Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
Home arrow Legislatie arrow Statutul Ordinului Geodezilor din Romania
Statutul Ordinului Geodezilor din Romania Imprimare

CAPITOLUL I

Ordinul Geodezilor din România


Art. 1. – (1) Ordinul Geodezilor din România, numit în continuare Ordin, se organizează şi funcţionează în baza Legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez nr. 16/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2007, denumită în continuare Lege şi a prezentului Statut.
(2) Ordinul este organizaţia profesională, nonprofit, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu şi buget proprii, autonomă şi independentă a geodezilor cu drept de semnătură.
(3) Ordinul are rolul de a reprezenta şi apără, la nivel naţional şi internaţional, interesele profesiei de geodez şi ale geodezilor cu drept de semnătură.

Art. 2. - (1) Ordinul are următoarele atribuţii:
a) adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez, Codul deontologic al profesiei de geodez şi Regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale, potrivit art. 25, alin. (1), lit a) din Lege.
b) acordă geodezilor dreptul de semnătură şi gestionează Registrul Naţional al Geodezilor;
c) protejează şi promovează calitatea serviciilor efectuate de geodezii cu drept de semnătură;
d) monitorizează exercitarea competentă şi calificată a profesiei de geodez în respectul codului deontologic al acesteia;
e) reprezintă interesele Ordinului în faţa autorităţilor publice, a organismelor patronale interne şi internaţionale, precum şi în organismele profesionale interne şi internaţionale;
f) propune reglementări legislative şi normative specifice, în vederea promovării lor.
g) poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite de conferinţa naţională, care au legătură cu activitatea din domeniul geodeziei.
(2) Ordinul este singura asociaţie profesională care acordă geodezilor dreptul de semnătură.

Art. 3. - În exercitarea atribuţiilor sale Ordinul realizează următoarele acţiuni şi activităţi:
a) organizează activitatea pentru acordarea dreptului de semnătură;
b) înfiinţează Registrul Naţional al Geodezilor, gestionează evidenţa geodezilor cu drept de semnătură şi publică anual Registrul Naţional al Geodezilor în Monitorul Oficial al României, Partea I;
c) stabileşte modalităţile de exercitare a profesiei de geodez;
d) monitorizează respectarea de către geodezi a Legii, a prezentului Statut, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez, a Codului deontologic al profesiei de geodez şi modul de exercitare a dreptului de semnătură;
e) controlează exercitarea dreptului de semnătură, ca urmare a sesizării autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, a persoanelor juridice şi fizice sau din oficiu şi aplică, după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute de Lege şi de prezentul Statut;
f) elaboreaza şi face propuneri pentru adoptarea sau modificarea de legi, ordonanţe sau hotărâri ale guvernului, ordine, norme, regulamente, metodologii sau instrucţiuni care privesc activitatea în domeniile profesiei de geodez;
g) acţionează pentru ca un reprezentant al Ordinului, în calitate de organizaţie profesională a geodezilor, sa facă parte din Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în temeiul art. 3, alin. (5) şi alin. (6) din Legea cadastrului şi publicităţii imobilare nr. 7/1996, modificată şi republicată;
h) organizează conferinţe, simpozioane şi cursuri de perfecţionare în domeniul geodeziei, în colaborare cu instituţii de învăţământ superior acreditate, asociaţii profesionale ştiinţifice şi asociatia patronala din domeniul geodeziei sau instituţii publice, după caz;
i) editează sau susţine editarea de publicaţii de specialitate, cărţi şi materiale documentare în domeniul geodeziei în colaborare cu asociaţii profesionale ştiinţifice si patronale din domeniul geodeziei.

Art. 4. – Ordinul are sediul central în municipiul Bucureşti şi este organizat cu filiale în teritoriu.

CAPITOLUL II

Membrii Ordinului. Drepturi. Obligaţii


Art. 5. – (1) Sunt membri ai Ordinului geodezii cu drept de semnătură acordat de Ordin potrivit prevederilor Legii.
(2) Orice geodez care a dobândit dreptul de semnătură devine în mod obligatoriu membru al Ordinului, prin efectul Legii.

Art. 6. - Geodezul cu drept de semnătură are următoarele drepturi:
a) să desfăşoare activităţi de specialitate şi să acorde consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniile în care a primit autorizarea;
b) să perceapă onorarii negociate pentru activităţile de specialitate desfăşurate;
c) să îşi susţină la recepţie lucrările executate;
d) să aibă acces la date şi informaţii din domeniul geodeziei;
e) să se constituie în asociaţii profesionale, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
f) să semneze şi să stampileze lucrările din domeniile definite in art. 5 (1) din Lege;
g) să introducă în contractul încheiat cu beneficiarul clauze privind protecţia dreptului de autor;

Art. 7. - Geodezul cu drept de semnătură are următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile Legii, ale prezentului Statut, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez, ale Codului deontologic al profesiei de geodez, precum şi hotărârile Ordinului care privesc activitatea geodezilor.
b) să respecte standardele, normele, regulamentele, metodologiile, instrucţiunile precum şi dispoziţiile legale în vigoare în domeniul geodeziei;
c) să anunţe în scris Ordinul în termen de 10 zile despre orice modificare a condiţiilor care au determinat autorizarea;
d) să pună la dispoziţia persoanelor împuternicite de Ordin, datele necesare pentru verificarea activităţii la categoriile de lucrări în care au fost autorizaţi, conform normelor legale.
e) să semneze numai lucrări din domeniul geodeziei corespunzătoare gradului în care este autorizat.
f) să plătească cotizaţia anuală, stabilită prin hotărâre de Conferinţa Naţională, până la 30 iunie a anului curent.
g) să îşi confecţioneze stampila de autorizare, conform modelului aprobat de Ordin, şi să înainteze la Ordin amprenta acesteia împreună cu specimenul de semnătură în termen de 20 de zile de la data primirii certificatului de autorizare a dreptului de semnătură.
h) să facă parte dintr-o asociaţie profesională ştiinţifică din domeniul geodeziei.

CAPITOLUL III

Resursele financiare ale Ordinului


Art. 8. - (1) Activitatea Ordinului se finanţează din taxe de înscriere, cotizaţii anuale ale membrilor, fonduri rezultate din manifestări ştiinţifice, economice şi drepturi editoriale specifice, precum şi din donaţii, sponsorizări şi dobânzi bancare, obţinute în condiţiile legii.
(2) Activitatea Ordinului este o activitate administrativă specifică autorizată, iar taxele şi cotizaţiile încasate de Ordin nu sunt supuse taxei pe valoarea adaugată.
(3) Cuantumul taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale a membrilor Ordinului se stabilesc de Conferinţa naţională sau Consiliul naţional, după caz, în raport cu bugetul de cheltuieli necesare pentru organizarea şi funcţionarea Ordinului.
(4) Repartizarea sumelor rezultate din cotizaţiile anuale ale membrilor Ordinului din filialele teritoriale se va face între Ordin şi acestea într-o proporţie ce va fi stabilită de Conferinţa naţională sau Consiliul naţional, după caz.
(5) Geodezii cărora li s-a suspendat dreptul de semnătură ca urmare a unei sancţiuni disciplinare, vor plăti cotizaţia anuală pe durata suspendării.
(6) Geodezii cu drept de semnătură suspendaţi la cererea acestora, pe perioada suspendării, vor plăti o cotizaţie reprezentând 1/10 din cuantumul cotizaţiei anuale.
(7) Retragerea unui geodez din Ordin, indiferent de situaţie, nu dă acestuia dreptul la retragerea nici unei părţi din patrimoniul Ordinului.

Art. 9. - (1) Bugetul anual al Ordinului va fi întocmit de Secretarul Ordinului, va fi avizat de Colegiul director şi va fi aprobat de Conferinţa naţională sau de Consiliul naţional, după caz.
(2) Bilanţul anual de venituri şi cheltuieli ale Ordinului va fi întocmit de Secretariatul Ordinului, va fi verificat Comisia de cenzori şi prezentat spre aprobare Conferinţei naţionale sau Consiliului naţional, după caz.
(3) Bugetul anual şi bilanţul anual de venituri şi cheltuieli ale Ordinului sunt publice pentru membrii Ordinului, putând fi consultate, la cerere, la sediul Ordinului.

CAPITOLUL IV

Forurile de conducere ale Ordinului


Art. 10. – (1) Forurile de conducere ale Ordinului sunt:
a) Conferinta naţională;
b) Consiliul naţional;
c) Colegiul director;
d) Preşedintele Ordinului.
(2) Geodezii aleşi în Consiliul naţional, în Colegiul director şi Preşedintele Ordinului au un mandat de 4 ani. Ei nu pot exercita mai mult de două mandate consecutive în aceeaşi funcţie.

Secţiunea I - Conferinţa naţională


Art. 11. – (1) Conferinţa naţională este forul suprem de conducere al Ordinului.
(2) Conferinţa naţională se convoacă în sesiune ordinară din 2 în 2 ani.
(3) Convocarea Conferinţei naţionale ordinare se face de Preşedintele Ordinului, pe baza deciziei Colegiului director, cu 30 de zile înainte, cu specificarea datei, orei, locului şi a ordinii de zi.
(4) Conferinţa naţională este constituită din membrii Ordinului delegaţi de filialele teritoriale. Filialele teritoriale desemnează, dintre membrii lor, delegaţii la Conferinţa naţională potrivit principiului reprezentării proporţionale, conform deciziei Colegiului director..
(5) Colegiul director stabileşte numărul de membri ai Ordinului care vor fi reprezentaţi de un delegat. Cel puţin un reprezentant al fiecărui judeţ cuprins în filiala teritorială va fi desemnat delegat la Conferinţa naţională.
(6) Conferinţa naţională este constituită, la prima convocare, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul delegaţilor. Dacă la prima convocare condiţia de prezenţă nu este îndeplinită, la a doua convocare, care va avea loc după cel puţin 14 zile, Conferinţa naţională este statutar constituită în prezenţa majorităţii delegaţilor.
(7) Conferinţa naţională alege forurile de conducere şi comisiile Ordinului prin votul secret al majorităţii delegaţilor prezenţi.
(8) Conferinţa naţională adoptă hotărâri cu votul majorităţii delegaţilor prezenţi.
(9) Conferinţa naţională extraordinară poate fi convocată între sesiunile ordinare în următoarele situaţii:
a) la solicitarea scrisă, motivată şi semnată a Preşedintelui Ordinului, cu acordul Colegiului director exprimat prin votul majorităţii membrilor acestuia;
b) la solicitarea scrisă, motivată şi semnată a două treimi dintre membrii Colegiului director;
c) la solicitarea scrisă, motivată şi semnată a majorităţii membrilor Consiliului naţional;
d) la solicitarea a 1/3 din numărul membrilor Ordinului.
(10) Când este întrunită una din situatiile de la alin. (9) Preşedintele şi Colegiul director au obligaţia să convoace şi să organizeze sesiunea extraordinară a Conferinţei naţionale în condiţiile de la alin. (3).
(11) Conferinţa naţională extraordinară este constituită conform prevederilor de la alin. (6).

Art.12. – Atribuţiile Conferinţei naţionale sunt următoarele:
a) adoptă şi modifică Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez, Codul deontologic al profesiei de geodez şi Regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale, conform art. 25, alin. (1), lit. a) din Lege;
b) adoptă şi modifică Statutul Ordinului Geodezilor din România;
c) alege şi revocă Preşedintele Ordinului;
d) stabileşte numărul membrilor Consiliului naţional pe principiul reprezentării proporţionale a numărului de membri din filialele teritoriale ;
e) alege şi revocă membrii Consiliului naţional;
f) alege şi revocă membrii comisiei de disciplină la nivel naţional şi membrii comisiei de cenzori;
g) hotărăşte situaţiile în care unul dintre vicepreşedinţii Ordinului poate înlocui Preşedintele Ordinului şi limitele competenţelor acestora;
h) adoptă hotărâri cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi aprobată de Conferinţa naţională;
i) aprobă valoarea taxei de autorizare şi a cotizaţiei anuale pentru membrii Ordinului;
j) aprobă desfăşurarea de activităţi cu caracter economic ce au drept scop creşterea resurselor financiare şi patrimoniale ale Ordinului;
k) hotăreşte asupra condiţiilor de acceptare a donaţiilor sau sponsorizărilor şi stabileşte modul de folosire a acestora în scopul îndeplinirii atribuţiilor Ordinului;
l) hotărăşte asupra patrimoniului Ordinului;
m) aprobă editarea de publicaţii sau cărţi de specialitate sub egida Ordinului.
n) aprobă mărimea aparatului administrativ al Ordinului.

Art. 13. – (1) Conferinţa naţională alege secretariatul conferinţei şi comisia de numărare şi validare a delegaţilor la conferinţă.
(2) Secretariatul conferinţei redactează procesul-verbal al conferinţei, care va cuprinde:
a) modul în care a fost convocată conferinţa şi caracterul ei ordinar sau extraordinar;
b) anul, luna, ziua, ora şi locul unde se desfăşoară conferinţa;
c) numărul total al delegaţilor desemnaţi şi numărul delegaţilor prezenţi, cu drept de vot;
d) componenţa prezidiului conferinţei;
e) ordinea de zi votată de conferinţă;
f) luările de cuvânt;
g) hotărârile adoptate;
h) componenţa forurilor de conducere şi a comisiilor alese.
(3) Procesul-verbal va fi semnat de membrii prezidiului conferinţei naţionale şi va fi înregistrat şi depus la sediul Ordinului.
(4) Membrii Ordinului pot consulta procesul-verbal.

Secţiunea a II-a - Consiliul naţional


Art. 14. - (1) Consiliul naţional coordonează activitatea Ordinului între sesiunile Conferinţei naţionale.
(2) Numărul membrilor Consiliului naţional este aprobat prin hotărâre a Conferinţei naţionale, conform art. 12, lit. d) din prezentul Statut.
(3) Candidaţii pentru Consiliul naţional sunt propuşi de fiecare filială teritorială a Ordinului prin hotărâre proprie.
4) Candidaţii propuşi pentru a fi membri ai Consiliului naţional trebuie să aibă un stagiu de minimum 7 ani în exercitarea profesiei de geodez.
(5) Preşedintele Ordinului face parte de drept din Consiliul naţional.
(6) Membrii Consiliului naţional al Ordinului nu beneficiază de indemnizaţii pentru participarea la şedinţele acestuia.

Art. 15. - (1) Consiliul naţional se întruneşte anual în şedinţă ordinară, sau în şedinţă extraordinară, la convocarea Preşedintelui Ordinului, pe baza deciziei Colegiului director sau la solicitarea scrisă, motivată şi semnată a cel puţin o treime din membrii săi.
(2) Convocarea şedinţei Consiliului naţional se face cu 15 zile înainte, cu specificarea datei, orei, locului şi a ordinei de zi.
(3) Materialele ce urmează a fi dicutate în şedinţe vor fi afişate pe site-ul Ordinului sau vor putea fi consultate la sediul Ordinului.
(4) Consiliul naţional este constituit la prima convocare în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă la prima convocare condiţia de prezenţă nu este îndeplinită, la a doua convocare, care va avea loc după cel puţin 7 zile calendaristice, Consiliul naţional este legal constituit în prezenta majorităţii membrilor săi.
(5) Consiliul naţional adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. La număr egal de voturi este decisiv votul Preşedintelui Ordinului.

Art. 16. - Consiliul naţional are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea Ordinului între sesiunile Conferinţei naţionale în vederea aplicării hotărârilor acesteia;
b) alege dintre membrii săi, şi revocă, prin vot secret, vicepreşedinţii Ordinului;
c) alege, dintre membrii săi, şi revocă, prin vot secret, membrii Colegiului director;
d) adoptă hotărâri cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi aprobată;
e) adoptă bugetul de venituri şi cheltuieli al Ordinului pentru anul în curs;
f) aprobă descărcarea de buget al Ordinului pentru anul financiar precedent, în anii când nu se întruneşte Conferinţă naţională, pe baza raportului comisiei de cenzori;
g) stabileşte valoarea taxei de autorizare şi a cotizaţiei anuale pentru membrii Ordinului, în anii când nu se întruneşte Conferinţa naţională;
h) aprobă desfăşurarea de activităţi cu caracter economic ce au drept scop creşterea resurselor financiare şi patrimoniale ale Ordinului;
i) aprobă cuantumul indemnizaţiei lunare a Preşedintelui Ordinului, a indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Colegiului director şi ai comisiei de disciplină, precum şi a cheltuielilor ce pot fi decontate acestora, ocazionate de deplasări în alte localităţi decât cea de domiciliu;
j) adoptă modificarea, după caz, a componenţei şi organizării aparatului administrativ al Ordinului;
k) aprobă editarea de cărţi de specialitate sub egida Ordinului;
l) îndeplineşte orice alte atribuţii hotărâte de Conferinţa naţională.

Secţiunea a III-a - Colegiul director


Art. 17. - (1) Colegiul director coordonează activitatea curentă a Ordinului pe baza prevederilor Legii, a prezentului Statut, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez, a hotărârilor Conferinţei naţionale şi ale Consiliului naţional.
(2) Colegiul director este format din 13 membri şi 5 membri supleanţi.
(3) Fac parte de drept ca membri în Colegiul director: Preşedintele Ordinului, cei doi vicepreşedinţi, preşedintele Comisiei naţionale de disciplină şi reprezentantul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, conform art. 28, alin. (3) din Lege.
(4) Fiecare regiune de dezvoltare economică din România va fi reprezentată de un membru în Colegiul director.
(5) Membrii Colegiului director au drept de vot în adoptarea deciziilor acestuia.
(6) Membrii supleanţi ai Colegiului director pot participa la şedinţele acestuia, fără a avea drept de vot.
(7) Membrii supleanţi pot deveni membri ai Colegiului director, în ordinea numărului de voturi obţinute în Consiliul naţional, în cazul vacantării locului unui membru sau în situaţia în care unul dintre membrii Colegiului director se află în imposibilitatea exercitării mandatului său.

Art. 18. – (1) Colegiul director se întruneşte în şedinţe o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui Ordinului sau la solicitatrea scrisă, motivată şi semnată a cel puţin o treime din membrii săi.
(2) Convocarea şedinţei Colegiului director se face cu 7 zile înainte sau la date fixate de acesta anterior, cu specificarea locului, datei, orei şi a ordinii de zi.
(3) Materialele ce urmează a fi discutate în şedinţele Colegiului director vor fi transmise membrilor săi odată cu convocarea pentru şedinţă sau vor putea fi consultate la sediul Ordinului.
(4) Colegiul director poate lucra în prezenţa majorităţii membrilor săi.
(5) Colegiul director adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi, iar la număr egal de voturi este decisiv votul Preşedintelui Ordinului.
(6) Colegiul director, după caz, poate invita la şedinţele sale geodezi cu drept de semnătură în vederea analizării şi discutării unor probleme de pe ordinea de zi.
(7) Lucrările şedinţelor Colegiului director se consemnează într-un registru special de procese-verbale, care poate fi consultat, la cerere, de membrii Ordinului.
(8) Membrii Colegiului director prezenţi la şedinţele acestuia au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă stabilită prin hotarârea Consiliului naţional şi la decontarea cheltuielilor de deplasare şi de cazare
(9) Membrii Colegiului director care înregistrează mai mult de trei absenţe nemotivate consecutive pot fi revocaţi de Consiliul naţional din calitatea lor de membru.

Art. 19. - Colegiul director are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea curentă a structurilor Ordinului şi acţionează pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez, ale prezentului Statut, ale hotărârilor Conferinţei naţionale şi ale Consiliului naţional;
b) numeşte preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei de autorizare în vederea acordării dreptului de semnătură;
c) validează hotărârile Comisiei de autorizare privind acordarea dreptului de semnătură şi decide înscrierea geodezilor cu drept de semnătură în Registrul Naţional al Geodezilor, conform art. 33 din Lege;
d) analizează şi soluţionează contestaţiile privind acordarea dreptului de semnătură;
e) constată încetarea calităţii de geodez cu drept de semnătură şi decide radierea din Registrul Naţional al Geodezilor;
f) decide suspendarea sau retragerea dreptului de semnătură, precum şi consemnarea acestora în Registrul Naţional al Geodezilor, în condiţiile Legii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez;
g) aprobă, la solicitarea Preşedintelui Ordinului, angajarea de credite bancare în interesul Ordinului pentru situaţii deosebite şi justificate;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii hotărâte de Conferinţa naţională sau de Consiliul naţional.

Sectiunea a IV-a -Preşedintele Ordinului


Art. 20. - Preşedintele Ordinului are următoarele atribuţii:
a) reprezintă Ordinul în relaţiile sale cu autorităţi publice sau cu instituţii publice sau private din România sau din străinatate, cu alte persoane juridice sau fizice;
b) încheie, în numele Ordinului, convenţii şi contracte, inclusiv pentru credite bancare, în condiţiile de la art. 19, lit. g);
c) conduce lucrările Conferinţei naţionale a Ordinului;
d) face parte din Consiliul naţional şi din Colegiul director şi conduce şedinţele acestora;
e) emite şi semnează actele Ordinului, hotărârile Conferinţei naţionale, ale Consiliului naţional, deciziile Colegiului director, ordinele pe care le emite, precum şi certificatele de autorizare a dreptului de semnătură;
f) ordonanţează cheltuielile bugetare ale Ordinului ;
g) în activitatea pe care o desfăşoară Presedintele Ordinului emite ordine;
h) semnează şi trimite spre publicare la Monitorul Oficial al României, Partea I, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez, Codul deontologic al profesiei de geodez, Regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale, adoptate de Conferinţa naţională şi, anual, Registrul Naţional al Geodezilor;
i) acţionează cu consecvenţă pentru aplicarea hotărârilor Conferinţei naţionale, ale Consiliului naţional şi deciziilor Colegiului director;
j) numeşte prin ordin secretarul Ordinului;
k) prezintă Conferinţei naţionale şi Consiliului naţional rapoarte şi sinteze privind actvitatea Ordinului;
l) se consultă cu Uniunea Geodezilor din România şi cu Universităţile care au programe de studii în domeniul geodeziei cu privire la exercitarea profesiei de geodez şi a Codului deontologic al profesiei de geodez;
m) se consultă cu asociaţia patronală cu privire la exercitarea profesiei de geodez, a Codului deontologic al profesiei de geodez, în elaborarea şi aplicarea normelor tehnice din domeniu, precum şi în alte probleme specifice domeniului de activitate;
n) îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini hotărâte de Conferinţa naţională sau de Consiliul naţional;
o) pentru activitatea curentă depusă Preşedintele Ordinului primeşte o indemnizaţie lunară, stabilită de Consiliul naţional, fără să primească şi indemnizaţie de şedinţă.

Art. 21. – Preşedintele Ordinului trebuie să aibă stagiu în profesia de geodez de minimum 10 ani.

Sectiunea a V-a - Vicepreşedinţii Ordinului


Art. 22. - (1) Ordinul are doi vicepreşedinţi aleşi de Consiliul naţional dintre membrii săi, cu votul secret al majorităţii membrilor acestuia.
(2) Vicepreşedinţii Ordinului sunt membri de drept în Colegiul director.
(3) Vicepreşedinţii Ordinului sunt înlocuitori de drept ai Preşedintelui Ordinului.
(4) Vicepreşedinţii asistă preşedintele în activitatea de coordonare, informare şi reprezentare a Ordinului.
(5) Vicepreşedintele I poate înlocui Preşedintele când acesta lipseşte de la Ordin mai mult de 3 zile lucrătoare consecutive, exercitând atribuţiile acestuia conform art. 27, alin. (1) din Lege. Poate să încheie, în numele Ordinului, convenţii şi contracte numai cu împuternicire specială scrisă şi semnată de Preşedinte, care prevede această posibilitate. Are atribuţii specifice legate de profesie, legislaţie, regulamente şi pregătire profesională.
(6) Vicepreşedintele II poate înlocui Preşedintele în situaţia când acesta şi vicepreşedintele 1 lipsesc simultan de la Ordin mai mult de 3 zile lucrătoare consecutive, exercitând atribuţiile acestuia conform art. 27, alin. (1) din Lege, cu excepţia încheierii de convenţii şi contracte în numele Ordinului. Are atribuţii specifice legate de organizare şi relaţia cu filialele teritoriale ale Ordinului.

Art. 23. – Vicepreşedinţii Ordinului trebuie să aibă stagiu profesional de minimum 10 ani.

Secţiunea a VI-a - Modul de defăşurare a alegerilor. Comisiile de verificare şi numărare a voturilor


Art. 24. – (1) Organizatorii conferinţei naţionale au obligaţia de a anunţa membrii filialelor despre posibilitatea de a-şi depune candidatura şi data limită pentru depunerea candidaturii.
(2) Candidatura este individuală şi se anunţă la Ordin cu minimum 4 zile înainte de Conferinţa naţională, personal, prin poştă sau e-mail, însoţită de un curriculum vitae succint. Proiectul de program privind obiectivele şi acţiunile pe care şi le propune candidatul va fi prezentat de către acesta în plenul Conferinţei naţionale;
(3) Candidaturile anunţate vor fi afişate pe site-ul şi la sediul Ordinului cu cel puţin 3 zile înainte de data conferinţei naţionale.

Art. 25. - (1) Conferinţa naţională sau Consiliul naţional, după caz, va alege comisii de verificare şi numărare a voturilor, dintre participanţii care nu şi-au depus candidatura sau nu au fost propuşi pentru forurile de conducere sau comisii.
(2) Comisiile de verificare şi numărare a voturilor îşi aleg un preşedinte dintre membrii acestora, care are rolul de a coordona etapele procesului de votare şi de a supune votului comisiei problemele de procedură apărute pe parcursul procesului de votare şi de a comunica rezultatele votului.
(3) Urnele de votare vor fi sigilate în faţa conferinţei şi vor fi supravegheate pe tot parcursul votării, până la deschiderea lor, de către membrii comisiei de verificare şi numărare a voturilor.
(4) Buletinele de vot pentru primul şi al doilea tur de scrutin vor avea înscrise pe ele numele tuturor candidaţilor în aceeaşi ordine.
(5) Comisia de verificare şi numărare a voturilor va întocmi un proces-verbal semnat de toţi membrii ei, care va fi prezentat participanţilor la conferinţă naţională sau la consiliul naţional.
6) Procesul-verbal al comisiei de verificare şi numărare a voturilor trebuie să conţină:
a) - numărul total al delegaţilor;
b) - numărul total al delegaţilor prezenţi;
c) - numărul total al voturilor exprimate;
d) - numărul total al voturilor valide;
e) - numărul candidaţilor şi funcţiile care au fost eligibile, inclusiv comisiile;
f) - numărul de voturi obţinut de fiecare candidat în primul tur, în ordinea descrescătoare a acestora;
g) - numărul de voturi obţinut de fiecare candidat în al doilea tur, în ordine descrescătoare a acestora;
h) - numărul de voturi obţinut de fiecare candidat ales în ordinea descrescătoare a acestora;
i) - lista persoanelor alese.

Art. 26. – (1) Buletinele de vot vor fi puse la dispoziţia participanţilor, cu drept de vot, în ziua scrutinului.
(2) Buletinele de vot se ridică de fiecare participant numai personal.
(3) Pierderea sau distrugerea buletinului de vot nu dă dreptul la obţinerea unui duplicat.

Art. 27. – (1) Buletinul de vot nu trebuie să aibă nici un semn distinctiv sau de recunoaştere ascuns, în caz contrar el urmând a fi anulat.
(2) Votarea se face prin tăierea cu o linie a candidaţilor nealeşi.
(3) După validarea rezultatelor votului buletinele de vot vor fi închise în cutii sigilate şi vor fi păstrate la Ordin pe durata de doi ani.

Art. 28. – (1) Preşedintele se alege cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi.
(2) Al doilea tur de scrutin se va efectua dacă nici unul dintre candidaţi nu a întrunit majoritatea.
(3) La al doilea tur de scrutin participă numai primii doi candidaţi care au obţinut cele mai multe voturi în primul tur.
(4) În al doilea tur de scrutin este ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

Art. 29. – (1) Scrutinul pentru Consiliul naţional, respectiv pentru Colegiul director are loc într-un singur tur.
(2) Votarea se face direct şi secret, prin introducerea buletinelor în urnă.
(3) Sunt aleşi candidaţii care au obţinut numărul cel mai mare de voturi, în ordine descrescătoare a numărului acestora. În caz de egalitate pentru ultimile locuri vor fi consideraţi aleşi candidaţii cei mai vârstnici.

CAPITOLUL V

Filialele teritoriale ale Ordinului


Art. 30. - (1) La nivelul judeţelor cu cel puţin 25 de membri ai Ordinului, precum şi în municipiul Bucureşti, se înfiinţează filiale teritoriale ale Ordinului prin asocierea membrilor Ordinului domiciliaţi în raza teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti.
(2) Dacă într-un judeţ există un număr mai mic de 25 de membri ai Ordinului, se vor putea înfiinţa filiale teritoriale prin asocierea membrilor Ordinului cu domiciliile în judeţe limitrofe, până când numărul acestora va ajunge la minimum 25 de membri.
(3) În cadrul unui judeţ sau într-o zonă formată din două sau mai multe judeţe limitrofe, precum şi în municipiul Bucureşti se poate înfiinţa o singură filială teritorială.
(4) Filialele teritoriale dobândesc personalitate juridică de drept privat de la data adunării generale constitutive a membrilor lor, ocazie cu care se vor stabili:
a) oraşul de reşedină a filialei teritoriale şi sediul acesteia;
b) forurile de conducere ale filialei teritoriale şi comisia teritorială de disciplină.
(5) În cadrul filialelor teritoriale constituite din geodezi cu domiciliul în judeţe limitrofe, precum şi în cadrul filialei municipiului Bucureşti, se pot constitui secţiuni ale filialelor, organizate pe judeţele componente, respectiv pe sectoarele municipiului Bucureşti. Secţiunile filialelor nu dobândesc personalitate juridică.

Art. 31. – La înfiinţarea lor filialele teritoriale vor respecta prevederile din Regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale, aprobat de Conferinţa naţională.

CAPITOLUL VI

Comisiile Ordinului


Secţiunea I - Comisia de autorizare


Art. 32. – (1) Autorizarea geodezilor cu drept de semnătură este organizată şi realizată de Ordin prin Comisia de autorizare.
(2) Comisia de autorizare acordă dreptul de semnătură conform prevederilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez, aprobat de Conferinţa naţională.
(3) Procedura de acordare a dreptului de semnătură trebuie finalizată în termen de 90 de zile de la data înregistrării la Ordin a cererii cu dosarul complet.

Art. 33. – (1) Comisia de autorizare este formată din 7 membri şi un secretar, numit de Colegiul director din personalul Secretariatului Ordinului.
(2) Membrii Comisiei de autorizare vor fi geodezi cu stagiu profesional de cel puţin 10 ani, care se bucură de prestigiu profesional şi de autoritate morală.
(3) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei de autorizare sunt numiţi prin decizia Colegiului director.
(4) Membrii comisiei de autorizare îşi păstrează calitatea de salariaţi ai unităţilor de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta calitate.
(5) Componenţa Comisiei de autorizare se poate modifica prin decizia Colegiului director, cu respectarea prevederilor alin. (4), la propunerea scrisă şi motivată a preşedintelui acesteia, sau în cazul în care unul sau mai multe locuri ramân vacante.
(6) Colegiul director poate revoca preşedintele comisiei de autorizare, la solicitarea scrisă, motivată şi semnată a majorităţii membrilor acesteia.
(7) Pentru activitatea depusă în Comisia de autorizare membrii prezenţi ai acesteia primesc o indemnizaţie de şedinţă, în cuantumul hotărât de Consiliul naţional.

Art. 34. - Atribuţiile preşedintelui Comisiei de autorizare sunt următoarele:
a) aprobă graficele cuprinzând programarea şedinţelor Comisiei de autorizare;
b) conduce şi coordonează lucrările şedinţelor de analiză a dosarelor de autorizare prezentate;
c) semnează procesele-verbale cuprinzând hotărârile Comisiei de autorizare şi, după caz, comunicările privind respingerea motivată a cererilor de autorizare;
d) ţine evidenţa prezenţei membrilor Comisiei de autorizare la şedinţele acesteia şi propune Colegiului director înlocuirea celor care absentează nemotivat la mai mult de trei şedinţe consecutive;
e) informează trimestrial, sau de câte ori solicită Colegiul director, despre modul de desfăşurare a activităţii Comisiei de autorizare şi despre hotărârile luate;
f) întocmeşte anual un raport asupra activităţii Comisiei de autorizare, pe care îl prezintă Colegiului director până la data de 31 ianuarie a anului următor.

Art. 35. – În lipsa preşedintelui Comisiei de autorizare atribuţiile acestuia sunt preluate de vicepreşedintele acesteia.

Art. 36. – (1) Comisia de autorizare se consideră constituită în prezenţa a 5 membri, inclusiv preşedintele şi/sau vicepreşedintele comisiei.
(2) Dacă la şedinţa Comisiei de autorizare nu este prezent preşedintele şedinţa se desfăşoară în prezenţa vicepreşedintelui. Dacă nici vicepreşedintele nu este prezent şedinţa comisiei nu va avea loc.
(3) Hotărârile Comisiei de autorizare se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei de autorizare este decisiv, iar în cazul când lipseste preşedintele Comisiei, votul vicepreşedintelui este decisiv.

Art. 37. – (1) Membrul Comisiei de autorizare are următoarele atribuţii:
a) participă la şedinţele Comisiei de autorizare, cu drept de vot direct în adoptarea hotărârilor acesteia;
b) examinează cererile şi documentele prezentate de geodezi în vederea acordării dreptului de semnătură şi solicită completarea dosarului de autorizare, dacă este cazul;
c) îşi prezintă punctul propriu de vedere în şedinţa comisiei de autorizare;
d) propune acordarea dreptului de semnătură pentru geodezii care îndeplinesc condiţiile de autorizare din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez;
e) propune respingerea cererilor de autorizare ale celor care nu întrunesc condiţiile de autorizare;
f) semnează procesul-verbal întocmit la fiecare şedinţă la care participă, pe baza căruia se vor formula răspunsurile la cererile de autorizare prezentate;
g) poate solicita consemnarea în procesul-verbal al şedinţei Comisiei de autorizare a opiniilor şi punctelor de vedere proprii, divergente faţă de hotărârile adoptate.
(2) Membrul Comisiei de autorizare are obligaţia să se abţină de la vot în următoarele cazuri:
a) când este soţ (soţie) sau rudă până la gradul al doilea cu geodezul care solicită autorizarea dreptului de semnătură;
b) când geodezul care solicită autorizarea dreptului de semnătură este salariat al firmei din care provine membrul comisiei de autorizare.

Art. 38. - Secretarul comisiei de autorizare are următoarele atribuţii:
a) primeşte şi înregistrează cererile de autorizare, însoţite de dosarul cu documentele necesare;
b) verifică conţinutul dosarelor de autorizare;
c) solicită, dacă este cazul, completarea dosarului pentru autorizare;
d) întocmeşte lista solicitărilor primite care au dosarul complet într-un registru special destinat acestui scop;
e) întocmeşte graficul de şedinţe ale Comisiei de autorizare şi îl prezintă spre aprobare preşedintelui Comisiei de autorizare;
f) anunţă membrilor Comisiei de autorizare datele şedinţelor de autorizare aprobate de preşedintele Comisiei de autorizare;
g) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de autorizare;
h) arhivează dosarele de autorizare, care rămân în arhiva Ordinului, indiferent de decizia comisiei de autorizare., şi răspunde de registrul de evidenţă a dosarelor de autorizare, precum şi de integralitatea arhivei dosarelor de autorizare.
i) prezintă certificatul de autorizare Preşedintelui Ordinului şi preşedintelui comisiei de autorizare spre semnare;
j) comunică hotărârile Comisiei de autorizare celor interesaţi în cel mult 10 zile lucrătoare;
k) eliberează certificatul de autorizare a dreptului de semnătură după înregistrarea geodezului cu drept de semnătură cu toate datele stabilite în Registrul Naţional al Geodezilor.

Art. 39. - (1) Comisia de autorizare analizează dosarele prezentate şi hotăreşte :
a)acordarea dreptului de semnătură;
b) solicitarea completării dosarului de autorizare cu alte documente necesare, dacă este cazul;
c) respingerea cererii de acordare a dreptului de semnătură.
(2) Hotărârile Comisiei de autorizare se consemnează într-un proces-verbal pentru fiecare solicitant al dreptului de semnătură prin sintagmele “admis” sau “respins” sub semnătura fiecărui membru prezent. Procesul-verbal se ataşează la dosarul cu documentele pentru autorizare.

Art. 40. - (1) În urma autorizării, secretariatul Ordinului va elibera geodezului un certificat de autorizare a dreptului de semnătură, semnat de Preşedintele Ordinului şi de preşedintele Comisiei de autorizare, purtând amprenta stampilei Ordinului.
(2) Certificatul de autorizare a dreptului de semnătură va avea conţinutul aprobat de Ordin şi va conţine gradul de autorizare şi date de identificare a geodezului, care prin natura lor sunt publice, numărul şi data eliberării conform ordinii de înregistrare în Registrul Naţional al Geodezilor.
(3) Eliberarea certificatelor de autorizare a dreptului de semnătură se face de secretarul Comisiei de autorizare şi va fi consemnată prin dată şi semnătură de primire în Registrul Naţional al Geodezilor.
(4) Certificatul de autorizare a dreptului de semnătură este valabil pe perioadă nedeterminată.

Art. 41. – (1) Geodezul căruia Comisia de autorizare i-a respins acordarea dreptului de semnătură solicitat, dacă se consideră nedreptăţit, poate face contestaţie scrisă la Ordin în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă a hotărârii Comisiei de autorizare. Contestaţia va evidenţia motivele pentru care este întocmită şi depusă la Ordin;
(2) Contestaţia va fi adresată Colegiului director, unde va primi număr şi dată de înregistrare.
(3) Contestaţia va fi analizată de Colegiul director, care va adopta o decizie în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia;
(4) Dacă se constată ca fiind întemeiată contestaţia, Colegiul director va revoca hotarârea Comisiei de autorizare şi va decide autorizarea dreptului de semnătură;
(5) Dacă Colegiul director constată că motivele contestaţiei nu sunt întemeiate, acesta va decide menţinerea hotărârii Comisiei de autorizare, cu motivarea obligatorie a acestei hotarâri şi va comunica contestatarului această decizie.

Secţiunea a II-a - Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului. Comisiile de disciplină


Art. 42. – (1) Membrii Ordinului răspund disciplinar pentru nerespectarea prevederilor Legii, ale prezentului Statut, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez, ale Codului deontologic al profesiei de geodez, ale hotărârilor adoptate de forurile de conducere ale Ordinului, precum şi pentru orice abateri săvârşite în legătură cu exercitarea profesiei sau în afara acesteia, care aduc prejudicii prestigiului profesiei sau Ordinului.
(2) Sancţiunile disciplinare sunt:
a) avertismentul;
b) votul de blam;
c) suspendarea pe o perioada de 6-12 luni a dreptului de semnătură, în funcţie de gravitatea faptelor comise;
d) suspendarea pe o perioadă de 12 luni a calităţii de membru al Ordinului;
e) retragerea dreptului de semnătură.
(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) lit. a) si b) se aplică de către colegiul director teritorial, la propunerea comisiei teritoriale de disciplină.
(4) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) lit. c), d) si e) se aplică de Colegiul director, la propunerile comisiilor teritoriale de disciplină, în baza hotărârii comisiei de disciplină la nivel naţional.
(5) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) se pot aplica şi la propunerea scrisă şi motivată a reprezentantului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în Colegiul director, care va fi transmisă comisiei de disciplină pentru aplicarea procedurii regulamentare privind răspunderea disciplinară.
(6) Împotriva hotărârii comisiei teritoriale de disciplină, prin care s-a aplicat una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. a) si b), se poate formula contestaţie la Comisia de disciplină la nivel naţional în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii.
(7) Împotriva hotărârii Comisiei de disciplină la nivel naţional, prin care s-a aplicat o sancţiune disciplinară prevăzută la alin. (2), se poate formula plângere la judecătoria în raza teritorială a căreia se află domiciliul petentului, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii. Hotărârea instanţei de judecată care s-a pronunţat asupra plângerii se poate ataca cu recurs.
(8) În condiţiile neînceperii procedurii de judecare a abaterilor, aplicarea sancţiunilor se prescrie în termen de 2 ani de la săvârşirea lor.

Art. 43. - (1) Comisiile de disciplină ale Ordinului sunt organe cu activitate jurisdicţională şi se organizează la nivel naţional şi la nivel teritorial pentru fiecare filială.
(2) Comisiile de disciplină sunt alcătuite din 5 geodezi autorizaţi cu drept de semnătură cu minimum 10 ani de stagiu profesional şi se aleg din 4 în 4 ani prin vot secret de Conferinţa Naţională, respectiv de conferinţele filialelor teritoriale.
(3) Comisia de disciplină îşi alege un preşedinte din rândul membrilor săi.
(4) Hotărârile comisiilor de disciplină se adoptă cu votul majorităţii membrilor.
(5) Procedura judecării abaterilor se stabileşte prin Regulamentul de funcţionare a comisiilor de disciplină, care face parte integranta din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez.

Art. 44. – După un an de la aplicarea deciziei de retragere definitivă a dreptului de semnătură sau a calităţii de membru al Ordinului cel în cauză poate cere reexaminarea deciziei. În caz de respingere, o nouă cerere nu poate fi făcută decât după un an.

Art. 45. – În cazul în care instanţele judecătoreşti pronunţă hotărâri definitive de condamnare a unui geodez cu drept de semnătură pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei sau aplică sancţiunea complementară a interdicţiei de exercitare a acestei profesii, o copie de pe dispozitivul hotărârii va fi comunicată filialei Ordinului, organizată la nivel teritorial, pentru a opera radierea din Registrul Naţional al Geodezilor.

Secţiunea a III-a - Comisia de cenzori


Art. 46. – (1) Comisia de cenzori are atribuţia de a verifica şi controla modul cum sunt utilizate resursele Ordinului, privind:
a) gestiunea patrimoniului Ordinului;
b) legalitatea desfăşurarii operaţiunilor financiare ale Ordinului;
c) conformitatea operaţiunilor financiare cu hotărârile Conferinţei naţionale sau ale Consiliului naţional cu privire la bugetul aprobat;
d) legalitatea bilanţului contabil al Ordinului.
(2) Comisia de cenzori întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Conferinţei naţionale sau Consiliului naţional, după caz.
(3) Comisia de cenzori este formată din 3 membri.
(4) Mandatul Comisiei de cenzori este de 4 ani.

CAPITOLUL VII

Registrul Naţional al Geodezilor.

Înscriere şi evidenţă


Art. 47. - (1) Evidenţa geodezilor cu drept de semnătură, membri ai Ordinului, se ţine prin Registrul Naţional al Geodezilor.
(2) Registrul Naţional al Geodezilor cuprinde toţi geodezii cu drept de semnătură.
(3) Înscrierea în Registrul Naţional al Geodezilor se face după dobândirea dreptului de semnătură şi asigură dreptul pentru exercitarea profesiei de geodez în România, conform prevederilor Legii.

Art. 48. - Registrul Naţional al Geodezilor are două părţi:
a) Partea I cuprinde înregistrarea geodezilor cu drept de semnătură în ordinea cronologică a acordării acestui drept, precizând data înscrierii. Numărul de ordine din Registrul Naţional al Geodezilor constituie numărul Certificatului de autorizare a dreptului de semnătură, care va fi inscripţionat şi pe stampila geodezului. Această parte a Registrului Naţional al Geodezilor se va ţine atât în formă analogică, sub forma unui registru special, cât şi în formă digitală;
b) Partea a II-a cuprinde lista geodezilor cu drept de semnătură în ordinea alfabetică a numelui acestora, numărul si data de înregistrare din Partea I, localitatea, judeţul şi gradul dreptului de semnătură. Această partea a Registrului Naţional al Geodezilor se va ţine numai sub formă digitală.

Art. 49. - Datele care se înscriu în Partea I a Registrul Naţional al Geodezilor vor fi următoarele:
a) numărul şi data de înregistrare, în ordinea cronologică a înregistrării;
b) numele şi prenumele geodezului cu drept de semnătură;
c) domiciliul, telefon, fax, e-mail;
d) data şi locul nasterii;
e) codul numeric personal;
f) denumirea actului de absolvire a instituţiei de învaţământ superior, anul eliberarii, instituţia de învaţământ superior emitentă şi numărul acestuia; alte diplome sau acte care atestă studii postuniversitare ori specializări;
g) gradul dreptului de semnătură;
h) modul de exercitare a profesiei;
i) semnătură pentru primirea certificatului de autorizare;
j) diplome şi specializari, obţinute ulterior înscrierii în Registrul Naţional al Geodezilor;
k) sancţiuni disciplinare aplicate;
l) perioadele de suspendare a dreptului de semnătură, după caz;
m) data radierii din Registrul Naţional al Geodezilor.

Art. 50. - Registrul Naţional al Geodezilor, Partea a II-a, va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL VIII

Suspendarea şi încetarea calităţii de membru al Ordinului.

Radierea din Registrul Naţional al Geodezilor


Art. 51. – (1) Calitatea de membru al Ordinului se suspendă:
a) temporar, la cererea persoanei înscrise;
b) pe perioada în care geodezul are calitatea de funcţionar public sau de personal contractual în cadrul unei autorităţi publice;
c) după 6 luni, în caz de neplată fără justificare a cotizaţiilor din anul precedent către Ordin, până la achitarea lor integrală;
d) pe perioada suspendării dreptului de a profesa, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă;
e) cu titlu de sancţiune disciplinară, pe toată durata sancţiunii.
(2) Suspendarea calităţii de membru al Ordinului atrage şi suspendarea dreptului de semnătură pe durata existenţei cauzei de suspendare.
(3) Pe durata suspendării calităţii de membru al Ordinului în condiţiile lit. a) şi b) membrii Ordinului vor plăti o cotă parte din cotizaţia anuală, stabilită de Conferinţa naţională.

Art. 52. - (1) – Calitatea de membru al Ordinului încetează:
a) prin renunţarea scrisă la exerciţiul dreptului de semnătură;
b) dacă persoana înscrisă a fost condamnată definitiv pentru o faptă prevazută de lege, în legătură directă cu exercitarea dreptului de semnătură, sau dacă i s-a aplicat pedeapsa complementară a interdicţiei exercitării profesiei, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
(2) Încetarea calităţii de membru al Ordinului atrage pierderea dreptului de semnătură şi radierea din Registrul Naţional al Geodezilor.

CAPITOLUL IX

Secretariatul Ordinului


Art. 53. – (1) Activitatea curentă a Ordinului este asigurată de un aparat adminsitrativ, numit Secretariatul Ordinului.
(2) Dimensionarea Secretariatului Ordinului se face pe baza hotărârii Conferinţei naţionale.
(3) Organizarea şi funcţionarea Secretariatului Ordinului se fac pe baza deciziei Colegiului director.
(4) Secretariatului Ordinului respectă şi execută hotărârile Conferinţei naţionale, ale Consiliului naţional, deciziile Colegiului director şi ordinele Preşedintelui Ordinului.

Art. 54. – (1) Secretariatul Ordinului este condus de Secretarul Ordinului, numit prin ordin al Preşedintelui Ordinului.
(2) Secretarul Ordinului nu este obligatoriu să fie membru al Ordinului sau geodez.

Art. 55. - (1) Secretarul Ordinului are următoarele atribuţii principale:
a) conduce activitatea curentă a Secretariatului Ordinului;
b) pune în aplicare hotărârile Conferinţei naţionale şi ale Consiliului naţional, deciziile Colegiului director şi ordinele Preşedintelui Ordinului;
c) asigură condiţiile pentru desfăşurarea lucrărilor Conferinţei naţionale, Consiliului naţional, Colegiului director şi ale comisiilor Ordinului;
d) asigură gestionarea curentă a patrimoniului Ordinului;
e) întocmeşte propunerea de buget al Ordinului pentru anul următor şi o prezintă Colegiului director;
f) coordonează activităţile cu caracter economic desfăşurate de Ordin;
(2) Secretarul Ordinului, la solicitarea Preşedintelui Ordinului, participă la şedinţele Colegiului director şi prezintă rapoarte privind activitatea Secretariatului Ordinului.
(3) Secretarul Ordinului poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite de Preşedintele Ordinului sau de Colegiul director.

Art. 56. - (1) Personalul Secretariatului Ordinului este angajat cu contract individual de muncă.
(2) Salarizarea personalului Secretariatului Ordinului se face potrivit reglementărilor în vigoare, cu salariu negociat cu Colegiul director.

Art. 57. - (1) Secretariatul Ordinului primeşte şi efectuează corespondenţa, inclusiv cu privire la cererile de autorizare şi dosarele corespunzătoare.
(2) Secretariatul Ordinului analizează conţinutul dosarelor de autorizare conform cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez. Dosarele complete sunt transmise Comisiei de autorizare spre analiză şi hotărâre. În cazul dosarelor incomplete, Secretariatul Ordinului va face corespondenţa cu titularul cererii în vederea completării dosarului.
(3) Secretariatul Ordinului transmite la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară lista geodezilor cărora Comisia de autorizare le-a acordat drept de semnătură, pentru avizare.
(4) Secretariatul Ordinului completează Certificatele de autorizare pentru geodezii care au dobândit dreptul de semnătură.
(5) Secretarul Comisiei de autorizare prezintă Certificatele de autorizare pentru a fi semnate de Preşedintele Ordinului şi preşedintele Comisiei de autorizare.
(6) Secretariatul Ordinului înscrie geodezii cu drept de semnătură în Registrul Naţional al Geodezilor şi eliberează certificatul de autorizare a dreptului de semnătură.
(7) Secretariatul Ordinului primeşte şi depune la dosarul de autorizare amprenta stampilei şi specimenul de semnătură ale geodezului cu drept de semnătură.
(8) Secretariatul Ordinului execută şi alte sarcini stabilite de Preşedintele Ordinului sau de Colegiul director.

CAPITOLUL X

Dispoziţii finale


Art. 58. – (1) Prezentul Statut a fost aprobat de Conferinţa naţională la data de 25 mai 2007.
(2) Statutul Ordinului poate fi modificat sau completat de Conferinţa naţională.

Art. 59. – Prezentul Statut şi orice modificare ulterioară a acestuia vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
< Precedent