Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
Home arrow Autorizare
Precizari privind plata taxei de autorizare si a cotizatiei pe anul 2008 Imprimare
10-01-2008

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 16/2007 şi art. 17 lit. i) din ROF,

Conferinţa naţională a Ordinului din data de 22 iunie 2007 a aprobat:

 • Valoarea taxei de autorizare - 1.000 lei ;
 • Valoarea cotizaţiei pe anul 2008 - 1.800 lei.

Taxa de autorizare şi cotizaţia se achită în contul OGR:

 • IBAN RO39 BRDE 445S V867 0573 4450, deschis la Filiala Tei, Sector 2, Bucureşti;
 • Codul fiscal - 22143907.

Geodezii autorizaţi de OGR şi înscrişi în Registrul naţional al geodezilor, care nu achită cotizaţia în termenul prevăzut la art. 61 lit. f) din ROF, respectiv până la 30 iunie a anului curent, sunt supuşi suspendării conform prevederilor art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 16/2007.

Persoanele fizice şi juridice care achită taxe de autorizare, de examinare sau cotizaţii în contul OGR, vor transmite prin fax ( nr 021-2521374 sau 021-2521375 ) copii de pe ordinele de plată cu menţionarea expresă a numelui fiecărui geodez pentru care s-a efectuat plata, destinaţia sumei şi filiala/judeţul, conform  următoarelor exemple:

 • taxă autorizare - 1000 lei pentru Georgescu Ion, jud Timiş;
 • taxă examinare - 300 lei  pentru Popescu Nicolae, jud Gorj;
 • cotizaţie - 1.800 lei  pentru Ionescu George, pe anul 2008, Filiala Timiş;
 • cotizaţie - 900 lei pentru Damian Dorin, restanţa pentru anul 2007, Filiala Dolj

 

Preşedintele Ordinului Geodezilor din România,

Prof. dr. ing. Johan Neuner

 
Precizari ale comisiei de autorizare Imprimare
29-11-2007

 

In urma analizei dosarelor de autorizare, depuse până în prezent la Comisia de autorizare, au rezultat o serie de observaţii, astfel:

 • nu toţi geodezii respectă cerinţele formulate de Ordinul Geodezilor din România privind întocmirea dosarelor de autorizare, publicate pe site-ul www.ogr2007.ro ;
 • au fost trimise la comisie dosare incomplete, cu documente lipsă, unele nesemnate şi chiar documente nelegalizate;
 • documentele din dosare nu se referă în totalitate la persoana în cauză;
 • sunt adăugate documente ce nu au fost solicitate sau care conţin unele informaţii redundante.
 • lucrările executate, înscrise în listă, nu justifică acordarea gradului solicitat.

Pentru evitarea situaţiilor de respingere/amânare a unor dosare, Comisia de autorizare  solicită din partea geodezilor:


 • atenţie sporită la întocmirea dosarelor, respectarea tuturor prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a OGR şi a precizărilor publicate pe site;
 • dosarul  să conţină toate piesele, iar acestea să fie aşezate  în ordinea prevăzută în Continutul dosarului de autorizare ;
 • toate documentele de la dosar trebuie semnate de către solicitant ;
 • redactarea documentelor din dosar să fie efectuată pe calculator, pentru a se evita preluarea eronată a datelor ; fişierele model, de pe site-ul www.ogr2007.ro, sunt tip *.doc şi pot fi completate direct pe computer;
 • nu se admit dosare care conţin documente (fişierele model) completate cu pixul, ilizibile ;
 • lista de lucrări va include pe cele corespunzătoare gradului de autorizare solicitat (ultimii 5 ani în detaliu, iar în rest doar lucrări reprezentative), cu precizarea colectivului care a elaborat lucrarea, beneficiarul acesteia şi contractul pe baza căruia s-a executat lucrarea;

Pentru geodezii care solicită gradul I de autorizare :

 • lista de lucrări executate trebuie să conţină acele lucrări (semnificative şi diversificate) corespunzătoare gradului, conform Anexei nr. 1 din ROF ;
 • CV-ul să includă lista de apariţii editoriale semnificative, publicaţii, comunicări ştiinţifice la conferinţe sau simpozioane ( titlul, editura, locul si anul apariţiei, dacă este cazul );

Pentru geodezii care solicită gradul III de autorizare şi au un stagiu  profesional de minim 2 ani (absolvenţi cu studii de specialitate, care se încadrează în prevederile art. 11 al. (2)şi (3) din Legea 16/2007):

 • pot fi autorizaţi în condiţiile prevederilor art. 70 alin. (3) lit. a) şi b) din ROF;
 • trebuie sa facă dovada efectuării stagiului profesional şi să prezinte portofoliul lurărilor la care a colaborat în perioada de stagiu, conform art. 8 al. (3) din Legea 16 / 2007;
 • dovada efectuării stagiului profesional, după obţinerea diplomei de absolvire, este declaraţia eliberată de un geodez autorizat sub îndrumarea căruia şi-a desfăşurat activitatea;

Pentru geodezii care solicită exercitarea dreptului de semnătură în cadrul unei societăţi comerciale :

 • este necesară precizarea societăţii comerciale şi documentul din care să rezulte că aceasta are ca obiect de activitate domeniul geodeziei (copie  de pe Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului) din care să rezulte Codul CAEN, CUI ;
 • respectarea modelelor impuse de Comisia de autorizare pentru dotarea cu aparatură şi software de specialitate (tip aparat, serie aparat, serie/număr licenţă software).
 
Precizări privind depunerea dosarului de autorizare Imprimare
03-10-2007
 1. Dosarul de autorizare complet se depune şi se înregistrează la filiala teritorială, care va formula punctul sau de vedere, conform art. 65 alin. (4) din ROF;

 2. Până la înfiinţarea filialelor teritoriale, dosarul de autorizare complet şi punctul de vedere (conform art. 65, alin (5) din ROF) vor fi transmise la secretariatul Ordinului de către membrul Colegiului director reprezentant al regiunii de dezvoltare;

 3. Geodezii care au depus dosare la Comitetul de iniţiativă, înainte de constituirea Ordinului, vor întocmi un dosar nou, conform ROF-ului şi cerinţelor Comisiei de autorizare. La noul dosar nu se vor mai ataşa dovezile plăţilor taxei de autorizare şi a cotizaţiei UGR pe anul 2007. Diplomele de studii vor fi ataşate în copii nelegalizate.
 
Conţinutul dosarului de autorizare Imprimare
03-10-2007
 1. Cerere pentru autorizarea dreptului de semnătură adresată Ordinului, model Anexa nr. 2a (pentru geodezii români) sau Anexa nr. 2b (pentru cetăţenii din UE, SEE sau CH) din ROF;

 2. Copie legalizată după diploma de studii conform art. 2 din Lege şi, după caz, după titluri ştiinţifice sau cursuri de pregătire şi perfecţionare postuniversitare. Copie legalizată după foaia matricolă anexă la diploma de studii superioare, pentru persoanele care se încadrează în prevederile art. 65 alin. (3) din ROF;

 3. Copie după certificatul de autorizare emis de ANCPI / OCPI, respectiv de ONCGC / OJCGC, după caz. Această copie este obligatorie numai pentru geodezii care au fost autorizaţi anterior datei depunerii cererii pentru autorizare la Ordin;

 4. Curriculum vitae cu specificarea studiilor şi a stagiului profesional, model OGR;

 5. - Lista principalelor lucrări realizate în domeniul geodeziei şi a celor la care a participat/colaborat (denumirea lucrării, zona, perioada), model OGR;
  - Dovada (înscrisuri)  efectuării stagiului profesional, conform art. 8 alin. (3) din Legea nr. 16/2007, dacă este cazul;

 6. Declaraţie pe proprie răspundere privind modul de exercitare a dreptului de semnătură în cadrul unui birou individual sau într-o societate comercială care are obiectul principal de activitate în domeniul geodeziei, cu precizarea acesteia (denumire, adresa sediului, CUI);
  • În cazul în care geodezul care solicită dreptul de semnătură declară exercitarea acestui drept într-un birou individual se vor prezenta înscrisuri, prin care să se facă dovada că deţine în proprietate personală aparatură, computer PC şi software specializat şi licenţiat pentru executarea lucrărilor pentru care solicită autorizarea dreptului de semnătură, model OGR;
  • În cazul în care geodezul care solicită dreptul de semnătură declară exercitarea acestui drept în societatea comercială precizată, înscrisurile privind existenţa şi proprietatea privind aparatura, computer PC şi software specializat şi licenţiat vor proveni de la firma nominalizată, însoţită de o adeverinţă de la locul de muncă, model OGR;

 7. Certificat privind cazierul judiciar, eliberat de organele abilitate, în original;

 8. Declaraţie pe proprie răspundere că îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, prevăzute de art. 53 alin. (2) din ROF, model OGR;

 9. Punctul de vedere al Colegiului director al filialei teritoriale sau reprezentantului regiunii de dezvoltare în Colegiul director al Ordinului, conform prevederilor art. 65, alin. (4) si (5) din ROF, model OGR;

 10. Dovadă privind plata taxei de autorizare, în copie;

 11. Dovada faptului ca este membru al unei asociaţii profesional-ştiinţifice, conform prevederilor art. 61, lit. h) din ROF (Uniunea Geodezilor din Romania, Societatea Română de Fotogrammetrie şi Teledetecţie sau Asociatia Cartografilor din România).

 12. Copie dupa actul de identitate;

 13. Două fotografii color 3x4 cm.

Anexe :