Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
Home arrow OGR membru UPLR si CEPLIS arrow Membru CEPLIS arrow Valorile Comune ale profesiilor liberale în Uniunea Europeană
Valorile Comune ale profesiilor liberale în Uniunea Europeană Imprimare
20-11-2008

Preambul

În luna martie 2000, Consiliul European, întrunit la Lisabona, a adoptat un program de reformă. Scopul acestuia a fost acela de a face din Uniunea Europeană cea mai competitivă şi dinamică economie din lume în anul 2010.

Comunicatul Comisiei Europene intitulat Serviciile profesionale – Scopul pentru mai multă reformă ” din data de 5 septembrie 2006 recunoaşte contribuţia profesiilor liberale la dezvoltarea economiei în statele membre, precum şi în Uniunea Europeană pe ansamblul său.

Una dintre caracteristicile principale ale profesiilor liberale este voinţa profesioniştilor individuali de a se conforma normelor morale şi profesionale care exced condiţiile legale minimale.

Directiva 2005/36/EC din 7 septembrie 2005 referitoare la Recunoaşterea calificărilor profesionale indică, în mod clar, că acolo unde un serviciu este furnizat de o manieră transfrontalieră, regulile profesionale ale statului membru gazdă referitoare la calificările profesionale şi mai ales cele legate de protecţia şi securitatea consumatorilor sunt cele care se aplică. Aceasta determină situaţia actuală în care Codurile de Conduită pentru un profesionist liberal pot să difere de la un stat la altul şi că aceia care recurg la un serviciu transfrontalier se aşteaptă ca acesta să fie furnizat în cadrul aceluiaşi cadru de norme etice şi la aceleaşi standarde practice care se aplică în ţara în care ei trăiesc.

Textul Directivei privind „ Serviciile în Piaţa Internă ”, recent adoptată, cere statelor membre, în cooperare cu Comisia Europeană, de a încuraja elaborarea la nivel comunitar a Codurilor de Conduită profesionale şi de a asigura că aceste coduri sunt accesibile prin mijloace electronice.

Rezoluţia Parlamentului European din 13 octombrie 2006, răspunzând Comunicatului Comisiei Europene menţionat mai sus, susţine adoptarea Codurilor de Conduită de către furnizorii de servicii profesionale şi adaugă faptul că acestea ar trebui să fie elaborate cu participarea tuturor părţilor interesate.

Consiliul European al Profesiilor Liberale – CEPLIS a difuzat grupurilor interprofesionale organizate la nivelul statelor membre, precum şi organizaţiilor monoprofesionale europene un chestionar în scopul obţinerii comentariilor şi propunerilor acestora cu privire la valorile specifice în care toate profesiile liberale trebuie să se recunoască.

Răspunsul a fost, în mod unanim, pozitiv.

În consecinţă, CEPLIS propune ca prim pas realizarea unui dialog cu ceilalţi actori interesaţi la nivel european în vederea ajungerii la un acord cu privire la aceste valori comune. Obiectivul principal al acestui demers este acela de a pregăti terenul pentru ca fiecare profesie liberală să poată încorpora valorile comune în codurile de conduită care se vor aplica în Uniunea Europeană.

CEPLIS recunoaşte că vor exista diferenţe în ceea ce priveşte detaliile fiecărui Cod de conduită la nivel european, spre exemplu, în ceea ce priveşte confidenţialitatea informaţiei.

Vor exista, de asemenea, în mod necesar, diferenţe de detalii referitore la maniera în care valorile inserate în Codurile europene vor fi reflectate la nivelul codurilor statelor membre pentru a răspunde diferenţelor existente la nivelul legislaţiilor naţionale – de exemplu protecţia datelor, precum şi în cultură şi tradiţii. Iniţiativa trebuie să aibă drept consecinţă reducerea considerabilă a diferenţelor din codurile ce se aplică în fiecare stat membru.

Activităţile profesiilor liberale cuprind servicii intelectuale întrucât desfăşurarea acestora reclamă un înalt nivel de cunoştinţe juridice, tehnice şi ştiinţifice. Cunoştinţele necesare sunt dobândite prin completarea cu succes a studiilor, care să conducă la obţinerea unui certificat sau o diplomă de educaţie superioară şi / sau a unui titlu profesional recunoscut.

În anumite cazuri, pot exista condiţii suplimentare privind necesitatea înregistrării unui organism profesional ( ordin ) înainte ca practicarea profesiei să fie autorizată.

Profesionistul liberal devine apoi subiect al Codului de conduită aplicabil profesiei din care face parte, elaborat de propriul său corp profesional, punând accent pe interesele acelor care apelează la serviciile profesionistului în cauză. Profesionistul este conştient că încălcarea dispoziţiilor codului poate să conducă la aplicarea de sancţiuni disciplinare. Clienţii trebuie să aibă încredere în faptul că încălcarea dispoziţiilor Codului de Conduită va fi luată în mod foarte serios în considerare de către corpul profesional interesat şi dacă această încălcare se dovedeşte a fi reală, consecinţa va fi o acţiune conformă cu gravitatea infracţiunii comise.

CEPLIS consideră că, în mod obligatoriu, Codurile de Conduită pentru profesiile liberale la nivel european trebuie să conţină dispoziţii referitoare la:

  • Confidenţialitate

Aceasta este piatra de temelie pentru construirea încrederii între profesioniştii liberali şi clienţii şi pacienţii lor.

Codurile de Conduită trebuie să precizeze, în mod clar faptul că profesioniştii liberali au obligaţia de a respecta confidenţialitatea informaţiilor dobândite în cursul procesului de furnizare de servicii profesionale şi să dea asigurări că aceste informaţii nu vor fi dezvăluite altora decât în cazurile unor situaţii bine precizate şi, acolo unde este posibil, cu consimţământul prealabil al persoanei în cauză.

  • Participarea la dezvoltarea profesională continuă

Codurile de Conduită trebuie să precizeze, în mod clar, faptul că profesioniştii liberali au o responsabilitate univocă de a menţine nivelul de competenţă în domeniul lor de activitate şi, în consecinţă, să participe la dezvoltarea profesională continuă pe parcursul întregii lor activităţi profesionale.

Cei care folosesc serviciile profesionale au dreptul să pretindă ca profesioniştii liberali, vor menţine, în mod actualizat, cunoştinţele din domeniul lor de activitate şi îşi vor extinde competenţele în măsura în care cererea pentru servicii noi se dezvoltă.

  • Independenţa şi imparţialitatea

Codurile de Conduită trebuie să indice, în mod clar, că profesioniştii liberali au dreptul de a exercita propria lor judecată în cadrul responsabilităţilor pe care le au după ce vor fi luate în calcul toate circumstanţele relevante, fără vreo influenţă externă.

Cei care folosesc serviciile liberale profesionale au dreptul să pretindă o evaluare a împrejurărilor care se petrec, precum şi o consultaţie imparţială şi obiectivă, fără vreo presiune venind din surse exterioare şi fără conflicte de interese.

  • Onestitate şi integritate

Codurile de conduită trebuie să precizez, în mod clar, că profesioniştilor liberali li se cere să acţioneze cu curtoazie, onestitate şi integritate în relaţiile lor cu clienţii şi terţii, inclusiv cu colegii lor şi nu trebuie să se angajeze în vreo activitate sau comportament care sunt susceptibile de a discredita profesia sau a submina încrederea publică în profesie. Prima prioritate în furnizarea de servicii profesionale trebuie să fie interesul clientului sau pacientului.

Cei care utilizează serviciile furnizate de către profesioniştii liberali au dreptul să pretindă să fie trataţi cu curtoazie şi respect. Ei sunt, de asemenea, îndreptăţiţi să primească consultaţii profesionale în termenii pe care ei îi înţeleg, precum şi informaţii înainte şi pe perioada furnizării de servicii, atât în ceea ce priveşte procedura prevăzută pentru atingerea obiectivului dorit cât şi referitor la onorariile datorate.

  • Supravegherea personalului de sprijin

Codurile de conduită trebui să precizeze, în mod clar, că profesioniştilor liberali li se cere să se asigure că orice membru al echipei lor, căruia i s – a delegat o sarcină, are cunoştinţele şi calificările necesare pentru a îndeplini, în mod eficient, această sarcină. O supraveghere corespunzătoare trebuie să fie, de asemenea, asigurată. Cei care folosesc servicii profesionale pun încrederea lor în mâinile profesionistului liberal cu care au un contact direct şi au dreptul să fie încrezători că sarcinile vor fi delegate, în mod exclusiv, membrilor personalului de susţinere care au cunoştinţele şi competenţele necesare. În acest context, trebuie să fie clar faptul că responsabilitatea pentru sarcinile delegate rămân în responsabilitatea celui care delegă, adică a profesionistului liberal.

  • Respectarea Codurilor de Conduită şi Bună Practică

Toate Codurile de conduită trebuie să precizeze faptul că membrii unei profesii au obligaţia de a se conforma nu numai dispoziţiilor Codului lor de conduită ci şi legislaţiei, Codurilor de bună practică precum şi normelor referitoare la serviciile profesionale specifice pe care le furnizează.

Cei care utilizează servicii profesionale au dreptul de a pretinde servicii de înaltă calitate prin stricta respectare a oricărei legislaţii referitoare la Codurile de bună practică.

  • Asigurarea de răspund ere civilă profesională

Codurile de conduită trebuie să precizeze, în mod clar că membrii profesiei în cauză, au obligaţia de a dispune de o asigurare de răspundere civilă profesională la un nivel suficient pentru a putea asigura o compensare adecvată unui client sau pacient în cazul reclamaţiei justificate a acestora ca rezultat al furnizării unui serviciu.

Cei care folosesc un serviciu profesional au dreptul să pretindă o compensare adecvată în cazul unor efecte adverse rezultând din erorile făcute în legătură cu furnizarea unui serviciu.

  • Conflict cu convingeri morale sau religioase

Codurile de conduită trebuie să precizeze, în mod clar, că în caz de conflicte cu convingeri morale sau religioase rezultând dintr – o solicitare de servicii profesionale, membrii unei profesii liberale au obligaţia de a informa solicitantul cu privire la locul unde un astfel de serviciu poate fi obţinut în modul cel mai convenabil de la un coleg de profesie. După ce a acceptat să furnizeze un serviciu, profesioniştii liberali trebuie să lase de o parte orice convingere personală, religioasă, politică, filozofică sau de altă natură.

Cei care solicită, în mod legal un serviciu profesional nu trebuie să aibă acces la un serviciu blocat din cauza convingerilor morale sau religioase ale profesioniştilor liberali de la care serviciul este solicitat.

Şi din momentul în care un profesionist liberal a acceptat să furnizeze un serviciu specific, convingerile sale personale trebuie să fie lăsate de o parte.

 
< Precedent   Următor >