Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
Stiri
CONSILIUL NAŢIONAL AL ORDINULUI GEODEZILOR DIN ROMÂNIA Imprimare
19-04-2010

Întrunit în şedinţă ordinară la Sibiu, în data de 26 martie 2010, în consens cu preşedinţii filialelor teritoriale ale Ordinului, în calitate de invitaţi, a luat următoarea

HOTARARE:

 • Se aprobă proiectul Ordonanţei de urgenţă privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, rezultat în urma negocierilor reprezentanţilor Colegiului director cu ANCPI, proiect ce urmează a fi înaintat Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Guvernului.
 • Se aprobă Raportul Comisiei de cenzori privind gestiunea financiară a Ordinului în anul 2009.
 • Se aprobădescărcarea de buget pe anul 2009 a Ordinului, pe baza raportului comisiei de cenzori şi a bilanţului contabil pentru anul 2009, anexate.
 • Consiliul naţional împuterniceşte pe d-nul prof. dr. ing. Johan Neuner, Preşedintele Ordinului Geodezilor din România, să semneze documentele administrative şi financiar-bancare necesare bunei funcţionări a Ordinului şi filialelor teritoriale.
 • Consiliul naţional aprobă continuarea activităţii de colaborare cu Societatea de avocaţi, în baza contractului încheiat, pentru urgentarea adoptării actului normativ de organizare a profesiei de geodez.
 • Ordinul şi filialele teritoriale vor asigura buna gestionare a patrimoniului, conform normelor legale în vigoare, şi funcţionarea administrativă cu cheltuieli minime, până la adoptarea noilor reglementări.
 • Prezentul comunicat a fost semnat de membri Consiliului naţional şi preşedinţii filialelor teritoriale, conform tabelului anexat.

Preşedintele Ordinului Geodezilor din România

Prof. dr. ing. Johan Neuner

 
Comunicat privind şedinţa Colegiului director din data de 15 ianuarie 2010 Imprimare
29-01-2010

COMUNICAT


Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr.1150/2008, Colegiul director al Ordinului Geodezilor din România, întrunit în şedinţa din data de 15 ianuarie 2010,  a decis, în raport cu vidul legislativ creat, să acţioneze împreună cu membri filialelor pentru:
 1. Susţinerea propunerii legislative depuse în Senatul României pentru dezbatere şi adoptare, cu nr. b632/2009, privind proiectul Legii de organizare şi exercitare a profesiei de geodez şi înfiinţarea Ordinului Geodezilor din România.
 2. Ordinul va face demersurile necesare către conducerile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Guvernului pentru promovarea Ordonanţei privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, în baza Legii de abilitare nr. 9/2010.
 3. Ordinul Geodezilor din România şi filialele teritoriale vor funcţiona din punct de vedere administrativ, cu cheltuieli minime, în vederea redobândirii cadrului legal al profesiei liberale de geodez.
 4. Colegiul director a decis să fie convocat Consiliul naţional al OGR, în şedinţă ordinară, în a doua parte a lunii martie 2010, în data de 19 sau 26, probabil în oraşul Sibiu, la care vor participa şi preşedinţii filialelor teritoriale ale OGR. Ordinea de zi, data şi alte precizări vor fi comunicate ulterior.
 5. Ordinul Geodezilor din Romania vă informează că în luna mai 2010 vor avea loc două evenimente importante pentru profesia de geodez, organizate de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), Asociaţia Patronală de Cadastru, Geodezie si Cartografie (APCGC), Uniunea Geodezilor din România (UGR) şi CLGE, astfel:
  • Primul eveniment, Congresul European de Cadastru, având tema “Specialistul în măsurători cadastrale – construirea drumului spre viitor”, va avea loc în perioada 06 - 07 mai 2009,
  • Al doilea eveniment, Adunarea Generală CLGE, în perioada 07-08 mai 2010.
    
Evenimentele se vor desfăşura în Bucureşti, la Palatul Parlamentului. În acest sens, este necesar să urmăriţi documentele şi formularul de înscriere şi participare, ce vor fi publicate pe site-urile instituţiilor organizatoare.

Preşedintele Ordinului Geodezilor din România,   
Prof.  dr. ing. Johan Neuner

 
EFECTELE DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE NR. 1150 /06.11.2008 Imprimare
09-02-2009

OPINIE JURIDICĂ

I. Actele normative care au stat la baza constituirii Ordinului Geodezilor din România

Ordinul Geodezilor din România s-a constituit în temeiul prevederilor Legii nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez şi Legii nr. 7/1996, art. 63 alin. (2), conform căruia: „ Persoanele autorizate privind desfăşurarea activităţii de realizare şi de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi catrografiei de către persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României vor proceda, în baza legii speciale, la constituirea unei uniuni profesionale.’’

II. Cadrul procedural de admitere de către Curtea Constituţională a excepţiei de neconstituţionalitate a Legii 16/2007.

Prin adoptarea Deciziei nr. 1150/06.11.2008, Curtea Constituţională a avut în vedere aspecte formale, de ordin procedural, în sensul că: Potrivit Constituţiei, legile organice pot fi adoptate numai în domeniile expres prevăzute de art. 73 alin. (3), iar organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, reglementată de Legea nr. 16/2007, nu se regăseşte printre acestea şi nici, conform lit. t) a aceluiaşi alineat, printre ’’celelalte domenii’’.

În consecinţă, admiterea excepţiei se datorează numai faptului că legea a fost adoptată ca lege organică. Raportat la domeniul de reglementare, procedura de adoptare a legii trebuia să fie, conform prevederilor constituţionale, cea stabilită pentru legile ordinare. Prin urmare, nu s-a apreciat neconstituţional conţinutul Legii 16/2007.

III. Vidul legislativ creat ca urmare a admiterii excepţiei de neconstituţionalitate

Anterior adoptării Legii 16/2007, desfăşurarea activităţii de realizare şi de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei de către persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României era reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr.10/2000.

Conform prevederilor art. 46 alin. (2) din Legea 16/2007, Ordonanţa Guvernului nr. 10/2000 a fost abrogată.

Potrivit prevederilor art. 62 alin. (3) din Legea 24/2000, privind normele de tehnică legislativă :’’Abrogarea unei dispoziţii sau a unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ iniţial.’’

În acest context, rezultă că se impune corelarea de către Parlamentul României sau Guvern, potrivit art. 31 alin. (3) din Legea 47/1992, privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a prevederilor Legii 16/2007 cu dispoziţiile constituţionale, cerinţă ce se impune şi ca urmare a implementării Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi calificărilor profesionale.

Reglementarea prin lege specială a profesiei de geodez va crea cadrul legal ce va conferi posibilitatea geodezilor înscrişi în ordinul profesional să practice profesia şi în spaţiul Comunităţii Europene .

IV. Efectul admiterii excepţiei de neconstituţionalitate a Legii 16/2007

Art. 31 alin. (3) din Legea 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale stipulează: ’’Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare constatate ca fiind neconstituţionale îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constuţionale, dacă în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după, caz, nu pune de acord prevederile constituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.’’

Art. 147 alin. (4) din Constituţie statuează: ’’Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.’’

Faţă de acest cadru legislativ, rezultă următoarele:

a) Legea constituie o modalitate de înfiinţare a unei persoane juridice, Ordinul fiind atestat ca persoană juridică de drept privat, apolitică şi de interes public prin Legea 16/2007, lege care şi-a încetat efectele ca urmare a admiterii excepţiei de neconstituţionalitate prin Decizia 1150/06.11.2008.

b) Având în vedere că efectele juridice ale Deciziei 1150/06.11.2008 operează numai pentru viitor, rezultă că încetarea efectelor Legii16/2007 nu pot conduce la desfiinţarea Ordinului, în caz contrar s-ar încălca principiul neretroactivităţii, consacrat de prevederile art. 147 alin. (4) din Constituţie.

c) Luând în consideraţie competenţele stabilite de Legea fundamentală prin art. 73-78, în ceea ce priveşte atribuţiile Parlamentului, şi art. 142-147 privind atribuţiile Curţii Constituţionale, rezultă că numai autoritatea emitentă, în speţă Parlamentul României, are competenţa de a corela legea conform cerinţelor constituţionale, admiterea excepţiei neechivalând cu abrogarea legii.

d) Apreciem că, în virtutea prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea 7/1996, Ordinul poate să funcţioneze în continuare, dar în cadrul unor parametrii care ţin de funcţionarea internă, nemaiavând, până la elaborarea unui nou act normativ, posibilitatea să emită acte privind autorizarea persoanelor pentru dobândirea dreptului de semnătură, funcţionarea comisiilor, publicarea Registrului Naţional al Geodezilor.

e) În cadrul activităţii de funcţionare internă, considerăm că pot fi efectuate activităţi de organizare, evidenţă, administrarea patrimoniului, efectuarea cheltuielilor de întreţinere şi personal. Aceast punct de vedere este agreat şi de membrii Colegiului director.

Menţionăm că aspectele juridice pe care le-a declanşat Decizia Curţii Constituţionale au un caracter deosebit, nereglementat expres de actele normative şi neclarificat de doctrină, opinia a fost ca şi în cazul declarării ca neconstituţională a Legii CNSAS, că instituţia nu se desfiinţează prin declararea ca neconstituţională a legii, existând obligaţia Parlamentului României şi a Guvernului de a adopta un act normativ, corelat cu procedura şi normele constituţionale.

Precizăm că în România sunt reglementate prin lege o serie de profesii ce au conferit persoanelor care au întrunit condiţiile de exercitare un nou statut bazat pe competenţă, profesionalism şi respect în relaţiile cu beneficiarii, persoane fizice şi juridice, cu posibilitatea exercitării profesiei şi în spaţiul Comunităţii Europene. Spre ştiinţă amintim: Legea 308/2004, privind profesia de medic dentist, Legea 184/2001 legea arhitecţilor, Legea 306/2004, privind exercitarea profesiei de medic, Legea 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat, Legea 36/1995 a notarilor publici etc.

Având în vedere cadrul legislativ european şi naţional, privind exercitarea profesiilor liberale, apreciem că trebuie să existe din partea tuturor specialiştilor respect faţă de statutul profesiei, consens privind aportul pentru promovarea, susţinerea şi reglementarea acestei profesii prin lege specială.

Această notă reprezintă un punct de vedere privind efectele Deciziei nr. 1150/06.11.2008, fără a avea pretenţia că este o interpretare imbatabilă, raportat la complexitatea speţei.

Avocat Coroiu Vasilica

 
Sarbatori fericite ! Imprimare
23-12-2008

Ordinul Geodezilor din România vă urează
Sărbători fericite şi realizări remarcabile în NOUL AN - 2009 !


Image
 
Ordin ANCPI 547/13.10.2008 Imprimare
20-10-2008

privind desemnarea domnului Marius Arthur URSU Director directia de cadastru ca reprezentant ANCPI in cadrul Colegiului director al OGR.

 

Descarca Ordin ANCPI 547/13.10.2008

 
Anunt Imprimare
14-07-2008
 • Ordinul Geodezilor din România eliberează facturi pentru sumele achitate în contul OGR de către societăţile comerciale.

 • În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 19 iunie 2008, a fost publicat Ordinul pentru aprobarea Listei geodezilor cu drept de semnătură autorizaţi de Ordinul Geodezilor din România, în baza Legii nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez.
 
Plangere ANCPI Imprimare
10-03-2008

CĂTRE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

În atenţia Domnului Director general  Robert Iulian Tatu

Spre ştiinţă directorilor

OFICIILOR DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ


Ordinul Geodezilor din România, cu sediul în Bucureşti , Str. Ion Maiorescu nr. 67, Sector 2, reprezentat legal de Preşedintele Ordinului, prof. dr. ing. JOHAN NEUNER, prin avocat Vasilica Coroiu,

în temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 554/2005 privind contenciosul administrativ,  formulăm

PLÂNGERE PREALABILĂ

Prin care solicităm de urgenţă să revocaţi Actul administrativ, întocmit sub forma unei circulare interne, înregistrată sub nr. 350.004/29.02.2008 ,  prin care dispuneţi măsuri privind procedura de realizare a lucrărilor din domeniul geodeziei şi cadastrului şi formulaţi precizări privind  persoanele considerate a fi  abilitate să întocmească documentaţii cadastrale, raportat la pachetul legislativ ce reglementează  activitatea din domeniu, respectiv Legea 7/1996 , Legea 16/2007 şi  Legea 217/2007.

Conţinutul acestei circulare generează interpretări eronate ale textelor de lege invocate  din următoarele considerente:

În primul rând,  art. 4 din Legea 7/1996, la care faceţi referire, a fost abrogat în totalitate prin art. I pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2004. Conform Legii 16/2007, prin  art. 46 alin. (2) se precizează expres că: “orice  alte dispoziţii contrare se abrogă’’, în consecinţă orice act normativ ce contravine legii speciale nu mai are eficienţă juridică.

În al doilea rând, se impune revocarea acestui act normativ cu atât mai mult cu cât şi trimiterile pe care le faceţi la Legea 217/2007 sunt de natură a da interpretări eronate cu privire la sfera de aplicare a acestei legi, pornind de la faptul că această lege face o precizare clară, în sensul că se referă la documentaţiile cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor  agricole şi nu a altor terenuri.

Cu privire la interpretarea dată prevederilor art. 3 lit. b) din Legea 217/2007, apreciem că înţelesul dat de Dumneavoastră acestor reglementări poate da naştere la interpretări contradictorii, care nu vor avea ca efect decât o bulversare a activităţii în domeniu, situaţie pe care considerăm că nu este agreată nici de OGR şi nici de către ANCPI, interesul fiind comun cu privire la exercitarea profesiei de geodez pe criterii de profesionalism şi onorabilitate, aşa cum sunt definite la art. 8 din Legea 16/2007.

Din interpretarea Legii 217/2007 rezultă,  conform prevederilor  art. 3 lit. b), că absolvenţii cu studii postliceale pot executa  lucrări de cadastru, ori dreptul de a efectua lucrări nu este interzis de Legea 16/2007, fiecare persoană având dreptul de a încheia, în condiţiile legislaţiei muncii, un contract în temeiul căruia poate să presteze un anumit serviciu. Însă, în contextul Legii 16/2007, la art. 5 se prevede că ’’lucrările nu pot fi recunoscute legal decât dacă sunt realizate de un geodez cu drept de semnătură’’, drept pe care o persoană  nu îl poate dobândi decât în temeiul procedurii instituită de Legea 16/2007 .

Alineatul ultim al actului administrativ contestat este confuz, fiind redactat de o asemenea manieră încât se poate interpreta că toate persoanele autorizate anterior pot, fără nici o distincţie, chiar în situaţia existenţei Legii 16/2007, să efectueze lucrări în aceleaşi condiţii ca cele stabilite în baza Regulamentului 538/2001 care, în opinia noastră, este abrogat expres prin abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2000, urmare a adoptării Legii 16/2007.

Apreciem că o asemenea interpretare ar conduce la încălcarea Legii 16/2007. Ori, conform art. 16 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI "nimeni nu este mai presus de lege", respectarea legii fiind  obligaţia principală a oricăror personae, cu atât mai mult a unei instituţii de stat de rangul ANCPI.

Având în vedere abuzul evident comis prin emiterea unui act contrar prevederilor legale exprese prevăzute în două legi în vigoare, vă rugăm să analizaţi această PLÂNGERE şi, pe cale de consecinţă, să dispuneţi revocarea ei, în caz contrar vom apela la justiţie şi vom sesiza instituţiile abilitate ale Statului.

Contactul cu realităţile juridice din ţările Uniunii Europene, referitor la includerea dreptului la o bună administrare, care înseamnă şi obligaţia administraţiei de a reflecta asupra sesizărilor făcute, ne determină să apelăm la procedura prealabilă, tocmai pentru a evita un litigiu.

Dacă va fi necesar, ne vom adresa şi instituţiilor europene abilitate.

Considerăm că este preferabil ca starea conflictuală să poată fi rezolvată prin procedură necontencioasă,  motiv pentru care vă rugăm să dispuneţi măsura revocării acestui act administrativ.

Avocat Vasilica Coroiu