Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
Home arrow Informatii utile
Informatii utile
Sedinta colegiului director - Convocator Nr. 980/ 28.08.2008 Imprimare
10-09-2008

În temeiul art. 28 din Legea nr. 16/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez şi a art. 22 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez (ROF), se convoacă membrii Colegiului director pentru şedinţa care va avea loc la sediul Ordinului Geodezilor din România (Str. Ion Maiorescu nr. 67, Sector 2, Bucureşti – Bucur Obor), în data de 05.09.2008, orele 10.00.

Ordinea de zi va fi următoarea :

 1. Informare.
 2. Analizarea propunerilor MIRA la Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind condiţiile şi procedura de recunoaştere a titlului de geodez şi de acordare a dreptului de semnătură pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene.
 3. Analizarea propunerilor de modificare şi completare a Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul nr. 634/2006 al Directorului general al ANCPI.
 4. Analizarea contestaţiilor formulate împotriva unor hotărâri ale Comisiei de autorizare.
 5. Informare privind stadiul elaborării Protocolului de colaborare a OGR cu ANCPI, prezintă dl C. Păunescu.
 6. Informări privind stadiul redactării proiectelor de protocoale ce se vor încheia între OGR şi :
  1. UNNPR, prezintă dl C. Păunescu;
  2. UNAR, prezintă dl Mircea Afrăsinei;
  3. RUR, prezintă dl Mircea Afrăsinei.
 7. Informare privind concluziile rezultate din analiza textelor Legii 16/2007, Legii 117/2008, Legii 200/2004, Proiectului HG-UE , prezintă d-na av. Coroiu Vasilica.
 8. Informare privind propunerile OGR la Proiectul HG de aprobare a Normelor de aplicare a Legii 217/2007, iniţiat de ANCPI, prezintă dl C. Păunescu.
 9. Probleme ale activităţii curente:
  1. Analizarea solicitării Consiliului Concurenţei privind investigaţiile pentru analizarea pieţei imobiliare şi a serviciilor conexe; decizie privind furnizarea datelor şi informaţiilor solicitate prin adresa nr. 924/2008;
  2. Analizarea scrisorii Filialei Teritoriale Bucureşti, cu nr 945/2008 referitoare la adoptarea unui Protocol de informare între OGR şi filialele teritoriale;
  3. Analizarea solicitării UPLR privind organizarea Zilei profesiilor liberale;

În urma analizării documentelor înscrise pe ordinea de zi, Colegiul director, în data de 05.09.2008, a luat următoarele decizii:

 1. Informarea se va publica pe site-ul www.ogr2007.ro.
 2. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind condiţiile şi procedura de recunoaştere a titlului de geodez şi de acordare a dreptului de semnătură pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, refăcut, se trimite la ANCPI în vederea înaintării ministrului internelor şi reformei administrative pentru semnare ;
 3. Ordinul Geodezilor din România va analiza şi înainta propuneri la proiectul Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul nr. 634/2006 al Directorului general al ANCPI, după primirea şi analizarea tuturor modificărilor propuse de ANCPI.
 4. O contestaţie a fost trimisă la Comisia de autorizare pentru a fi reanalizată, iar a doua a fost respinsă.
 5. OGR va definitiva Proiectul de Protocol ce se va încheia cu ANCPI şi-l va înainta pentru analiză la această instituţie.
 6. OGR va colabora cu reprezentanţii UNNPR, UNAR ŞI RUR în vederea elaborării proiectelor protocoalelor de colaborare.
 7. OGR va promova pentru aprobare proiectul de Hotărâre a Guvernului privind condiţiile şi procedura de recunoaştere a titlului de geodez şi de acordare a dreptului de semnătură pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene.
 8. OGR va transmite ANCPI observaţii şi propuneri la Proiectul Hotărârii de Guvern de aprobare a Normelor de aplicare a Legii 217/2007, iniţiat de ANCPI.
  1. OGR va transmite Consiliului Concurenţei datele şi informaţiile solicitate.
  2. OGR va urgenta soluţionarea bazei de date pentru filiale, astfel ca acestea să poată accesa în timp real informaţiile necesare.
  3. OGR sprijină UPLR în vederea organizării Zilei profesiilor liberale.

Preşedintele Ordinului Geodezilor din România

Prof. dr. ing. Johan Neuner

 
Informare privind principalele activităţi desfăşurate de OGR în perioada 04.07 - 05.09.2008 Imprimare
10-09-2008

Conducere/legislaţie:

 • Înaintarea către secretarul general al Consiliului European al Profesiilor Liberale (CEPLIS), Dl. Theodoros Koutroubas, a memoriului OGR pentru susţinerea proiectului de lege de modificare şi completare a Legii 16/2007 depus la Camera Deputaţilor (propunerea legislativă nr. Bp 611/2008).
 • Înaintarea către preşedintele CECCAR şi preşedintele UPLR a observaţiilor şi propunerilor OGR la proiectul de Lege-cadru privind organizarea şi exercitarea profesiilor liberale (nr. 871 şi 872 /2008).
 • Înaintarea la MIMMCTPL a argumentelor OGR şi adoptarea de către Guvern a Punctului de vedere referitor la propunerea legislativă ( Bp. 191/2008) pentru completarea şi modificarea Legii 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, iniţiată de deputaţii Petru Călianu, Mate Andras Levente, Ioan Oltean şi Buda Daniel, prin care Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, pdv înaintat Senatului cu nr 5110/28.08.2008.
 • Înaintarea către Academia Română, prin Centrul Naţional de Dezvoltare Durabilă, a propunerilor OGR privind Cadastrul României, ce urmează a fi introduse în SNDD orizont 2013-2030.
 • Des făşurarea unor runde de dezbateri cu reprezentanţii ANCPI privind:
  • Proiectul Protocolului ce urmează a fi încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Ordinul Geodezilor din România privind colaborarea pe bază de parteneriat activ, în vederea creării instrumentului juridic pentru realizarea obiectivelor comune conferite de Legea 7/1996, republicată şi Legea 16/2007;
  • Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 217/2007 pentru stabilirea criteriilor de baza a taxelor si tarifelor aferente elaborarii, analizei si verificarii documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole.
  • Analizarea propunerilor de modificare şi completare a Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul nr. 634/2006 al Directorului general al ANCPI.
 • Efectuarea demersurilor către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor pentru dezbaterea în regim de urgenţă a propunerii legislative privind Proiectul de lege de modificare şi completare a Legii 16/2007, aflat în procesul legislativ cu nr BP 611/2008.
 • Depunerea întâmpinărilor la instanţele de judecată pentru dosarele aflate pe rol.
 • Comisia de autorizare a analizat până în prezent 1837 de dosare din 1867 depuse la OGR.
 • A fost încărcată baza de date a Registrului naţional al geodezilor pentru 1625 geodezi cu drept de semnătură, au fost emise certificatele de autorizare şi legitimaţiile de membru.
 • Au fost efectuate plăţile către filialele teritoriale, inclusiv suma de 2.000 RON pentru dotări IT şi birotică.

Preşedintele Ordinului Geodezilor din România

Prof. dr. ing. Johan Neuner

 
Anunt Imprimare
14-07-2008
 • Ordinul Geodezilor din România eliberează facturi pentru sumele achitate în contul OGR de către societăţile comerciale.

 • În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 19 iunie 2008, a fost publicat Ordinul pentru aprobarea Listei geodezilor cu drept de semnătură autorizaţi de Ordinul Geodezilor din România, în baza Legii nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez.
 
Informare privind principalele activităţi desfăşurate de OGR în perioada 30.05-04.07.2008 Imprimare
14-07-2008

Conducere/legislaţie:

 • Adoptarea de către Senat a Legii de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă nr 40/2008 pentru modificarea art 40 din Legea 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez. ( Legea se află în procesul legislativ la Camera Deputaţilor cu nr. PL-372/17.06.2008).
 • Promulgarea şi publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 410/02.06.2008, a Legii nr. 117/27.05.2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România care, în anexa nr. 2, include profesia de geodez ca profesie reglementată, iar în anexa nr. 3 prevede că Ordinul Geodezilor constituie autoritatea competentă în România pentru profesia de geodez, în conformitate cu prevederile Directivei Europene nr. 2005/36/CE .
 • Comunicarea la birourile permanente şi comisiile principale ale Senatului, Camerei deputaţilor, precum şi la Curtea Constituţională, MECT, MIMMCTPL şi ANCPI despre intrarea în vigoare a Legii 117/2008, precum şi argumentele OGR de respingere a propunerii legislative depuse la Senat.
 • Depunerea la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a Iniţiativei legislative privind Proiectul de lege de modificare şi completare a Legii 16/2007, agreat de OGR, aflat în procesul legislativ cu nr BP 611 din 25.06.2008.
 • Publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 458 din 19.06.2008, a Listei geodezilor cu drept de semnătură autorizaţi de OGR şi înscrişi în RNG până la data de 10.06.2008, respectiv 1584 de specialişti.
 • Transmiterea argumentelor OGR către directorul Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din MECT pentru a interveni în Parlament împotriva Propunerii legislative.
 • Transmiterea la ANCPI, cu nr. 822/05.06.2008, a Proiectului Protocolului ce urmează a fi încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Ordinul Geodezilor din România privind colaborarea pe bază de parteneriat activ, în vederea creării instrumentului juridic pentru realizarea obiectivelor comune conferite de Legea 7/1996, republicată şi Legea 16/2007, pentru analiză şi punct de vedere.
 • Transmiterea punctului de vedere al OGR la ANCPI privind Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 16/2007.
 • Depunerea argumentelor OGR la Preşedintele Curţii Constituţionale, pentru contracararea Dosarului nr. 792/2008 privind neconstituţionalitatea unor prevederi ale Legii 16/2007.
 • Participarea reprezentantului OGR la Bruxelles la activităţile prilejuite de Ziua profesiilor liberale.
 • Participarea reprezentantului OGR la activitatea de lansare în România a Sistemului Informatic pentru Piaţa Internă (IMI) în România, referitor la libera circulaţie a persoanelor, sistem adresat Autorităţilor Competente în baza Directivei 36UE.
 • Depunerea întâmpinărilor la instanţele de judecată pentru dosarele aflate pe rol.
 • Desfăşurarea şedinţelor Comisiei de autorizare şi ale Comisiei de examinare.
 • Încărcarea bazei de date a Registrului naţional al geodezilor şi tipărirea certificatelor de autorizare şi a legitimaţiilor de membru.
 • Efectuarea plăţilor către filialele care au cod fiscal şi cont în bancă, inclusiv sumele pentru dotări IT şi birotică.

Preşedintele Ordinului Geodezilor din România

Prof. dr. ing. Johan Neuner

 
Sedinta colegiului director - Convocator Nr. 841/04.07.2008 Imprimare
04-07-2008
În temeiul art. 28 din Legea nr. 16/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez şi a art. 22 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez (ROF), sunteţi invitat să participaţi la şedinţa Colegiului director, care va avea loc la sediul Ordinului Geodezilor din România (Str. Ion Maiorescu nr. 67, Sector 2, Bucureşti – Bucur Obor), în data de 04.07.2008, orele 09.00.

Ordinea de zi :

 1. Informare
 2. Analizarea contestaţiilor formulate împotriva unor hotărâri ale Comisiei de autorizare şi a cererilor pentru obţinerea unor grade superioare de autorizare, depuse la Secretariatul Ordinului.
 3. Analizarea posibilităţilor de achiziţionare a unui sediu pentru OGR.
 4. Analizarea propunerilor legislative de modificare/ completare a Legii 16/2007 şi corelarea acesteia cu Legea nr. 117/2008.
 5. Probleme ale activităţii curente:
  • Analizarea sesizării Comisiei de autorizare nr. 826/13.06.2008 privind procedura de reanalizare a unor dosare de autorizare.

B. În urma analizării documentelor înscrise pe ordinea de zi, Colegiul director a luat următoarele decizii:

 1. Informarea se publică pe site-ul www.ogr2007.ro ;
  • a) În urma analizării contestaţiei depuse la Colegiu s-a decis respingerea acesteia, ca neîntemeiată;
  • b) Privind modul de utilizare a parafelor OGR şi modul de soluţionare a cererilor de reanalizare a listelor suplimentare de lucrări, pentru obţinerea unor grade superioare, a fost emis Ordinul Preşedintelui Ordinului Geodezilor din România nr. 17/2008, ce se difuzează preşedinţilor filialelor teritoriale OGR şi se publică pe site.
 2. Colegiul director a decis ca un Grup de lucru format din membri ai Colegiului să studieze posibilitatea achiziţionării unui sediu pentru OGR.
 3. Avocatul Ordinului va analiza prevederile Legii nr. 117/2008, Legii 200/2004, Legii 16/2007 şi P roiectului de Hotărâre a Guvernului privind condiţiile şi procedura de recunoaştere a titlului de geodez şi de acordare a dreptului de semnătură pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene şi va prezenta concluzii în următoarea şedinţă a Colegiului director.
 4. A fost emis Ordinul Preşedintelui Ordinului Geodezilor din România nr. 17/2008 .

Preşedintele Ordinului Geodezilor din România

Prof. dr. ing. Johan Neuner

 
Informare activitati OGR 18.04-30.05.2008 Imprimare
11-06-2008
Conducere/legislaţie:
 • A fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 410/2008 Legea nr. 117/27.05.2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România care, în anexa nr. 3, legiferează că Ordinul Geodezilor din România este autoritatea competentă pentru profesia de geodez.
 • Depunerea memoriilor la preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor, preşedinţii birourilor permanente şi comisiilor juridice din cele două camere parlamentareprivind argumentele Ordinului Geodezilor din România, precum şi Proiectul Legii propus de Ordin, pentru contracararea Propunerii legislative depuse în Senat (nr. L342/2008) de modificare a Legii 16/2007.
 • Depunerea scrisorilor către preşedinţii comisiilor juridice a celor două Camere ale Parlamentului pentru invitarea reprezentanţilor Colegiului director la dezbaterea Propunerii legislative depuse la Senat de modificare a Legii 16/2007.
 • A fost înaintat Primului ministru Călin Popescu TăriceanuProiectul Ordonanţei de urgenţă de modificare şi completare a Legii 16/2007 propus de Ordin, precum şi a memoriului cu argumentele necesare pentru ca Guvernul să nu emită punct de vedere favorabil la Propunerea legislativă depusă la Senat de modificare a Legii 16/2007.
 • Depunerea memoriului Ordinului la Preşedintele Curţii Constituţionale, pentru contracararea Dosarului nr. 792/2008 privind neconstituţionalitatea unor prevederi ale Legii 16/2007, depus de Avocatul Poporului.
 • Participarea reprezentanţilor OGR la şedinţa Comisiei de muncă din Senatul României pentru dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2008. Comisia de muncă a avizat vaforabil proiectul de lege.
 • Desfăşurarea unei întălniri cu vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Valer Dorneanu şi preşedinta Comisiei juridice din Senat, doamna Norica Nicolai, privind susţinerea proiectului de lege propus de către OGR. Urmează ca reprezentanţii OGR să fie invitaţi la şedinţa Comisiei juridice de analiză a proiectului de lege.

Transmiterea la ANCPI a Proiectului Hotărârii de Guvern privind condiţiile şi procedura de recunoaştere a titlului de geodez şi de acordare a dreptului de semnătură pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, refăcut conform observa- ţiilor MIRA.

 • Preşedintele Uniunii Profesiilor Liberale din România a confirmat, cu adresa nr. 6359/16.05.2008, înscrierea Ordinului Geodezilor în UPLR şi în Consiliul European al Profesiilor Liberale ( CEPLIS ), începând cu data de 01.04.2008.
 • Avocatul OGR a atacat, prin acţiune în contenciosul administrativ, la Curtea de Apel Bucureşti, Circulara emisă de către ANCPI cu nr. 350004/29.02.2008, referitoare la categoriile de specialişti care au dreptul să execute lucrări după data de 20.03.2008.
 • Avocatul OGR a atacat, prin acţiune în contenciosul administrativ, la Curtea de Apel Bucureşti, Ordonanţa de Urgenţă nr. 40/2008, ca fiind neconstituţională.
 • Avocatul OGR a depus în termen întâmpinările la instanţele de judecată pentru dosarele aflate pe rol.
 • Comisia de autorizare a analizat 1796 de dosare din totalul de 1806 depuse până în prezent.
 • Baza de date a Registrului naţional al geodezilor a fost încărcată cu datele a 1796 geodezi autorizaţi cu drept de semnătură şi au fost tipărite certificatele de autorizare şi legitimaţiile de membru corespunzătoare.
 • Au fost efectuate plăţile către filialele teritoriale care au obţinut cod fiscal şi cont în bancă.

Preşedintele Ordinului Geodezilor din România

Prof. dr. ing. Johan Neuner
 
Convocator - Şedinţa Colegiului director Imprimare
11-06-2008

Nr.788 /20.05.2008

CONVOCATOR

În temeiul art. 28 din Legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez şi a art. 22 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez (ROF) s-au desfăşurat:

 • Şedinţa Colegiului director , la Sibiu, în data de 30.05.2008.

Ordinea de zi a şedinţei Colegiului director :

 • Informare.
 • Discutarea propunerilor şi observaţiilor ANCPI la Proiectul Normelor metodologice de aplicare a Legii 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez şi definitivarea acestora.
 • Analizarea contestaţiilor forumulate împotriva unor hotărâri ale Comisiei de autorizare, depuse la Secretariatul Ordinului în baza art. 73 din ROF.
  • Fundamentarea proiectului Protocolului de colaborare a OGR cu ANCPI.
  • Aprobarea sumelor din bugetul OGR ce urmează a fi transferate filialelor teritoriale.
  • Probleme ale activităţii curente:
 • Aprobarea plăţii cotizaţiei pentru trim II către UPLR;
 • Aprobarea Deciziei privind numirea reprezentanţilor Colegiului în grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă în domeniul profesiilor liberale;
 • Şedinţa Colegiului director cu preşedinţii filialelor teritoriale OGR , la Sibiu, în data de 31.05.2008:
 • Definitivarea textului Proiectului de protocol de colaborare a OGR cu ANCPI.
 • Probleme ale filialelor teritoriale;

În urma analizării documentelor înscrise pe ordinea de zi, Colegiul director a luat următoarele decizii:

 • Informarea prezentată de Preşedintele Ordinului se publică pe site-ul OGR.
 • Ordinul va comunica, prin avocatul său, sub formă de plângere prealabilă către ANCPI, neacceptarea propunerilor laProiectul Normelor metodologice de aplicare a Legii 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, cu motivaţiile necesare.
 • Colegiul director a luat următorele decizii privind soluţionarea contestaţiilor (din totalul de 9):
 • 7 contestaţii au fost admise, cu soluţiile: 5 au fost retrimise la Comisia de autorizare pentru reanalizare; 2 au fost rezolvate favorabil;
 • 2 au fost respinse.
 • Proiectul Protocolului, ce urmează a fi încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Ordinul Geodezilor din România, privind colaborarea pe bază de parteneriat activ în vederea creării instrumentului juridic pentru realizarea obiectivelor comune, conferite de Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, modificată şi republicată în M.Of. nr. 201/03/200 şi Legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez nr. 16/2007, publicată în M.Of. Nr. 43/19.01.2007, a fost aprobat în prima variantă şi transmis la ANCPI, cu nr. 822/05.06.2008, pentru analiză şi propuneri.
 • Colegiul director a decis transferarea către filialele teritoriale, care au cod fiscal şi cont bancar, a sumelor ce li se cuvin din cotizaţiile achitate de către membri filialei, conform prevederilor art.46 alin. (4) din ROF.
 • Colegiul a aprobat plata cotozaţiei pentru trim. II/2008 către Uniunea Profesiilor Liberale din România, a cărei membru este începând cu data de 01.04.2008.
 • Colegiul a numit în G rupul de lucru pentru elaborarea Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă în domeniul profesiilor liberale pe următorii:
  • Novac Gheorghe, Vicepreşedinte al OGR;
  • Manolache Valeriu, membru al Colegiului;
  • Jianu Nicolae, membru al Colegiului.

8. Colegiul a aprobat virarea către fiecare filială teritorială a sumei de 2.000 RON pentru dotarea cu aparatură IT şi birotică, în afara procentului din cotizaţii.

Preşedintele Ordinului Geodezilor din România

Prof. dr. ing. Johan Neuner
 
Plangere ANCPI Imprimare
10-03-2008

CĂTRE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

În atenţia Domnului Director general  Robert Iulian Tatu

Spre ştiinţă directorilor

OFICIILOR DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ


Ordinul Geodezilor din România, cu sediul în Bucureşti , Str. Ion Maiorescu nr. 67, Sector 2, reprezentat legal de Preşedintele Ordinului, prof. dr. ing. JOHAN NEUNER, prin avocat Vasilica Coroiu,

în temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 554/2005 privind contenciosul administrativ,  formulăm

PLÂNGERE PREALABILĂ

Prin care solicităm de urgenţă să revocaţi Actul administrativ, întocmit sub forma unei circulare interne, înregistrată sub nr. 350.004/29.02.2008 ,  prin care dispuneţi măsuri privind procedura de realizare a lucrărilor din domeniul geodeziei şi cadastrului şi formulaţi precizări privind  persoanele considerate a fi  abilitate să întocmească documentaţii cadastrale, raportat la pachetul legislativ ce reglementează  activitatea din domeniu, respectiv Legea 7/1996 , Legea 16/2007 şi  Legea 217/2007.

Conţinutul acestei circulare generează interpretări eronate ale textelor de lege invocate  din următoarele considerente:

În primul rând,  art. 4 din Legea 7/1996, la care faceţi referire, a fost abrogat în totalitate prin art. I pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2004. Conform Legii 16/2007, prin  art. 46 alin. (2) se precizează expres că: “orice  alte dispoziţii contrare se abrogă’’, în consecinţă orice act normativ ce contravine legii speciale nu mai are eficienţă juridică.

În al doilea rând, se impune revocarea acestui act normativ cu atât mai mult cu cât şi trimiterile pe care le faceţi la Legea 217/2007 sunt de natură a da interpretări eronate cu privire la sfera de aplicare a acestei legi, pornind de la faptul că această lege face o precizare clară, în sensul că se referă la documentaţiile cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor  agricole şi nu a altor terenuri.

Cu privire la interpretarea dată prevederilor art. 3 lit. b) din Legea 217/2007, apreciem că înţelesul dat de Dumneavoastră acestor reglementări poate da naştere la interpretări contradictorii, care nu vor avea ca efect decât o bulversare a activităţii în domeniu, situaţie pe care considerăm că nu este agreată nici de OGR şi nici de către ANCPI, interesul fiind comun cu privire la exercitarea profesiei de geodez pe criterii de profesionalism şi onorabilitate, aşa cum sunt definite la art. 8 din Legea 16/2007.

Din interpretarea Legii 217/2007 rezultă,  conform prevederilor  art. 3 lit. b), că absolvenţii cu studii postliceale pot executa  lucrări de cadastru, ori dreptul de a efectua lucrări nu este interzis de Legea 16/2007, fiecare persoană având dreptul de a încheia, în condiţiile legislaţiei muncii, un contract în temeiul căruia poate să presteze un anumit serviciu. Însă, în contextul Legii 16/2007, la art. 5 se prevede că ’’lucrările nu pot fi recunoscute legal decât dacă sunt realizate de un geodez cu drept de semnătură’’, drept pe care o persoană  nu îl poate dobândi decât în temeiul procedurii instituită de Legea 16/2007 .

Alineatul ultim al actului administrativ contestat este confuz, fiind redactat de o asemenea manieră încât se poate interpreta că toate persoanele autorizate anterior pot, fără nici o distincţie, chiar în situaţia existenţei Legii 16/2007, să efectueze lucrări în aceleaşi condiţii ca cele stabilite în baza Regulamentului 538/2001 care, în opinia noastră, este abrogat expres prin abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2000, urmare a adoptării Legii 16/2007.

Apreciem că o asemenea interpretare ar conduce la încălcarea Legii 16/2007. Ori, conform art. 16 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI "nimeni nu este mai presus de lege", respectarea legii fiind  obligaţia principală a oricăror personae, cu atât mai mult a unei instituţii de stat de rangul ANCPI.

Având în vedere abuzul evident comis prin emiterea unui act contrar prevederilor legale exprese prevăzute în două legi în vigoare, vă rugăm să analizaţi această PLÂNGERE şi, pe cale de consecinţă, să dispuneţi revocarea ei, în caz contrar vom apela la justiţie şi vom sesiza instituţiile abilitate ale Statului.

Contactul cu realităţile juridice din ţările Uniunii Europene, referitor la includerea dreptului la o bună administrare, care înseamnă şi obligaţia administraţiei de a reflecta asupra sesizărilor făcute, ne determină să apelăm la procedura prealabilă, tocmai pentru a evita un litigiu.

Dacă va fi necesar, ne vom adresa şi instituţiilor europene abilitate.

Considerăm că este preferabil ca starea conflictuală să poată fi rezolvată prin procedură necontencioasă,  motiv pentru care vă rugăm să dispuneţi măsura revocării acestui act administrativ.

Avocat Vasilica Coroiu
 
<< Start < Înapoi 1 2 Înainte > Sfârşit >>

Rezultate 13 - 21 din 21