Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
Nota Imprimare
07-10-2008

1. CADRUL LEGISLATIV PRIVIND PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ

Legea nr. 300/2004, privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, a fost abrogată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în M.Of. Nr. 328/25 .04. 2008.

Conform acestei reglementări, a fost definită noţiunea de ’’persoană fizică autorizată’’, ca fiind ’’persoana autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege folosind în principal forţa sa de muncă’’(art. 2 lit. i) din OUG 44/2008).

Înregistrarea şi autorizarea funcţionării PFA se efectuează la Registrul Comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul în care solicitantul işi stabileşte sediul profesional (art. 7 şi art. 10 din OUG 44/2008).

Cererea de înregistrare trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • carte de identitate sau paşaport – fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul ;
 • documente care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional, copie legalizată;
 • declaraţie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar –veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii;
 • fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută potrivit unor prevederi legale speciale;
 • fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experienţa profesională, dacă este cazul (anexa la OUG 44/2008);

Regimul juridic al PFA, reglementat la Secţiunea 1, Cap. III din OUG 44/2008, vizează următoarele:

 • colaborează cu persoane fizice, juridice şi alte persoane autorizate PFA, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale;
 • nu poate angaja terţe persoane pentru desfăşurarea activităţii pentru care a fost autorizată, dar poate fi angajat ca salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată;
 • nu poate deţine calitatea de întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale, activitatea sa constând în folosirea forţei sale de muncă, precum şi aptitudinile sale profesionale;
 • răspunde pentru obligaţiile asumate cu patrimoniul de afectaţiune în cazul când acesta este constituit, iar în caz de insolvenţă cu întreg patrimoniul său.

Încetarea activităţii şi radierea poate interveni în următoarele cazuri :

- în urma decesului;

 • prin propria voinţă;
 • în condiţiile art. 25 din Legea 26/1990 privind registrul comerţului, care dă dreptul oricărei persoane prejudiciate ca efect a unei înmatriculări ori printr-o menţiune în registrul comerţului să solicite radierea înregistrării păgubitoare în tot sau în parte.

Potrivit art. 39 din OUG 44/2008 :

(2) Persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale înregistrate în registrul comerţului, în temeiul unor acte normative anterioare prezentei ordonanţe de urgenţă, pot funcţiona în baza certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Până la împlinirea termenului de un an, persoanele prevăzute la alin. (2) vor opta pentru desfăşurarea activităţii în una din formele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (2), care nu şi-au exercitat dreptul de opţiune, îşi încetează activitatea şi vor fi radiate din registrul comerţului din oficiu fără nici o altă formalitate.

2. CADRU LEGISLATIV PRIVIND ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ

Definiţie: - întreprindere economică fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică (art. 2 lit. g) din OUG 44/2008).

Înregistrarea se efectuează înainte de a desfăşura activitatea economică la registrul comerţului, unde i se eliberează un certificat de înregistrare şi codul unic de înregistrare, acte care atestă înregistrarea şi autorizarea funcţionării, precum şi luarea în evidenţa fiscală.

Documentaţia de susţinere a cererii de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare în registrul comerţului trebuie să conţină:

 • carte de identitate sau paşaport al titularului întreprinderii individuale –fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
 • document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional;
 • declaraţie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii;
 • fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută potrivit unor prevederi legale speciale;
 • fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experienţa profesională, dacă este cazul.

Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale, reglementat la Secţiunea a-2-a, Capitolul III din OUG nr. 44/2008:

 • întreprinderea individuală nu dobândeşte personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerţului;
 • are calitatea de comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comerţului;
 • poate angaja, în calitate de angajator persoană fizică, terţe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii şi poate colabora cu PFA, cu alţi întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale, cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice;
 • poate cumula şi calitatea de salariat a unei terţe persoane;
 • este asigurat în sistemul public de pensii;
 • persoana fizică titulară a întreprinderii individuale răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune şi cu întreg patrimoniul în caz de insolvenţă.

Încetarea activităţii şi radierea persoanei fizice - titular al unei întreprinderi individuale, în următoarele cazuri:

 • în urma decesului;
 • prin voinţa acestuia;
 • în condiţiile art 25 din Leg. 26/1990.

Referitor la exercitarea profesiilor liberale, prin OUG 44/2008 s-a statuat expres, conform prevederilor art. 1 alin. (2) că :

’’Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică profesiilor liberale, precum şi acelor activităţi economice a căror desfăşurare este organizată şi reglementată prin legi speciale.’’

3. CADRU LEGISLATIV PRIVIND CONSTITUIREA BIROURILOR INDIVIDUALE ALE GEODEZILOR CU DREPT DE SEMNĂTURĂ

La secţiunea a 2-a din Legea 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, publicată în M.Of. Partea I, Nr. 43/19.01.2007, sunt prevăzute modalităţile de exercitare ale profesiei de geodez.

Printre modalităţile de exercitare a dreptului de semnătură obţinut în condiţiile legii, regăsim la art. 14 alin (1) din Legea 16/2007 şi noţiunea de birou individual, care permite exercitarea profesiei geodezului autorizat, înscris în Registrul Naţional al Geodezilor, în calitate de titular al biroului individual.

Geodezul cu drept de semnătură care optează pentru exercitarea profesiei în cadrul unui birou individual, ca dealtfel şi pentru celelalte modalităţi de exercitare a profesiei, reglementate de art.14 din Legea 16/2007, respectiv birouri asociate, societăţi comerciale, are obligaţia de a declara modalitatea de exercitare a profesiei de geodez, care va fi înscrisă în Registrul naţional al geodezilor, conform reglementărilor stabilite de art.55 lit. d) din ROF.

Crearea biroului individual reprezintă un act unilateral al titularului dreptului de semnătură.

Prin analogie cu alte profesii liberale, pentru înregistrarea biroului individual se impun a fi depuse următoarele documente:

 • cerere de înregistrare;
 • dovada spaţiului;
 • modelul siglei şi ştampilei biroului individual;
 • actul de înfiinţare, de regulă o decizie adoptată de titular.

PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ A BIROULUI INDIVIDUAL

Conform prevederilor art. 69 alin (1) lit. e) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care exercită profesii liberale, în calitate de contribuabili , trebuie să obţină codul de înregistrare fiscală, ce este atribuit de organul fiscal din raza teritorială unde se află sediul contribuabilului.

Pentru dobândirea codului de înregistrare fiscală sunt necesare următoarele acte:

 • declaraţie de înregistrare pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente sau exercită profesii liberale (070), dacă este cazul însoţită de o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală emis anterior, însoţită de actele doveditoare;
 • dovada sediului profesional;
 • copie act de identitate;
 • certificatul de autorizare.
 • ştampila.

Avocat Coroiu Vasilica

 
Următor >