comisiei de autorizare datele şedinţelor de autorizare aprobate de preşedintele Comisiei de autorizare;
g) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de autorizare;
h) arhivează dosarele de autorizare, care rămân în arhiva Ordinului, indiferent de decizia comisiei de autorizare, şi răspunde de registrul de evidenţă a dosarelor de autorizare, precum şi de integralitatea arhivei dosarelor de autorizare;
i) prezintă certificatul de autorizare Preşedintelui Ordinului şi preşedintelui comisiei de autorizare, spre semnare;
j) comunică hotărârile Comisiei de autorizare celor interesaţi în cel mult 10 zile lucrătoare;
k) eliberează certificatul de autorizare a dreptului de semnătură după înregistrarea geodezului cu drept de semnătură cu toate datele stabilite în Registrul Naţional al Geodezilor.
l) arhivează dosarele de autorizare, care rămân în arhiva Ordinului, indiferent de decizia comisiei de autorizare.
m) răspunde de registrul de evidenţă a dosarelor de autorizare, precum şi de integralitatea arhivei dosarelor de autorizare.

SECTIUNEA a IV-a

Comisia de examinare


Art. 36 – (1) In vederea îndeplinirii prevederilor de la art.2, alin.(2) din Lege, se va constitui o comisie de examinare care va testa cunostintele candidatilor.
(2) Comisia de examinare este compusă din 5 geodezi cadre didactice cu titlul de profesor universitar sau conferentiar universitar din instititii de invatamant superior acreditate, care se bucură de prestigiu profesional şi autoritate morală şi un secretar, numit de Colegiul director din personalul Secretariatului Ordinului.
(3) Prin gradul lor de specializare membrii comisiei de examinare trebuie sa acopere disciplinele: geodezie, topografie, cartografie, cadastru, fotogrametrie si geodezie aplicata;
(4) Comisia de examinare va fi convocata de regula de 2 ori pe an, in lunile februarie si iulie.
(5) Preşedintele şi membrii Comisiei de examinare sunt numiţi prin decizia Colegiului director.
(6) Componenţa Comisiei de examinare se poate modifica anual prin decizia Colegiului director, la propunerea scrisă şi motivată a preşedintelui acesteia, sau în cazul în care unul sau mai multe locuri ramân vacante.
(7) Comisia de examinare, în toată activitatea sa şi în raport cu oricine, trebuie să dovedească principialitate, corectitudine, demnitate, să aplice în mod unitar şi consecvent prevederile prezentului Regulament, să nu discrimineze şi să nu avantajeze pe nimeni în deciziile sale privind examinarea cunostintelor.
(8) Activitatea membrilor comisiei de examinare este supusă prevederilor Codului deontologic al profesiei de geodez şi răspunderii disciplinare conform Legii.
(9) Pentru activitatea depusă în Comisia de examinare membrii acesteia primesc o indemnizaţie de şedinţă, în cuantumul hotărât de Consiliul naţional.

CAPITOLUL V

Registrul Naţional al Geodezilor


Art. 37 - (1) Evidenţa geodezilor cu drept de semnătură, membri ai Ordinului, se ţine prin Registrul Naţional al Geodezilor.
(2) Registrul Naţional al Geodezilor cuprinde toţi geodezii cu drept de semnătură.
(3) Înscrierea în Registrul Naţional al Geodezilor se face după dobândirea dreptului de semnătură şi asigură dreptul pentru exercitarea profesiei de geodez în România, conform prevederilor Legii.
Art. 38 - Registrul Naţional al Geodezilor are două părţi:
(1) Partea I cuprinde înregistrarea geodezilor cu drept de semnătură în ordinea cronologică a acordării acestui drept, precizând data înscrierii. Numărul de ordine din Registrul Naţional al Geodezilor constituie numărul Certificatului de autorizare a dreptului de semnătură, care va fi inscripţionat şi pe stampila geodezului. Această parte a Registrului Naţional al Geodezilor se va ţine atât în formă analogică, sub forma unui registru special, cât şi în formă digitală.
(2) Datele care se înscriu în Partea I a Registrul Naţional al Geodezilor vor fi următoarele:
a) numărul şi data de înregistrare, în ordinea cronologică a înregistrării;
b) numele şi prenumele geodezului cu drept de semnătură;
c) domiciliul, telefon, fax, e-mail;
d) data şi locul nasterii;
e) codul numeric personal;
f) denumirea actului de absolvire a instituţiei de învaţământ superior, anul eliberarii, instituţia de învaţământ superior emitentă şi numărul acestuia; alte diplome sau acte care atestă studii postuniversitare ori specializări;
g) gradul dreptului de semnătură;
h) modul de exercitare a profesiei;
i) semnătură pentru primirea certificatului de autorizare;
j) diplome şi specializari, obţinute ulterior înscrierii în Registrul Naţional al Geodezilor;
k) sancţiuni disciplinare aplicate;
l) perioadele de suspendare a dreptului de semnătură, după caz;
m) data radierii din Registrul Naţional al Geodezilor.
(3) Partea a II-a cuprinde lista geodezilor cu drept de semnătură în ordinea alfabetică a numelui acestora, numărul si data de înregistrare din Partea I, localitatea, judeţul şi gradul dreptului de semnătură. Această parte a Registrului Naţional al Geodezilor se va ţine numai sub formă digitală.
(4) Registrul Naţional al Geodezilor, Partea a II-a, va fi publicat anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL VI

Secretariatul Ordinului


Art. 39 – (1) Activitatea curentă a Ordinului este asigurată de un aparat adminsitrativ, numit Secretariatul Ordinului.
(2) Dimensionarea Secretariatului Ordinului se face pe baza hotărârii Conferinţei naţionale.
(3) Organizarea şi funcţionarea Secretariatului Ordinului se fac pe baza deciziei Colegiului director.
(4) Secretariatului Ordinului respectă şi execută hotărârile Conferinţei naţionale, ale Consiliului naţional, deciziile Colegiului director şi ordinele Preşedintelui Ordinului.
Art. 40 – (1) Secretariatul Ordinului este condus de Secretarul Ordinului, numit prin ordin al Preşedintelui Ordinului.
(2) Secretarul Ordinului nu este obligatoriu să fie membru al Ordinului.
Art. 41 - (1) Secretarul Ordinului are următoarele atribuţii principale:
a) conduce activitatea curentă a Secretariatului Ordinului;
b) pune în aplicare hotărârile Conferinţei naţionale şi ale Consiliului naţional, deciziile Colegiului director şi ordinele Preşedintelui Ordinului ;
c) asigură condiţiile pentru desfăşurarea lucrărilor Conferinţei naţionale, Consiliului naţional, Colegiului director şi ale comisiilor Ordinului;
d) asigură gestionarea curentă a patrimoniului Ordinului;
e) întocmeşte propunerea de buget al Ordinului pentru anul următor şi o prezintă Colegiului director;
f) coordonează activităţile cu caracter economic desfăşurate de Ordin;
(2) Secretarul Ordinului, la solicitarea Preşedintelui Ordinului, participă la şedinţele Colegiului director şi prezintă rapoarte privind activitatea Secretariatului Ordinului.
(3) Secretarul Ordinului poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite de Preşedintele Ordinului sau de Colegiul director.
Art. 42 - (1) Personalul Secretariatului Ordinului este angajat cu contract individual de muncă.
(2) Salarizarea personalului Secretariatului Ordinului se face potrivit reglementărilor în vigoare, cu salariu negociat cu Colegiul director.
Art. 43 - (1) Secretariatul Ordinului primeşte şi efectuează corespondenţa, inclusiv cu privire la cererile de autorizare şi dosarele corespunzătoare.
(2) Secretariatul Ordinului analizează conţinutul dosarelor de autorizare conform cu prevederile prezentului Regulament. Dosarele complete sunt transmise Comisiei de autorizare spre analiză şi hotărâre. În cazul dosarelor incomplete, Secretariatul Ordinului va face corespondenţa cu titularul cererii în vederea completării dosarului.
(3) Secretariatul Ordinului transmite la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară lista geodezilor cărora Comisia de autorizare le-a acordat drept de semnătură, pentru avizare.
(4) Secretariatul Ordinului completează Certificatele de autorizare pentru geodezii care au dobândit dreptul de semnătură.
(5) Secretarul Comisiei de autorizare prezintă Certificatele de autorizare pentru a fi semnate de Preşedintele Ordinului şi preşedintele Comisiei de autorizare.
(6) Secretariatul Ordinului înscrie geodezii cu drept de semnătură în Registrul Naţional al Geodezilor cu datele prevăzute în prezentul Regulament şi eliberează certificatul de autorizare a dreptului de semnătură.
(7) Secretariatul Ordinului primeşte şi depune la dosarul de autorizare amprenta stampilei şi specimenul de semnătură ale geodezului cu drept de semnătură.
(8) Secretariatul Ordinului execută şi alte sarcini stabilite de Preşedintele Ordinului sau de Colegiul director.

CAPITOLUL VII

Filialele teritoriale ale Ordinului


Art. 44 - (1) La nivelul judeţelor cu cel puţin 25 de membri ai Ordinului, precum şi în municipiul Bucureşti, se înfiinţează filiale teritoriale ale Ordinului prin asocierea membrilor Ordinului domiciliaţi în raza teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti.
(2) Dacă într-un judeţ există un număr mai mic de 25 de membri ai Ordinului, se vor putea înfiinţa filiale teritoriale prin asocierea membrilor Ordinului cu domiciliile în judeţe limitrofe, până când numărul acestora va ajunge la minimum 25 de membri.
(3) În cadrul unui judeţ sau într-o zonă formată din două sau mai multe judeţe limitrofe, precum şi în municipiul Bucureşti se poate înfiinţa o singură filială teritorială.
(4) Filialele teritoriale dobândesc personalitate juridică de drept privat de la data adunării generale constitutive a membrilor lor, ocazie cu care se vor stabili:
a) oraşul de reşedină a filialei teritoriale şi sediul acesteia;
b) forurile de conducere ale filialei teritoriale şi comisia teritorială de disciplină.
(5) În cadrul filialelor teritoriale constituite din geodezi cu domiciliul în judeţe limitrofe, precum şi în cadrul filialei municipiului Bucureşti, se pot constitui secţiuni ale filialelor, organizate pe judeţele componente, respectiv pe sectoarele municipiului Bucureşti. Secţiunile filialelor nu dobândesc personalitate juridică.
Art. 45 – La înfiinţarea lor filialele teritoriale vor respecta prevederile din Regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale, aprobat de Conferinţa naţională.

CAPITOLUL VIII

Resursele financiare ale Ordinului


Art. 46 - (1) Activitatea Ordinului se finanţează din taxe de înscriere, cotizaţii anuale ale membrilor, fonduri rezultate din manifestări ştiinţifice, economice şi drepturi editoriale specifice, precum şi din donaţii, sponsorizări şi dobânzi bancare, obţinute în condiţiile legii.
(2) Activitatea Ordinului este o activitate administrativă specifică autorizată, iar taxele şi cotizaţiile încasate de Ordin nu sunt supuse taxei pe valoarea adaugată.
(3) Cuantumul taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale a membrilor Ordinului se stabilesc de Conferinţa naţională sau Consiliul naţional, după caz, în raport cu bugetul de cheltuieli necesare pentru organizarea şi funcţionarea Ordinului
(4) Repartizarea sumelor rezultate din cotizaţiile anuale ale membrilor Ordinului din filialele teritoriale se va face între Ordin şi acestea într-o proporţie ce va fi stabilită de Conferinţa naţională sau Consiliul naţional, după caz.
(5) Geodezii cărora li s-a suspendat dreptul de semnătură ca urmare a unei sancţiuni disciplinare, vor plăti cotizaţia anuală pe durata suspendării.
(6) Geodezii cu drept de semnătură suspendaţi la cererea acestora, pe perioada suspendării, vor plăti o cotizaţie reprezentând 1/10 din cuantumul cotizaţiei anuale.
(7) Retragerea unui geodez din Ordin, indiferent de situaţie, nu dă acestuia dreptul la retragerea nici unei părţi din patrimoniul Ordinului.
Art. 47 - (1) Bugetul anual al Ordinului va fi întocmit de Secretarul Ordinului, va fi avizat de Colegiul director şi va fi aprobat de Conferinţa naţională sau de Consiliul naţional, după caz.
(2) Bilanţul anual de venituri şi cheltuieli ale Ordinului va fi întocmit de Secretariatul Ordinului, va fi verificat de Comisia de cenzori şi prezentat spre aprobare Conferinţei naţionale sau Consiliului naţional, după caz.
(3) Bugetul anual şi bilanţul anual de venituri şi cheltuieli ale Ordinului sunt publice pentru membrii Ordinului, putând fi consultate, la cerere, la sediul Ordinului.


PARTEA a II-a

Exercitarea profesiei de geodez


CAPITOLUL I

Dispoziţii generale


Art. 48 – (1) Geodezul este un specialist pregătit în efectuarea lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrametrie, teledetecţie, cadastru, cartografie şi sisteme informaţionale geografice, potrivit reglementărilor legale în materie.
(2) În exerciţiul profesiei sale liberale, geodezul realizează în nume propriu şi sub răspundere personală, lucrări publice sau private precum şi documentaţiile corespunzătoare rezultate în cadrul specializărilor menţionate la alin. (1), care nu pot fi recunoscute legal decât dacă sunt realizate de un geodez cu drept de semnătură.
(3) Practica geodeziei este o activitate complexă şi de furnizare de servicii, care se realizează prin proiecte, studii, teme şi programe de cercetare, documentaţii, lucrări tehnice, relevee şi alte asemenea activităţi.
(4) Activitatea geodezului reprezintă un serviciu de interes public cu implicaţii tehnice, economice, sociale, juridice şi are statutul unei funcţii autonome exercitate în cadrul unei profesii liberale.

CAPITOLUL II

Exercitarea profesiei de geodez


Art. 49 – (1) Profesia de geodez poate fi exercitată de specialişti cu diplomă de studii superioare de lungă sau scurtă durată din domeniul geodeziei, recunoscută de statul român, precum şi de cetăţenii români care au obţinut un astfel de document într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, numiţi în continuare geodezi.
(2) Profesia de geodez poate fi exercitată şi de absolvenţi cu studii postliceale de specialitate sau de cursuri de specializare profesională în domeniul geodeziei, care au dobândit nivelul necesar de cunoştinţe, deşi nu sunt respectate condiţiile prevăzute la alin. (1). Aceste persoane trebuie să aibă o experienţă profesională de minimum 7 ani şi să promoveze un examen standard de absolvire de nivel universitar, echivalent cu examenele de absolvire corespunzătoare studiilor prevăzute la alin.(1).
Art. 50 - Profesia de geodez poate fi exercitată şi de cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, de cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi de cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, titulari ai unui document de calificare în profesia de geodez eliberat în unul din aceste state.
Art. 51 – Exercitarea profesiei de geodez se face atât în sectorul privat, cât şi în sectorul public, conform prevederilor legale.
Art. 52 – (1) Dreptul de semnătură implică asumarea de către persoana care îl exercită a întregii responsabilităţi profesionale faţă de beneficiar şi de autorităţile publice cu privire la realizarea proiectelor şi lucrărilor de specialitate, cu respectarea legislaţiei în domeniu.
(2) Dreptul de semnătură se exercită olograf, însoţit de aplicarea ştampilei care cuprinde numele, prenumele şi numărul de înregistrare în Registrul Naţional al Geodezilor.
(3) Lucrările colective vor fi însoţite de lista geodezilor care au contribuit la elaborarea lor.
(4) Exercitarea dreptului de semnătură implică independenţa în luarea deciziilor cu caracter profesional.
Art. 53 – (1) Geodezul dobândeşte drept de semnătură, acordat de către Ordin, dacă îndeplineşte condiţiile de onorabilitate şi de stagiu profesional. Dobândirea dreptului de semnătură atrage obligatoriu înscrierea acestuia în Registrul Naţional al Geodezilor.
(2) Condiţia de onorabilitate prevăzută la alin. (1) se consideră a fi îndeplinită dacă:
a) geodezului solicitant al dreptului de semnătură nu i-a fost interzisă, definitiv sau temporar, exercitarea profesiei prin hotărâre judecătorească definitivă, ca pedeapsă complementară pentru săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu exercitarea profesiei;
b) geodezul solicitant al dreptului de semnătură nu a săvârşit abateri disciplinare care au fost sancţionate de Ordin cu retragerea definitivă a dreptului de semnătură, potrivit prezentei legi;
c) geodezului solicitant al dreptului de semnătură nu i-a fost retras Certificatul de autorizare eliberat de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, eliberat în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, modificată şi republicată.
Art. 54 – Cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, cetăţenii unui stat membru al Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene care solicită stabilirea în România şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de Lege, vor dobândi drept de semnătură în aceleaşi condiţii cu cetăţenii români.
Art. 55 – Profesia de geodez se exercită în următoarele modalităţi:
a) geodezul cu drept de semnătură poate exercita profesia în cadrul unui birou individual a unor birouri asociate sau în cadrul unei societăţi comerciale, înfiinţate potrivit legilor în vigoare;
b) birourile individuale se pot asocia prin contract de asociere;
c) raporturile contractuale se stabilesc între biroul individual şi beneficiar sau, în cazul birourilor asociate, aceste raporturi se stabilesc între unul dintre birourile individuale implicate şi beneficiar;
d) geodezul cu drept de semnătură, în momentul primirii certificatului de autorizare a dreptului de semnătură, va declara modalitatea de exercitare a profesiei de geodez, care va fi înscrisă în Registrul Naţional al Geodezilor;
e) orice schimbare a modalităţii de exercitare a profesiei de geodez va fi anunţată în scris la Ordin, de geodezul cu drept de semnătură, în maximum 10 zile de la data producerii ei;
f) schimbarea modalităţii de exercitare a profesiei de geodez va fi înregistrată în Registrul Naţional al Geodezilor de Secretariatul Ordinului, cu data comunicării făcute de geodezul cu drept de semnătură;
g) neanunţarea în termenul de la lit. e) a schimbării modalităţii de exercitare a profesiei de geodez se sancţionează disciplinar;
h) indiferent de modalitatea de exercitare a profesiei, geodezii cu drept de semnătură pot angaja salariaţi, conform prevederilor legale;
i) geodezul stagiar care solicită dreptul de semnătură trebuie să aibă un stagiu de 2 ani sub autoritatea unui geodez cu drept de semnătură, fie în cadrul unui birou individual, fie în cadrul unei societăţi comerciale;
Art. 56 - (1) Până la îndeplinirea condiţiilor pentru a solicita şi a dobândi dreptul de semnătură geodezul absolvent cu una dintre diplomele prevăzute la art. 2 din Lege işi poate desfăşura activitatea profesională ca stagiar numai sub conducerea unui geodez cu drept de semnătură.
(2) După împlinirea perioadei de stagiu prevăzute la art. 11, alin. (1) din Lege, geodezii stagiari pot primi drept de semnătură în condiţiile art. 8 din Lege.
Art. 57 – Exercitarea dreptului de semnătură, potrivit art. 12 din Lege, este incompatibilă cu situaţiile în care geodezul îndeplineşte, pentru acelaşi proiect, funcţia de verificator, de expert sau de consilier în cadrul administraţiei publice implicate în procesul de avizare, recepţie sau de autorizare.
Art. 58 – (1) Nerespectarea prevederilor art. 12 din Lege atrage ridicarea dreptului de semnătură.
(2) Constituie infracţiune şi se sancţionează, potrivit Codului penal, exercitarea dreptului de semnătură fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Lege.

CAPITOLUL III

Membrii Ordinului. Drepturi şi obligaţii.


Art. 59 – (1) Sunt membri ai Ordinului geodezii cu drept de semnătură acordat de Ordin potrivit prevederilor Legii.
(2) Orice geodez care a dobândit dreptul de semnătură devine în mod obligatoriu membru al Ordinului, prin efectul Legii.
Art. 60 - Geodezul cu drept de semnătură are următoarele drepturi:
a) să desfăşoare activităţi de specialitate şi să acorde consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniile în care a primit autorizarea;
b) să perceapă onorarii negociate pentru activităţile de specialitate desfăşurate;
c) să îşi susţină la recepţie lucrările executate;
d) să aibă acces la date şi informaţii din domeniul geodeziei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
e) să se constituie în asociaţii profesionale, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
f) să semneze şi să stampileze lucrările din domeniile definite in art. 5 (1) din Lege;
g) să introducă în contractul încheiat cu beneficiarul clauze privind protecţia dreptului de autor, conform prevederilor legale;
Art. 61 - Geodezul cu drept de semnătură are următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile Legii, ale Statututului Ordinului, ale prezentului Regulament, ale Codului deontologic al profesiei de geodez, precum şi hotărârile Ordinului care privesc activitatea geodezilor.
b) să respecte standardele, normele, regulamentele, metodologiile, instrucţiunile precum şi dispoziţiile legale în vigoare în domeniul geodeziei;
c) să anunţe în scris Ordinul în termen de 10 zile despre orice modificare a condiţiilor care au determinat autorizarea;
d) să pună la dispoziţia persoanelor împuternicite de Ordin datele necesare pentru verificarea activităţii la categoriile de lucrări în care au fost autorizaţi, conform normelor legale.
e) să semneze numai lucrări din domeniul geodeziei corespunzătoare gradului în care este autorizat.
f) să plătească cotizaţia anuală, stabilită prin hotărâre de Conferinţa Naţională, până la 30 iunie a anului curent. Geodezii cărora li s-a suspendat dreptul de semnătură la cerere, pe durata suspendării, vor plăti o cotă de 1/10 din cotizaţia anuală. Geodezii cărora li s-a suspendat dreptul de semnătură ca urmare a unei sancţiuni disciplinare vor plăti cotizaţia anuală pe durata suspendării.
g) să îşi confecţioneze stampila de autorizare, conform modelului aprobat de Ordin, şi să înainteze la Ordin amprenta acesteia împreună cu specimenul de semnătură în termen de 20 de zile de la data primirii certificatului de autorizare a dreptului de semnătură.
h) să facă parte dintr-o asociaţie profesională ştiinţifică din domeniul geodeziei.
i) retragerea unui geodez din Ordin, indiferent de situaţie, nu dă acestuia dreptul la retragerea nici unei părţi din patrimoniul Ordinului.

CAPITOLUL IV

Suspendarea şi încetarea calităţii de membru al Ordinului.

Radierea din Registrul Naţional al Geodezilor


Art. 62 – (1) Calitatea de membru al Ordinului se suspendă:
a) temporar, la cererea persoanei înscrise;
b) pe perioada în care geodezul are calitatea de funcţionar public sau de personal contractual în cadrul unei autorităţi publice;
c) după 6 luni, în caz de neplată fără justificare a cotizaţiilor din anul precedent către Ordin, până la achitarea lor integrală;
d) pe perioada suspendării dreptului de a profesa, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă;
e) cu titlu de sancţiune disciplinară, pe toată durata sancţiunii.
(2) Suspendarea calităţii de membru al Ordinului atrage şi suspendarea dreptului de semnătură pe durata existenţei cauzei de suspendare.
(3) Situaţia de la alin. (2) va fi înscrisă în Registrul Naţional al Geodezilor din România, cu precizarea datei de la care începe suspendarea.
Art. 63 - (1) – Calitatea de membru al Ordinului încetează:
a) prin renunţarea scrisă la exerciţiul dreptului de semnătură;
b) dacă persoana înscrisă a fost condamnată definitiv pentru o faptă prevazută de lege, în legătură directă cu exercitarea dreptului de semnătură, sau dacă i s-a aplicat pedeapsa complementară a interdicţiei exercitării profesiei, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
(2) Încetarea calităţii de membru al Ordinului atrage pierderea dreptului de semnătură şi radierea din Registrul Naţional al Geodezilor.

CAPITOLUL V

Autorizarea dreptului de semnătură


Secţiunea I

Condiţii de autorizare


Art. 64 – (1) Autorizarea dreptului de semnătură se face de Comisia de autorizare numită de Colegiul director, în conformitate cu prevederile art. 2, art. 3 alin. (1), art. 8 şi art. 9 din Lege şi a prezentului Regulament.
(2) Prin autorizarea dreptului de semnătură se recunoaşte capacitatea şi capabilitatea tehnico-profesională a geodezilor de a realiza lucrări din domeniul geodeziei, conform regulamentărilor legale în vigoare.
Art. 65 – (1) Autorizarea dreptului de semnătură se solicită la Ordin în mod individual şi se acordă de Comisia de autorizare.
(2) În vederea autorizării dreptului de semnătură geodezul care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Lege, va depune şi va înregistra la Ordin, respectiv la filialele teritoriale o cerere pentru autorizarea dreptului de semnătură, conform modelulul din Anexa nr. 2a, însoţită de un dosar de autorizare, care va cuprinde următoarele;
a) copie legalizată după diploma de studii conform art. 2 din Lege şi, după caz, după titluri ştiinţifice sau cursuri de pregătire şi perfecţionare postuniversitare;
b) copie după Certificatul de autorizare emis de ANCPI / OCPI, respectiv de ONCGC / OJCGC, după caz. Această copie este obligatorie numai pentru geodezii care au fost autorizaţi anterior datei depunerii cererii pentru autorizare la Ordin;
c) curricullum vitae cu specificarea studiilor şi a stagiului profesional;
d) lista principalelor lucrări realizate în domeniul geodeziei şi a celor la care a participat (denumirea lucrării, zona, perioada);
e) declaraţie pe proprie răspundere privind modul de exercitarea a dreptului de semnătură în cadrul unui birou individual sau într-o societate comercială care desfăşoară activitate în domeniul geodeziei, cu precizarea acesteia;
f) în cazul când geodezul care solicită dreptul de semnătură declară exercitarea acestui drept într-un birou individual se vor prezenta înscrisuri, prin care să se facă dovada că deţine în proprietate personală aparatură, computer PC şi software specializat şi licenţiat pentru executarea lucrărilor pentru care solicită autorizarea dreptului de semnătură;
g) în cazul când geodezul care solicită dreptul de semnătură declară exercitarea acestui drept într-o societate comercială precizată, care desfăşoară activitate în domeniul geodeziei, înscrisurile privind existenţa şi proprietatea privind aparatura, computer PC şi software specializat şi licenţiat vor proveni de la firma nominalizată;
h) certificat privind cazierul judiciar, eliberat de organele abilitate, în original;
i) copie dupa actul de identitate;
j) dovadă privind plata taxei de autorizare, în copie.
k) două fotografii color 3x4 cm;
(3) Persoanele cu diplomă de studii superioare de lungă sau scurtă durată, recunoscută de statul român, precum şi cetăţenii români care au obţinut un astfel de document într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care nu au înscrisă pe diplomă una dintre specializările geodezie, cadastru, topografie sau topografie minieră, dar au absolvit cursuri care i-au format în una dintre specializările menţionate anterior, vor adăuga la dosarul de autorizare copie legalizată după foaia matricolă anexă la diploma de studii superioare.
(4) În termen de 30 zile de la primirea cererii de autorizare şi a dosarului complet, conform alin. (2), filiala teritorială va înainta documentaţia la Comisia de autorizare a Ordinului, însoţită de punctul de vedere al Colegiului director teritorial cu privire la conţinutul dosarului.
(5) Până la constituirea filialelor teritoriale, punctul de vedere de la alin.(4) va fi exprimat de reprezentantul regiunii de dezvoltare în Colegiul director al Ordinului. Obligaţia obţinerii acestui punct de vedere revine geodezului care solicită dreptul de semnătură.
Art. 66 – (1) Geodezii care îndeplinesc condiţiile de studii şi de stagiu profesional prevăzute de Lege, şi sunt salariaţi în structurile administrative ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobilară, pot fi autorizaţi, la cererea individuală a acestora în condiţiile art.18, lit. b) din Lege.
(2) Geodezul autorizat cu drept de semnătură în condiţiile de la alin. (1) va fi înscris în Registrul Naţional al Geodezilor, Partea I, cu menţiunea „suspendat la cerere” şi data suspendării, dar nu va fi înscris în Partea a II-a a Registrului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Certificatul de autorizare a dreptului de semnătură emis în condiţiile de la alin. (1) va rămâne la Ordin, în custodia Secretariatului Ordinului.
(4) După încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1) geodezul cu drept de semnătură „suspendat la cerere” va anunţa în scris Ordinul despre această situaţie, împreună cu actul doveditor al încetării situaţiei anterioare, şi vor solicita eliberarea certificatului de autorizare rămas la Ordin, în custodia Secretariatului Ordinului. În termen de 5 zile Secretariatul Ordinului va elibera certificatul de autorizare, în condiţiile art. 65, alin. 2, lit. f) sau g), cu dovada plăţii cotizaţiei pe anul în curs, în condiţiile noii calităţi.
Art. 67 - (1) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, titulari ai unui document de calificare în profesia de geodez eliberat în unul din aceste state, în vederea autorizării dreptului de semnătură pe teritoriul României, vor înregistra la Ordin o cerere pentru autorizarea dreptului de semnătură, conform modelulul din Anexa nr. 2b, însoţită de un dosar de autorizare, care va cuprinde următoarele;
a) copia paşaportului sau a actului de identitate;
b) copii legalizate ale diplomei de studii, certificatelor sau titlurilor care atestă pregătirea profesională cerută pentru autorizare, însoţite de documentul privind conţinutul studiilor şi stagiilor efectuate în timpul formării profesionale şi de copii legalizate ale documentelor ce atestă activitatea profesională, astfel încât să poată fi făcută echivalarea cu gradele de autorizare prevăzute la art. 69 din prezentul Regulament.
c) curriculum vitae cu specificarea studiiilor şi a stagiului profesional;
d) documentul justificativ care atestă exercitarea în mod legal a profesiei de geodez sau a altei profesii echivalente în cadrul statului membru al Uniunii Europene, unui stat membru al Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, după caz;
e) în cazul când geodezul care solicită dreptul de semnătură declară exercitarea acestui drept într-un birou individual se vor prezenta înscrisuri, prin care să se facă dovada că deţine în proprietate personală aparatură, computer PC şi software specializat şi licenţiat pentru executarea lucrărilor pentru care solicită autorizarea dreptului de semnătură;
f) în cazul când geodezul care solicită dreptul de semnătură declară exercitarea acestui drept într-o societate comercială precizată, care desfăşoară activitate în domeniul geodeziei, înscrisurile privind existenţa şi proprietatea privind aparatura, computer PC şi software specializat şi licenţiat vor proveni de la firma nominalizată;
g) certificatul privind cazierul judiciar sau alt document echivalent, emis conform prevederilor legale ale statului membru al Uniunii Europene, unui stat membru al Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, după caz;
h) dovadă că au solicitat stabilirea în România.
i) dovadă privind plata taxei de autorizare, în copie.
j) două fotografii color 3x4 cm;
(2) Documentele prevăzute la alin. (1), lit. b), c), d), e), f) şi g) trebuie să fie însoţite de traducerea legalizată în limba română.
Art. 68 – (1) Geodezul cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene care solicită autorizarea dreptului de semnătură pe teritoriul României trebuie să efectueze, în prealabil, un stagiu de adaptare de 6 luni, perioadă în care are obligaţia să realizeze în colaborare cu un geodez cu drept de semnătură cel puţin o lucrare de tipul şi complexitatea celor pentru care solicită autorizarea.
(2) Este exceptat de la prevederile alin. (1) geodezul care demonstrează prin documente doveditoare că a realizat pe teritoriul României, direct sau în colaborare cu un geodez cu drept de semnătură , cel puţin o lucrare de tipul şi complexitatea celor pentru care solicită autorizarea, care a fost recepţionată de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară. În acest caz, comisia de autorizare analizează dosarul de autorizare şi poate emite certificatul de autorizare, dacă sunt întrunite condiţiile de autorizare, în condiţiile art. 10 din Lege.

Secţiunea a II-a

Grade de autorizare


Art. 69 - Dreptul de semnătură se autorizează gradual, astfel:
a) gradul I - drept de semnătură pentru verificarea, proiectarea, coordonarea şi executarea lucrărilor din domeniul geodeziei;
b) gradul II - drept de semnătură pentru proiectarea, coordonarea şi executarea lucrărilor din domeniul geodeziei;
c) gradul III – drept de semnătură pentru coordonarea şi executarea lucrărilor din domeniul geodeziei;
d) gradul IV – drept de semnătură pentru executarea lucrărilor din domeniul geodeziei;
Art. 70 - Condiţiile de studii şi de stagiu profesional pentru acordarea gradelor de la art. 69 sunt următoarele:
(1) pentru gradul I sunt autorizaţi geodezii cu studii superioare de lungă durată: inginer geodez, inginer cadastru, inginer topograf, inginer topografie minieră sau similar care se află în una din situaţiile următoare:
a) deţin titlul de doctor în domeniul fundamental ştiinţelor inginereşti în una dintre specialităţile: geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetecţie, indiferent de durata stagiului profesional;
b) au un stagiu profesional de peste 10 ani şi un portofoliu de lucrări semnificative şi diversificate.
(2) pentru gradul II sunt autorizaţi geodezii cu:
a) studii superioare de lungă durată: inginer geodez, inginer cadastru, inginer topograf, inginer topografie minieră sau similar şi stagiu profesional de minimum 6 ani;
b) studii superioare de scurtă durată: subinginer cadastru, subinginer topografie minieră sau similar şi stagiu profesional de minimum 7 ani;
(3) pentru gradul III sunt autorizaţi geodezii cu:
a) studii superioare de lungă durată: inginer geodez, inginer cadastru, inginer topograf, inginer topografie minieră sau similar şi stagiu profesional de minimum 2 ani;
b) studii superioare de scurtă durată: subinginer cadastru, subinginer topografie minieră sau similar şi stagiu profesional de minimum 2 ani;
(4) pentru gradul IV sunt autorizaţi absolvenţii cu studii postliceale de specialitate sau de cursuri de specializare profesională în domeniul geodeziei, potrivit art. 2, alin. (2) din Lege şi care au un stagiu profesional de minimum 7 ani.

Secţiunea a III-a

Procedura de autorizare


Art. 71 –(1) Comisia de autorizare are atribuţiile şi funcţionează conform preverilor de la Cap. III, secţiunea a III-a din prezentul Regulament.
(2) Comisia de autorizare analizează dosarele prezentate şi hotăreşte:
a) acordarea dreptului de semnătură pe grade conform art. 69 şi 70 din prezentul Regulament;
b) solicitarea completării dosarului de autorizare cu alte documente necesare, dacă este cazul;
c) respingerea cererii de acordare a dreptului de semnătură.
(3) Hotărârile Comisiei de autorizare se consemnează într-un proces-verbal pentru fiecare solicitant al dreptului de semnătură prin sintagmele “admis” sau “respins” sub semnătura fiecărui membru prezent. Procesul-verbal se ataşează la dosarul cu documentele pentru autorizare.
Art. 72 - (1) În urma autorizării, secretariatul Ordinului va elibera geodezului un certificat de autorizare a dreptului de semnătură, semnat de Preşedintele Ordinului şi de preşedintele Comisiei de autorizare, purtând amprenta stampilei Ordinului.
(2) Certificatul de autorizare a dreptului de semnătură va avea conţinutul aprobat de Ordin şi va conţine gradul de autorizare şi date de identificare a geodezului, care prin natura lor sunt publice, numărul şi data eliberării conform ordinii de înregistrare în Registrul Naţional al Geodezilor.
(3) Eliberarea certificatelor de autorizare a dreptului de semnătură se face de secretarul Comisiei de autorizare şi va fi consemnată prin dată şi semnătură de primire în Registrul Naţional al Geodezilor.
(4) Certificatul de autorizare a dreptului de semnătură este valabil pe perioadă nedeterminată.
Art. 73 - (1) Geodezul căruia Comisia de autorizare i-a respins acordarea dreptului de semnătură solicitat, dacă se consideră nedreptăţit, poate face contestaţie scrisă la Ordin în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă a hotărârii Comisiei de autorizare. Contestaţia va evidenţia motivele pentru care este întocmită şi depusă la Ordin;
(2) Contestaţia va fi adresată Colegiului director, unde va primi număr şi dată de înregistrare.
(3) Contestaţia va fi analizată de Colegiul director, care va adopta o decizie în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia;
(4) Dacă se constată ca fiind întemeiată contestaţia, Colegiul director va revoca hotarârea Comisiei de autorizare şi va decide autorizarea dreptului de semnătură;
(5) Dacă Colegiul director constată că motivele contestaţiei nu sunt întemeiate, acesta va decide menţinerea hotărârii Comisiei de autorizare, cu motivarea obligatorie a acestei hotarâri şi va comunica contestatarului această decizie.

Secţiunea a IV-a

Procedura de examinare


Art. 74 - Sustinerea unui examen standard de absolvire de nivel universitar, echivalent cu examenele de absolvire corespunzătoare studiilor prevăzute la Art. 2 , alin.(1) din Lege consta in:
(1)Sustinerea in fata comisiei de examinare a doua probe, si anume:
a) -Proba 1 – Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate;
b) -Proba 2 – Prezentarea si sustinerea unui proiect echivalent ca structura si continut cu un proiect de diploma.
(2) Verificarea cunostintelor fundamentale se va face pe baza unei tematici pusa la dispozitia solicitantului din disciplinele „Topografie generala” si „Teoria prelucrarii masuratorilor geodeziece”.
(3) Verificarea cunostintelor de specialitate se va face pe baza unei tematici pusa la dispozitia solicitantului din aria disciplinelor care au stat la baza elaborarii proiectului.
(4) La fiecare proba, examinarea se incheie prin acordarea unei note, nota de promovare fiind de cel putin 5 (cinci).
(5) Un examen este promovat daca toate probele componente sunt promovate in aceeasi sesiune, iar media aritmetica a notelor acordate acestora – media de promovare a examenului- este de cel putin 6,00.
(6) Pentru a fi inclus pe lista de examinare, solicitantul trebuie sa depuna o cerere la secretariatul Ordinului cu cel putin 30 de zile inaintea datei de sustinere, programata de Colegiul director.

CAPITOLUL VI

Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului


Art. 75 - (1) Membrii Ordinului răspund disciplinar pentru nerespectarea prevederilor Legii, ale Statutului Ordinului, ale prezentului Regulament, ale Codului deontologic al profesiei de geodez, ale hotărârilor, deciziilor sau ordinelor adoptate de Ordin, ale normelor şi regulamentelor în vigoare privind activitatea specifică profesiei de geodez, precum şi pentru orice abateri săvârşite în legătură cu exercitarea profesiei sau în afara acesteia, care aduc prejudicii prestigiului profesiei de geodez sau Ordinului.
(2) Sancţiunile disciplinare sunt:
a) avertismentul;
b) votul de blam;
c) suspendarea pe o perioadă de 6-12 luni a dreptului de semnătură, în funcţie de gravitatea faptelor comise;
d) suspendarea pe o perioadă de 12 luni a calităţii de membru al Ordinului;
e) retragerea dreptului de semnătură.
(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) lit. a) si b) se aplică de către colegiul director teritorial, la propunerea comisiei teritoriale de disciplină.
(4) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) lit. c), d) si e) se aplică de Colegiul director conform art. 23, lit. f) din prezentul Regulament, la propunerile comisiilor teritoriale de disciplină, în baza hotărârii comisiei de disciplină la nivel naţional.
(5) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) se pot aplica şi la propunerea scrisă şi motivată a reprezentantului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în Colegiul director, care va fi transmisă comisiei de disciplină pentru aplicarea procedurii regulamentare privind răspunderea disciplinară, dacă se dovedeşte temeinicia acesteia.
(6) Împotriva hotărârii comisiei teritoriale de disciplină, prin care s-a aplicat una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. a) si b), se poate formula contestaţie la Comisia de disciplină la nivel naţional în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii.
(7) Împotriva hotărârii Comisiei de disciplină la nivel naţional, prin care s-a aplicat o sancţiune disciplinară prevăzută la alin. (2), se poate formula plângere la judecătoria în raza teritorială a căreia se află domiciliul petentului, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii. Hotărârea instanţei de judecată care s-a pronunţat asupra plângerii se poate ataca cu recurs.
(8) În condiţiile neînceperii procedurii de judecare a abaterilor, aplicarea sancţiunilor se prescrie în termen de 2 ani de la săvârşirea lor.

CAPITOLUL VII

Sancţionarea disciplinară a membrilor Ordinului


Art. 76 – (1) Încadrarea principalelor fapte ale geodezilor membri ai Ordinului care sunt considerate abateri disciplinare sancţionabile, precum şi sancţiunile corespunzătoare acestora este prevăzută în Anexa nr. 6 la prezentul Regulament.
(2) Conferinţa naţională sau Consiliul naţional, la propunerea Comisiei naţionale de disciplină, cu avizul Colegiului director, pot modifica, adăugând sau eliminând fapte care sunt considerate abateri disciplinare sancţionabile, precum şi sancţiunile corespunzătoare prevăzute la alin. (1).
Art. 77 – Procedura de judecare şi de aplicare a sancţiunilor disciplinare este stabilită prin Regulamentul de funcţionarea a comisiilor de disciplină, prezentat în Anexa nr. 5 la prezentul Regulament, din care face parte integrantă.
Art. 78 – (1) Geodezii care deţin funcţii în structurile de conducere ale Ordinului sau ale filialelor teritoriale, precum şi membrii comisiei de autorizare, sunt supuşi aceloraşi reguli ca oricare membru al Ordinului.
(2) Sancţionarea disciplinară a geodezilor de la alin. (1), precum şi a membrilor comisiilor de disciplină teritoriale este numai de competenţa Comisiei de disciplină la nivel naţional.

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale şi tranzitorii


Art. 79 – (1) Până la data de 20 martie 2008 persoanele fizice autorizate de ONCGC / OJCGC sau ANCPI / OCPI pot realiza lucrări în domeniul geodeziei pe baza certificatelor de autorizare emise de ONCGC / OJCGC sau ANCPI / OCPI.
(2) După data de 20 martie 2008 certificatele precizate la alin. (1) îşi încetează valabilitatea.
(3) Geodezii care dobândesc dreptul de semnătură în condiţiile Legii şi ale prezentului Regulament, şi care au fost autorizaţi în condiţiile de la alin. (1), cu ocazia primirii certificatului de autorizare de la Ordin, vor prezenta obligatoriu la Ordin certificatul de autorizare emis de ONCGC / OJCGC sau ANCPI / OCPI şi stampila confecţionată în baza acesuia, în vederea anulării acestora.
(4) Persoanele fizice autorizate de ONCGC / OJCGC sau ANCPI / OCPI care nu dobândit dreptul de semnătură în condiţiile Legii şi ale prezentului Regulament până la 20 martie 2008 nu vor mai putea realiza lucrări în domeniul geodeziei, decât după ce vor fi autorizate cu drept de semnătură conform Legii şi prezentului Regulament.
Art. 80 - (1) Taxa de înscriere se plăteşte anticipat depunerii cererii pentru autorizare şi dosarului de autorizare.
(2) În cazul respingerii dosarului de autorizare taxa de înscriere nu se restituie.
(3) În cazul în care o persoană depune o nouă cerere pentru autorizare, la o altă dată, aceasta va achita o nouă taxă de înscriere conform alin. (1).
Art. 81 - Documentele din dosarele de autorizare au caracter confidenţial.
Art. 82 – Geodezii cu drept de semnătură au obligaţia să prezinte beneficiarului certificatul de autorizare, la cererea acestuia.
Art. 83 - Anexele nr. 1, 2a, 2b, 3, 4 5 şi 6 fac parte integrantă din prezentul Regulament.
Art. 84 – (1) Prezentul Regulament a fost adoptat de Conferinţa naţională a Ordinului la data de 22 iunie 2007.
(2) Prezentul Regulament poate fi modificat sau completat de Conferinţa Naţională a Ordinului, în condiţiile Legii.
Art. 85 Prezentul Regulament şi orice modificare ulterioară a acestuia vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. PRESEDINTELE ORDINULUI GEODEZILOR DIN ROMANIA

VICEPRESEDINTE

Cornel PAUNESCU

Anexa nr.1 - Categorii de lucrări ce intră în competenţa gradelor de autorizare a dreptului de semnătură 
Anexa nr. 2a - Model de cerere pentru autorizare
Anexa nr. 2b - Model de cerere pentru autorizare pentru geodezul cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene
Anexa nr. 3 - Model de certificat de autorizare a dreptului de semnătură
Anexa nr. 4 - Model de ştampilă pentru drept de semnătură
Anexa nr. 5 - Regulament de funcţionare a comisiilor de disciplină
 
 
 
< Precedent   Următor >