Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
Home arrow Despre noi arrow Scurt istoric
Scurt istoric
Cine suntem ? Imprimare

Ordinul Geodezilor din RomâniaOrdinul Geodezilor din România este înfiinţat şi funcţionează în conformitate cu Legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez nr. 16/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2007. Ordinul Geodezilor din România este organizaţie profesională, nonprofit, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu şi buget proprii, autonomă şi independentă.

Ordinul are are rolul de a reprezenta şi ocroti, la nivel naţional şi internaţional, interesele profesiei de geodez.

Forurile de conducere ale Ordinului sunt: Conferinţa naţională, Consiliul naţional, Colegiul director şi Preşedintele Ordinului.

Ordinul are sediul central în municipiul Bucureşti şi este organizat cu filiale în teritoriu.

Activitatea Ordinului se finanţează din taxe de înscriere, cotizaţii anuale ale membrilor, fonduri rezultate din manifestări ştiinţifice, economice şi drepturi editoriale specifice pe care le desfăşoară, precum şi din donaţii legale, sponsorizări sau alte surse, în condiţiile legii.

Ordinul este singura asociaţie profesională care acordă geodezilor dreptul de semnătură şi gestionează Registrul Naţional al Geodezilor.

Geodezul dobândeşte drept de semnătură dacă îndeplineşte condiţiile de onorabilitate şi de stagiu profesional. Dobândirea dreptului de semnătură atrage obligatoriu înscrierea geodezului în Registrul Naţional al Geodezilor, care se publică anual în Monitorul Oficial al României.

Dreptul de semnătură implică asumarea de către geodezul care îl exercită a întregii responsabilităţi profesionale faţă de beneficiar şi de autorităţile publice cu privire la realizarea proiectelor şi lucrărilor de specialitate, cu respectarea legislaţiei în domeniu.

Activitatea geodezului reprezintă un serviciu de interes public cu implicaţii tehnice, economice, sociale, juridice şi are statutul unei funcţii autonome exercitate în cadrul unei profesii liberale. În exerciţiul profesiei sale liberale, geodezul realizează în nume propriu şi sub răspundere personală, lucrări publice sau private precum şi documentaţiile corespunzătoare specializării sale, care nu pot fi recunoscute legal decât dacă sunt realizate de un geodez cu drept de semnătură.

Practica geodeziei este o activitate complexă şi de furnizare de servicii, prin care se realizează proiecte, studii, teme şi programe de cercetare, documentaţii, lucrări tehnice şi alte asemenea activităţi, care presupune o pregătire universitară. În practica profesiei sale, geodezul cu drept de semnătură are nevoie de profunde cunoştinţe de specialitate din domeniul geodeziei, completate cu cunoştinţe de drept civil şi administartiv, de urbanism şi amenajarea teritoriului, de noţiuni de evaluare a bunurilor imobile, de noţiuni de management si alte cunoştinţe din domeniul ingineriei civile. Aceste cunoştinţe teoretice şi practice geodezul le dobândeste prin programe de studii universitare de lungă sau scurtă durată.

 
Scurt istoric Imprimare

ImageConferinţa naţională de constituire a Ordinului Geodezilor din Romania a avut loc la 20 aprilie 2007, la Bucureşti, în sala “Nicolae Iorga” a Parlamentului României, cu participarea a 236 geodezi membri fondatori din 40 de judeţe ale României, ocazie cu care au fost alese forurile de conducere ale Ordinului: Consiliul naţional (31 membri), Colegiul director (13 membri), Preşedintele Ordinului, cei doi vicepreşedinţi, precum şi Comisia naţională de disciplină (5 membri) şi Comisia de cenzori (3 membri).

Preşedintele Ordinului este Johan Neuner (Bucureşti), iar vicepreşedinţi sunt Gheorghe Novac (Timişoara) şi Cornel Păunescu (Bucureşti).

Conferinţa naţională extraordinară din 25 mai 2007 a adoptat Statutul Ordinului Geodezilor din România, iar Conferinţa naţională din 22 iunie 2007 a adoptat Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez, Codul deontologic al profesiei de geodez, Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a filialelor teritoriale ale Ordinului Geodezilor din România (publicate in Monitorul Ofical al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2007), precum şi cuantumul taxei de înscriere şi al cotizaţiei anuale.