Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
HOTĂRÂRILE Imprimare
30-03-2011
adoptate de Adunarea Generală a Uniunii Profesiilor Liberale din România în şedinţa sa din data de 9 martie 2011

Adunarea Generală a Uniunii Profesiilor Liberale din România a aprobat, în şedinţa sa din data de 9 martie 2011, următoarele:

 • Raportul de activitate al Biroului Executiv al Uniunii Profesiilor Liberale din România în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2011;
 • Raportul administratorilor privind situaţia financiară a Uniunii Profesiilor Liberale din România în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2010;
 • Raportul cenzorului pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2010;
 • Informare cu privire la activitatea reprezentantului UPLR, Domnul Prof. univ. dr. ION ANGHEL, în cadrul Plenului Consiliului Economic şi Social.

În legătură cu acaestă Informare, Adunarea Generală a stabilit ca UPLR să disemineze asociaţiilor membre Ordinea de zi a Plenului Consiliului Economic şi Social, iar în cazul în care pe aceasta figurează proiecte de acte normative care afectează activitatea lor, să comunice reprezentantului UPLR în Plenul CES poziţia lor pentru ca acesta să o poată susţine şi promova ;

 • Situaţia achitării cotizaţiilor la data de 31 decembrie 2010 şi propuneri privind nivelul acestora pe anul 2011

Referitor la acest punct, Adunarea Generală a decis următoarele :

  • Nivelul cotizaţiilor pe anul 2011 să fie menţinut la nivelul celor din anul 2010;
  • Demararea unor discuţii cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România pentru eliminarea din textul Protocolului a prevederilor referitoare la calitatea de membru asociat acordat UPLR, precum şi a cotizaţiei de plată aferentă;
  • Excluderea din UPLR a Corpului Experţilor Tehnici din România – CETR în condiţiile art. 24, alin. 3 din Statut;
  • Reeşalonarea datoriilor pe care le are Asociaţia Română a Agenţiilor Imobiliare faţă de UPLR, astfel încât la finele anului 2011 acestea să fie stinse.
 • Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al Uniunii Profesiilor Liberale pe anul 2011 ;
 • Alegerea cenzorului Uniunii Profesiilor Liberale din România

Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generală a ales pe Doamna MARIA DINU, auditor financiar, în funcţia de cenzor al Uniunii Profesiilor Liberale din România ;

 • Proramul de activitate al Uniunii Profesiilor Liberale din România pe anul 2011

Relativ la acest punct, Adunarea Generală a hotărât ca, în perioada imediat următoare, fiecare asociaţie membră să – şi asume cel puţin un punct din Programul de activitate al UPLR pe anul 2011 pe care să – l aducă la îndeplinire, având în vedere prevederile Statutului privind obligaţiile membrilor ;

 • Programul de relaţii externe şi protocol al Uniunii Profesiilor Liberale din România pe anul 2011 ;
 • Priorităţile Uniunii Profesiilor Liberale din România pe anul 2011 şi a mecanismelor care să asigure realizarea acestora;
 • Referat cu privire la organizarea celei de a IV – a ediţii a Conferinţei “ Ziua Profesiilor Liberale din România ”

În legătură cu acest punct, Adunarea Generală a stabilit următoarele:

  • Întrucât data de 5 noiembrie 2011 cade într – o zi de sâmbătă, evenimentul va fi organizat în data de vineri, 4 noiembrie 2011, într – o locaţie din zona centrală a Municipiului Bucureşti, care va fi stabilită ulterior în funcţie de resursele avute la dispoziţie;
  • Tema Conferinţei se referă la “ Profesiile liberale şi concurenţa “;
  • Cuantumul contribuţiei asociaţiilor membre la bugetul evenimentului este următorul :
   • pentru membrii cu drepturi depline – 2.000 EURO ;
   • pentru membrii cu statut de observator - 800 EURO ;
   • pentru persoanele fizice, altele decât cele sponsorizate de asociaţiile din care fac parte – 250 lei.
  • Asociaţiile membre vor vărsa contribuţia lor la bugetul evenimentului până la data de 31 mai 2011, în funcţie de care vor stabili măsurile concrete de organizare a acestuia ;
  • Numărul maxim al persoanelor care vor participa la Conferinţă este de 150 ;
  • Asociaţiile care au calitatea de membru cu drepturi depline al UPLR, vor putea să trimită la Conferinţă un număr de cel mult 10 reprezentanţi, iar cele cu statut de observator 4 reprezentanţi ;
  • Activităţile privind organizarea şi desfăşurarea evenimentului să fie coordonate de o Comisie desemnată în acest scop, condusă de un membru al Biroului Executiv. Din Comisie vor face parte şi persoanele nominalizate de către asociaţiile membre să contribuie la buna organizare şi desfăşurare a lucrărilor Conferinţei.

În perioada următoare se va desemna persoana care va conduce Comisia respectivă.

  • Vor fi invitaţi reprezentanţi ai organismelor internaţionale ( Consiliul European al Profesiilor Liberale, Uniunea Naţională a Profesiilor Liberale din Franţa – UNAPL, Comisia Europeană – Direcţia pentru Concurenţă, Comitetul Economic şi Social European etc. ), numai în măsura în care vor exista resurse financiare pentru acoperirea cheltuielilor legate de deplasarea acestora în România ;
 • Informare cu privire la discuţiile avute cu conducerea Uniunii Naţionale a Profesiilor Liberale din Franţa – UNAPL în vederea încheierii unui Protocol de colaborare cu UPLR

Referitor la acest punct, Adunarea Generală a decis următoarele :

  • Să aprobe conţinutul Protocolului de colaborare dintre UPLR şi UNAPL;
  • Împuternicirea Preşedintelui UPLR, Domnul Avocat MIRCEA PETRE STĂNCULESCU să semneze Protocolul.
 
< Precedent   Următor >