Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
Home arrow OGR membru UPLR si CEPLIS arrow Membru CEPLIS arrow Informare UPLR cu privire la Adunarea Generala CELPIS
Informare UPLR cu privire la Adunarea Generala CELPIS Imprimare
30-06-2010

cu privire la desfăşurarea reuniunilor Adunării Generale şi Comitetului Permanent ale Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS

La data de 10 iunie 2010 au avut loc la sediul Consiliului Naţional pentru Economie şi Muncă – CNEL din Italia, reuniunile Adunării Generale şi Comitetului Permanent ale Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS.

Cele două reuniuni au fost găzduite de Confederaţia Italiană a Profesiilor Liberale – CONFPROFESSIONI.

 1. Reuniunea Adunării Generale

Ordinea de zi a Adunării Generale a CEPLIS a fost următoarea:

 1. Aprobarea Ordinii de zi;
 2. Aprobarea Procesului verbal al Adunării Generale din 17 noiembrie 2009;
 3. Întrebări referitoare la problemele discutate în cadrul Adunării Generale din data de 17 noiembrie 2009;
 4. Raport cu privire la activitatea Grupurilor de lucru pe probleme de Sănătate, Pregătire Profesională şi Servicii;
 5. Activitatea Institutului de Cercetări din Leeds pentru Profesii Liberale;
 6. Raportul auditorilor şi descărcarea de gestiune a Trezorierului pentru exerciţiul financiar al anului 2009;
 7. Primirea de noi membrii;
 8. Alegerea noului Preşedinte şi a membrilor Biroului Executiv al CEPLIS pentru un mandat de 3 ani ( 2010 – 2013 );
 9. Diverse.

Punctele 1 şi 2. Membrii Adunării Generaleau aprobat, în unanimitate,

Ordinea de zi şi Procesul verbal al ultimei reuniuni a CEPLIS din data de

17 noiembrie 2009.

Punctul 3. Întrebări referitoare la problemele discutate în cadrul Adunării Generale din 17 noiembrie 2009

Preşedintele CEPLIS, PIERANGELO SARDI a menţionat că Biroul

Executiv al acestuia a răspuns la toate întrebările puse în cadrul ultimei reuniuni a Adunării Generale din data de 17 noiembrie 2009, care a avut loc la Bruxelles. Totodată, Domnia Sa a arătat că lista priorităţilor CEPLIS pentru perioada următoare va fi revizuită de noul Birou Executiv ce va fi ales, după care ea va fi difuzată membrilor Asociaţiei.

Punctul 4. Raport cu privire la activitatea Grupurilor de lucru pe

probleme de Sănătate, Pregătire Profesională şi Servicii

4.1. Grupul de lucru privind Sănătatea al CEPLIS

În data de 20 aprilie 2010, a avut loc reuniunea Grupului de lucru „

Sănătatea ” al Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS prezidat de Profesor LOREDANA SASSO, fost Preşedinte al Federaţiei Europene privind Profesia de Infirmier. Cu acest prilej, mai mulţi reprezentanţi ai profesiilor din domeniul sănătăţii au discutat cu ELIZABETH KIDD, Expert în cadrul Direcţiei Generale pentru Sănătate şi Protecţia Consumatorilor a Comisiei Europene ( DG SANCO ).

În cadrul reuniunii, Doamna KIDD a prezentat ultimele evoluţii ale strategiei DG SANCO în privinţa personalului de îngrijiri de sănătate din Europa, urmare a publicării Raportului Comisiei Europene asupra consultării publice „ Promovarea unei mâini de lucru durabilă pentru sănătate în Europa ”, conexă Cărţii Verzi.

Conform Domniei Sale, procesul de consultare a reunit aproximativ 200 de răspunsuri, majoritatea acestora fiind formulate în sensul unei acţiuni concrete a Uniunii Europene în privinţa problemelor acoperite de Cartea Verde. O excepţie au constituit – o răspunsurile venite din partea cetăţenilor germani, care şi – au exprimat intenţia de a supune problemele aferente sectorului sanitar principiului subsidiarităţii.

De asemenea, este de remarcat faptul că deja Preşedinţia belgiană a Consiliului Uniunii Europene a decis să includă problema personalului din sănătate pe viitoarea sa agendă de lucru, urmând ca deciziile în acest domeniu să fie luate de către autorităţile naţionale.

Prezentarea Doamnei KIDD a fost urmată de o discuţie, care a ridicat din nou aspectele lingvistice şi de comunicare, considerate, de altfel, ca prioritare pentru securitatea pacienţilor. Domnia Sa a relevat faptul că buna desfăşurare a activităţilor în domeniul medical reclamă o revizuire urgentă a Directivei privind Recunoaşterea Calificărilor Profesionale, dar că alte Direcţii Generale din cadrul Comisiei Europene, inclusiv Direcţia Generală Piaţa Internă şi Servicii sunt încă foarte reticente în a relua discuţiile asupra acestei Directive.

Cu toate acestea, în pofida dificultăţilor pentru DG SANCO în a se integra în cadrul celorlalte Direcţii din cadrul Comisiei Europene, există suficiente semnale încurajatoare. Astfel, Direcţia Generală pentru Sănătate şi Protecţia Consumatorilor a crescut în importanţă şi a reuşit să câştige în influenţă.

Mai mult, numeroase incidente care au avut loc în sectorul îngrijirilor de sănătate au fost pe nedrept imputate problematicii lingvistice, ceea ce a contribuit la relansarea dezbaterii. De altfel, există o tendinţă exprimată de a include cunoaşterea limbilor străine şi a capacităţii de a comunica în Directiva revizuită.

Doamna ELIZABETH KIDD a încurajat profesiile să continue să – şi exprime nemulţumirile pe această temă, lansând un studiu în scopul întăririi argumentelor cu probe solide. S –a apelat la Institutul de Cercetări asupra Profesiilor Liberale din Leeds pentru a transforma într – un succes această încercare, urmând ca rezultatul să fie comunicat membrilor Colegiului Comisarilor.

Expertul european a recomandat profesiilor liberale din domeniul Sănătăţii să se adreseze pentru soluţionarea cererilor lor Parlamentului European, având ca priorităţi următoarele:

  • securitatea pacienţilor;
  • calitatea serviciilor;
  • drepturile pacienţilor.

Întrucât în Cartea Verde nu este menţionată instituţia organismului de reglementare, profesiile nereglementate din domeniul sănătăţii cad sub incidenţa Directivei Servicii pe Piaţa Internă, nefiind exceptate, aşa cum se întâmplă, în cazul profesiilor medicale reglementate.

De aceea, profesiile nereglementate din Sănătate, doresc o revizuire rapidă a Directivei privind Recunoaşterea calificărilor profesionale, care să le ofere o egalitate de tratament cu cele reglementate.

Pentru a răspunde solicitărilor profesiilor nereglementate din domeniul de sănătate, Adunarea Generală a CEPLIS a decis ca în luna septembrie 2010, să fie convocat Grupul de lucru privind Sănătatea care să ia în discuţie problema revizuirii Directivei privind Recunoaşterea calificărilor profesionale, urmând ca punctul de vedere la care se va ajunge să fie comunicat Comisiei Europene şi Parlamentului European.

Întrucât la sfârşitul anului 2010, mandatul de expert al Doamnei ELIZABETH KIDD în cadrul Direcţiei Generale pentru Sănătate şi Protecţia Consumatorului ( DG SANCO a Comisiei Europene ) va înceta, Adunarea Generală a hotărât ca succesorul Doamnei Kidd să fie contactat pentru a se asigura promovarea în cadrul Comisiei Europene a poziţiei CEPLIS pe probleme de Sănătate.

Totodată, conducerea CEPLIS şi – a exprimat încrederea că buna colaborare cu Doamna ELIZABETH KIDD va continua şi după retragerea sa din cadrul Comisiei Europene, când va ocupa o funcţie importantă în organismele de reglementare a profesiilor din domeniul sănătăţii în Marea Britanie.

CEPLIS acţionează, de asemenea, pentru implementarea Cardului profesional de sănătate, bucurându – se de sprijinul Comisarului european însărcinat cu problemele financiare MICHEL BARNIER.

4.2. Grupul de lucru privind Pregătirea Profesională

Şedinţa Grupului de lucru privind Pregătirea Profesională şi – a desfăşurat lucrările la Roma în data de 28 mai 2010, prilej cu care a luat în discuţie rezultatele analizei răspunsurilor diferitelor organizaţii profesionale la Chestionarul transmis anterior. Reuniunea Grupului de lucru a fost găzduită de Asociaţia italiană CONFPROFESSIONI şi a fost condusă de GAETANO STELLA, în calitate de Preşedinte.

Unul din obiectivele reuniunii a fost definirea Dezvoltării Profesionale Continue ( Continuos Professional Development – CPD ) . Formarea Profesională Continuă este un sistem prin care membrii asociaţiilor profesionale menţin, dezvoltă şi perfecţionează propriile lor cunoştinţe şi competenţe şi dezvoltă abilităţile personale cerute de activitatea lor profesională.

Pregătirea profesională pe parcursul vieţii reprezintă un pilon principal al Uniunii Europene pentru crearea unei Societăţi dinamice bazate pe cunoaştere şi inovare. Responsabilitatea pentru reglementarea activităţii de pregătire profesională cade în sarcina statelor membre, iar acţiunea Uniunii Europene în acest domeniu este într – o legătură directă cu principiul subsidiarităţii.

În prezent, în absenţa unei posibile armonizări a legislaţiilor naţionale cu privire la Formarea Profesională Continuă, deoarece aceasta nu este obligatorie în toate statele membre, organizaţiile profesionale membre ale Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS intenţionează ca, prin constituirea Grupului de lucru privind Pregătirea Profesională să abordeze problemele care constituie o limită pentru dezvoltarea profesionalismului european bazat pe principii comune şi pregătire profesională.

Acest Grup de lucru a transmis, la data de 18 martie 2010, un Chestionar membrilor CEPLIS cu intenţia de a obţine o primă evaluare în vederea verificării aspectelor comune şi starea critică în care se află sistemele de pregătire profesională adoptate de diversele state membre ale Uniunii Europene, care să fie utilizate atât în domeniul cercetării cât şi pentru a sesiza diferitele instituţii europene, care au responsabilităţi în acest domeniu.

În baza răspunsurilor membrilor CEPLIS la Chestionarul difuzat de Grupul de lucru de mai sus, au fost stabilite următoarele:

 1. Definirea conceptului de formare profesională continuă;
 2. Reglementarea activităţii de formare profesională continuă care este prezentă în numeroase state membre şi zone profesionale. Cu toate acestea, obligativitatea formării profesionale continue pentru practicarea unei profesii este relativ scăzută ( circa 37 % ), iar înregistrarea acesteia în registrul profesional al asociaţiilor se află la un nivel foarte scăzut ( circa 24 % );
 3. Formarea profesională continuă reprezintă o obligaţie etică şi deontologică pentru profesioniştii liberali, ea reprezentând un principiu fundamental al activităţii curente a acestora;
 4. Identificarea furnizorilor de formare profesională continuă care sunt în ordine universităţile, organismele private, registrul profesional, asociaţiile profesionale sau organismul de reglementare şi organismele publice;
 5. Nu s – a putut stabili numărul minim de ore pentru formarea profesională continuă , datorită sistemelor diferite existente în statele membre ale Uniunii Europene. CEPLIS propune ca această lacună să fie eliminată prin organizarea de seminarii de 1 – 2 zile;
 6. Sistemul de control, verificarea şi funcţionarea activităţii de formare profesională continuă este condusă în principal de Asociaţiile profesionale de profil sau de Organismul de reglementare şi mai puţin de către Administraţia Publică.

CEPLIS apreciază că evaluarea formării profesionale continue trebuie să fie făcută de Asociaţia profesională care gestionează profesia în baza unui sistem de autoevaluare.

Totodată, consideră necesară înfiinţarea unui organism profesional care să facă evaluarea.

Pentru a depista cele mai bune soluţii privind formarea profesională continuă, CEPLIS propune demararea unui proiect în care să fie monitorizată această activitate pentru un număr de 4 ( patru ) profesii: psiholog, biolog, inginer şi arhitect. În acest sens, se vor elabora chestionare specifice pentru fiecare din cele 4 ( patru ) profesii şi se va proceda la implicarea Institutului de Cercetări din Leeds în proiect.

O problemă importantă referitoare la activitatea de formare profesională continuă o reprezintă recunoaşterea la nivel naţional a formării efectuată de asociaţiile profesionale.

Cea mai mare parte a intervenienţilor au subliniat necesitatea ca activitatea de formare profesională să fie condusă de formatori autorizaţi.

4.3. Grupul de lucru privind Serviciile şi Reglementările

Având în vedere diferenţele existente între statele membre ale Uniunii Europene cu privire la transpunerea în legislaţia naţională a Directivei „ Servicii pe Piaţa Internă ”, Grupul pe această problemă al CEPLIS, condus în calitate de Preşedinte de JOHN FISH, reprezentantul Asociaţiei Interprofesionale Irlandeze nu s –a mai întrunit.

El îşi va relua activitatea în toamna acestui an, după ce SOPHIE MALETRAS, expert în cadrul Direcţiei Generale pentru Piaţa Internă din Comisia Europeană va prezenta un raport la zi privind stadiul implimentării Directivei „ Servicii pe Piaţa Internă ” la momentul respectiv şi concluziile desprinse.

Între timp, unii membrii ai CEPLIS efectuează studii cu privire la consecinţele aplicării directivei de mai sus, asupra profesiilor liberale. În acest context, a fost menţionat faptul că Uniunea Naţională a Profesiilor Liberale din Franţa – UNAPL elaborează un studiu cu privire la punctul de contact unic.

PETER SWINDLEHURST, reprezentantul Grupului Interprofesional din Marea Britanie a fost de părere că Grupul privind Serviciile ar trebui să – şi schimbe obiectul de activitate şi să se ocupe de problema revizuirii Directivei privind Recunoaşterea calificărilor profesionale.

Majoritatea reprezentanţilor membrilor CEPLIS prezenţi la Adunarea Generală au apreciat că impactul Directivei „ Servicii pe Piaţa Internă ” asupra profesiilor liberale este foarte mare, astfel încât de problema Directivei Recunoaşterii calificărilor profesionale trebuie să se ocupe un alt grup de lucru care a fost înfiinţat prin votul lor.

Punctul 5. Activitatea Institutului de Cercetări din Leeds pentru profesiile liberale

THEODOROS KOUTROUBAS, Directorul General al CEPLIS a informat Adunarea Generală că la data de 26 februarie 2010 a avut loc la Leeds o reuniune a Institutului de Cercetări la care au participat membrii acestei instituţii.

Cu acest prilej, s – a constatat că Institutul de Cercetări are „ ambiţii mari şi resurse mici ”.

Cu toate acestea, s – a decis demararea activităţii, precum şi crearea paginii de Internet.

Directorul General al CEPLIS a solicitat membrilor acestuia să sprijine concret activitatea Institutului aşa cum unii dintre ei s – au angajat iniţial.

Punctul 6. Raportul auditorilor şi descărcarea de gestiune a Trezorierului pentru exerciţiul financiar al anului 2008

Adunarea Generală a aprobat descărcarea de gestiune a Trezorierului ARMAND GERSANOIS, pentru exerciţiul financiar al anului 2009. Preşedintele CEPLIS a solicitat din nou asociaţiilor membre, care înregistrează restanţe, să se achite, în cel mai scurt timp, de obligaţiile de natură financiară pe care le au.

Totodată, Preşedintele CEPLIS a propus şi noul Birou Executiv va analiza, ca statutul de membru observator să fie unul temporar de maxim 3 ani, având în vedere că unele asociaţii beneficiază de acest statut de mulţi ani, mulţumindu – se să achite o sumă mult prea mică în comparaţie cu membrii cu drepturi depline, deşi avantajele sunt sensibil egale.

Punctul 7. Primirea de noi membrii

Asociaţia Europeană a Medicilor Experţi – AEDME, înfiinţată în anul 2008, a solicitat şi a fost primită, în unanimitate, ca membru cu drepturi depline al Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS. Prof. JEAN – PIERRE TRICOT, Secretarul General al acestei asociaţii, a făcut o prezentare succintă a Organizaţiei şi a obiectivelor acesteia.

Domnia Sa a ţinut să cunoască dacă în prezent în România există o asociaţie profesională a experţilor medicali, care să adere la Confederaţia pe care o conduce.

Punctul 8. Alegerea noului Preşedinte şi a membrilor Biroului Executiv al CEPLIS pentru un mandat de 3 ani ( 2010 – 2013 ).

Întrucât mandatul actualului Preşedinte şi al membrilor Biroului Executiv al CEPLIS a expirat, au fost organizate alegeri pentru desemnarea noii echipe de conducere pe perioada următorilor 3 ani ( 2010 – 2013 ).

Potrivit prevederilor art. 4 din Regulamentul intern al CEPLIS, Biroul Executiv este format din 10 membri, inclusiv Preşedintele.

Din punctul de vedere al reprezentativităţii, în Biroul Executiv există 5 membrii din partea asociaţiilor interprofesionale organizate la nivel naţional şi 5 membrii ai asociaţiilor monoprofesionale organizate la nivel european.

În urma alegerilor desfăşurate s – au înregistrat următoarele rezultate:

 1. Preşedinte: JACQUES REIGNAULT, reprezentatul Uniunii Naţionale a Profesiilor Liberale din Franţa. Facem, în anexă, o scurtă prezentare a acestuia.
 2. Membrii Biroului Executiv
  1. din partea asociaţiei interprofesionale organizate la nivel naţional
   1. PETER SWINDLEHURST, reprezentând Grupul Interprofesional din Marea Britanie;
   2. CARLOS CARNICER, reprezentând Uniunea Profesională din Spania;
   3. ERIC THIRY, reprezentând Uniunea Naţională a Profesiilor Liberale şi Intelectuale din Belgia;
   4. GAETANO STELLA, din partea Asociaţiei Italiene CONFPROFESSIONI.
  2. din partea asociaţiilor monoprofesionale organizate la nivel european
   1. RUDOLF KOLBE, reprezentând Comitetul de Legătură al Experţilor din domeniul Cadastrului şi Consiliului European al Camerelor Inginerilor;
   2. ARMAND GERSANOIS, reprezentând Federaţia Europeană a Osteopaţilor;
   3. MICHAEL VAN GOMPEN, reprezentând Confederaţia Europeană a Organizaţiilor de Conservatori – Restauratori;
   4. SERGE COIMBRA, reprezentând Comitetul de Legătură al Podologilor Europeni;
   5. SIMONE ZERAH, reprezentând Comitetul Biologilor Europeni şi Registrul European al Specialiştilor în Chimia Clinică şi Laboratoarele de Medicină.

JOHN FERGUSON, Preşedintele Comitetului Permanent al CEPLIS, a anunţat că se retrage din activitate din motive legate de vârsta sa înaintată.

Menţionăm că actuala structură a Biroului Executiv este următoarea:

  • Preşedinte
  • Un Prim – Vicepreşedinte, care îndeplineşte şi funcţia de

Preşedinte al Comitetului Permanent;

  • Trei Vicepreşedinţi
  • Trezorierul;
  • Patru membrii ale căror atribuţii sunt stabilite printr – un

Regulament Intern.

Punctul 9. Diverse

La acest punct au fost luate în discuţie două aspecte şi anume:

  1. Dezvoltarea paginii de Internet a CEPLIS, care să asigure consultarea de către toate asociaţiile profesionale a materialelor elaborate de acest organism şi care prezintă interes pentru ele;
  2. Aderarea CEPLIS la Uniunea Mondială a Profesiilor Liberale – UMPL.

Cererea CEPLIS de a deveni membru al UMPL nu a putut să fie luată în considerare deoarece Statutul UMPL nu permite primirea de membrii care sunt organizaţii regionale, cum este cazul CEPLIS.

UMPL va declanşa procedurile de modificare a Statutului său, care să permită astfel aderarea CEPLIS la UMPL.

 • Reuniunea Comitetului Permanent al CEPLIS

În după amiaza zilei de 10 iunie 2010 a avut loc reuniunea Comitetului Permanent al CEPLIS prezidată de JOHN FERGUSON, Preşedintele acestuia, care a avut următoarea Ordine de zi:

 1. Stadiul actual al implementării Directivei Servicii pe Piaţa Internă prezentat de SOPHIE MALETRAS, Expert în cadrul Direcţiei Generale pentru Piaţa Internă din cadrul Comisiei Europene;
 2. Activitatea Consiliului Naţional pentru Economie şi Muncă – CNEL din Italia prezentată de ANTONIO NARZANO, Preşedinte CNEL;
 3. Înregistrarea asociaţiilor profesionale prezentată de GIANCARO TRISCARI, Şeful Departamentului de profil din Ministerul Justiţiei din Italia;
 4. Implimentarea Directivei privind Recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale prezentată de CESARE REGENZI, Preşedintele Comisiei din CNEL însărcinată cu punerea în aplicare a acestei Directive;
 5. Reforma profesiilor susţinută de MARIA GRAZIA SILIQUINI, raportor al Camerei Deputaţilor din Italia.

La primul punct referitor la stadiul actual al implimentării Directivei „Servicii pe Piaţa Internă”, SOPHIE MALETRAS a menţionat următoarele:

 1. Liniile directoare pe care statele membre trebuie să le aibă în vedere pentru implimentarea Directivei Servicii pe Piaţa Internă se referă la:
  • crearea unui cadru legislativ adecvat;
  • cooperarea administrativă;
  • punerea în operare a punctului de contact unic ( ghişeul unic ), care să asigure efectuarea tuturor operaţiunilor pentru furnizorii de servicii, inclusiv utilizarea semnăturii electronice;
  • perfecţionarea sistemului de informare a Pieţei Interne – IMI.
 2. Elaborarea Codului de Conduită la nivel european.
 3. O mai bună cooperare între autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene.

SOPHIE MALETRAS a menţionat că instituţia pe care o reprezintă, Comisia Europeană, va propune Consiliului şi Parlamentului European să facă o evaluare a stadiului implementării Directivei „ Servicii pe Piaţa Internă ”.

 1. Pentru moment, nu există sancţiuni pentru statele care nu au transpus Directiva „ Servicii pe Piaţa Internă ” deoarece Comisia adoptă deocamdată o atitudine pozitivă. În funcţie de rezultatele evaluării va decide măsuri în consecinţă;
 2. Între Directiva Servicii şi Directiva privind Recunoaşterea calificărilor profesionale există o strânsă legătură în sensul că ele se completează reciproc. Astfel, dacă într – o ţară, o anumită profesie nu este reglementată, furnizarea de servicii se va face în baza prevederilor Directivei privind Recunoaşterea calificărilor profesionale.

Unii reprezentanţi ai profesiilor liberale din domeniul medical şi – au exprimat temerile că profesiile pe care le reprezintă, ar putea reveni sub o formă deghizată în Directiva „ Servicii pe Piaţa Internă ”.

Intervenienţii italieni prezenţi la reuniunea Comitetului Permanent au făcut expuneri privind practica italiană din domeniul lor de activitate.

ANEXĂ

JACQUES REIGNAULT

Noul Preşedinte al Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS

Profesia: Doctor în Chirurgie Dentară

Naţionalitate: franceză

 • 1993 – 2004 – Preşedinte al Confederaţiei Naţionale a Dentiştilor din Franţa;
 • 2000 – 2004 – Preşedinte al Centrului Naţional al Profesiilor din domeniul Sănătăţii din Franţa;
 • din anul 2004 – este Vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Profesiilor Liberale din Franţa pentru domeniul Sănătăţii şi Preşedinte al Comitetului pentru Afaceri Europene şi Internaţionale din cadrul Uniunii Naţionale a Profesiilor Liberale din Franţa;
 • din anul 1997 – membru al Conferinţei Naţionale pentru Sănătate din Franţa;
 • din anul 1997 – Vicepreşedinte al Comitetului de Legătură al Uniunii Dentare Europene;
 • reprezentantul profesiilor liberale europene în cadrul Comitetului Economic şi Social European;
 • din anul 2010 - Preşedinte al Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS.

Menţionăm că JACQUES REIGANULT a participat în anii 2006 şi 2008, în calitate de intervenient, la Conferinţele organizate de Uniunea Profesiilor Liberale din România.


 
< Precedent   Următor >